Gymnázium

Školská rada pro školní rok 2014 – 2017

Školská rada pracuje v počtu devíti členů, tři jsou jmenováni za zřizovatele Město Vítkov, tři jsou voleni z řad pedagogických pracovníků a tři z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád ve střední škole, stipendijní řád, navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní a střední škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady

  • za zřizovatele Město Vítkov : Mgr. Miluše Špoková, Zdeněk Hegar, Mgr. Oldřich Huška
  • za pedagogické pracovníky a zletilé žáky školy: Mgr. Romana Fajmonová, Mgr. Dana Kajzarová, Mgr. Lenka Scheiderová
  • za zákonné zástupce žáků: Petra Kyzková (předsedkyně školské rady), Pavel Vašátko, Ing. Květoslava Smolková