Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pondělí 29. 1. se na naší škole konalo školní kolo 52. ročníku Biologické olympiády kategorie C pro žáky tercie a kvarty. Zúčastnilo se 15 zapálených biologů – 9 ze třídy tercie a 6 ze třídy kvarty. Žáci měli 1. pololetí na nastudování 120 stránek učebního textu, tentokrát na téma Pohyb. Své znalosti zúročili v teoretické části školního kola, v praktické části pracovali s mikroskopem a lupou, preparovali výtrusnice kapradin. Na závěr je čekala část nejobtížnější poznávání botanických a zoologických přírodnin. Na 1. místě se umístili Jan Gazdík a Soňa Peterová(kvarta), na druhém místě Valerie Šavrdová (tercie) a na 3. místě Ondra Šamárek a Barbora Pavlů (kvarta). Do okresního kola postupují žáci z 1.místa, nyní mají jeden měsíc na zpracování vstupního úkolu.

 

Blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Bi Ol C (1) Bi Ol C (2) Bi Ol C

V pátek 15. 12. 2017 proběhlo na Katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se myslet!, jejímž cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů středních škol. Během soutěže mají studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují dva členové katedry nezávisle na sobě.

Témata, z nichž si účastníci mohli letos vybírat zněla takto:

1) „Proč lidé tak neradi říkají pravdu? Myslím, že odpověď znám, je to proto, že pravda je mnohem méně udiví než výmysl a že podivnost je půvabná a překvapující.“ (W. V. O. Quine, Covitosti)

2) „Je možná součástí lidské přirozenosti pohlížet s hrůzou a odporem na mravy a způsoby odlišné od těch, na něž jsme zvyklí. Mravenci a divoši posílají cizince na smrt. A ti, kteří nikdy necestovali fyzicky ani mentálně, mají často potíž tolerovat podivné chování a bizarní názory jiných národů a jiných historických epoch, jiných církví a jiných politických stran. Tato na nevzdělanosti založená netolerance je pravým opakem civilizovaného postoje, a je jedním z nejvážnějších nebezpečí, jimž je náš přelidněný svět vystaven.“ (Bertrand Russell, Unpopular Essays)

3) „Kde není zákon, není svoboda.“ (John Locke, Dvě pojednání o vládě)

4) „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ (Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus)

Naši školu reprezentovali: Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková, Lenka Miková, Michaela Skřehotová, Klára Sucháčková (septima), Jan Juroška a Sára Poloučková (oktáva).

Nejúspěšnější z našich žáků byla Sára Poloučková, která se dostala mezi jednadvacet postupujících do druhého kola soutěže, které se uskuteční 9. 2. 2018 na FF UPOL. Účastníci tentokrát budou psát eseje v angličtině. Dva vítězové, kteří vzejdou z tohoto kola budou reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v černohorském Baru.

Mgr. Miroslav Bučánek

V pátek 26. 1. 2018 se na Slezské univerzitě v Opavě konal XII. ročník krajského kola Dějepisné soutěže gymnázií MSK, pořádané Mendelovým a Slezským gymnáziem v Opavě ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Téma letošního ročníku znělo „Zásadní změny se nedějí bez souvislostí. Léta 1918, 1948 a 1968 v českých dějinách a osobnost M. R. Štefánika.“

Soutěže se zúčastnilo 24 soutěžících ze třinácti gymnázií, kteří v prvním kole psali dva testy, po jejichž vyhodnocení následovalo druhé (ústní) kolo, v němž osm nejlepších soutěžících zkoušeli doktorandi Slezské univerzity.

Nejlépe se z naší školy umístil Alexandr Pisani (sexta), který se v prvním kole s 67 body umístil na 11. místě. Matěj Volný (septima) skončil na 20. místě (45,5 bodu).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2018 01-26 Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK-Pisani 2018 01-26 Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK-Volný

Dne 18. 1. 2018 jsme se s mými spolužáky účastnily přednášky absolventky našeho gymnázia Michaely Konečné, současné studentky psychologie na FF UPOL, která nás provedla problematikou přijímacích zkoušek, studia psychologie i radostmi a strastmi studentského života na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Míša nám, jakožto budoucím studentům vysoké školy, předala všechny potřebné informace, rady a know-how, jež nám mohou ulehčit cestu k úspěšnému přijetí na VŠ. Vysvětlila nám princip kreditů, práci se STAGem atd. Neopomněla přivézt ani odbornou literaturu, kterou využívá během studia. Knihy nám půjčila i k nahlédnutí spolu se seznamem četby, která je doporučena k přijímacím zkouškám.

Vše, co nám bylo předneseno, se neslo v duchu ryze pozitivním, což nás inspirovalo k tomu, abychom v následujících dvou dnech navštívily dny otevřených dveří jak v Brně na Masarykově univerzitě, tak v Olomouci na Univerzitě Palackého.

Anna Kazimírová, Veronika Dittrichová

 

2018 01-18 Přednáška o studiu psychologie

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se konal další ročník Šifry Jana Ámose, jedná se o soutěž určenou pro žáky 5. ročníků základních škol. I v tomto roce jsme byli mile potěšeni hojnou účastí, neboť se nám do soutěže přihlásilo 32 žáků, kteří tak vytvořili šest soutěžních týmů.

Jednotlivé týmy měly před sebou 10 stanovišť s rozličnými soutěžními úkoly, přičemž po jejich zdárném splnění obdržely část Šifry. A jaké typy úloh na ně čekaly? Žáci sestavovali pomocí světelných diod předem danou informaci, v učebně chemie pracovali s tablety a skrze nápaditou výukovou aplikaci zjišťovali vlastnosti chemických prvků, dále je čekaly jazykové hlavolamy, dějepisné pexeso či hudební kvíz a mnoho dalších aktivit.

Všichni účastníci byli úspěšní, jelikož obdrželi všechny potřebné části Šifry k jejímu úspěšnému rozluštění. Po hodině a půl soutěžení tak měli před sebou různé obrázky, v nichž byla zakódována přísloví. I v tomto kroku všechny týmy obstály na výbornou, byly oceněny diplomy a sladkou odměnou.

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem kolegům, kteří se do příprav a samotné realizace soutěže zapojili, dále velké díky patří žákům sekundy, tercie a kvinty a samotným soutěžícím.

Mgr. Jamnická Lenka

Clipboard01

Ve středu 17. 1. 2018 se na naší škole konalo ve spolupráci s Žákovským parlamentem gymnázia druhé kolo Studentských prezidentských voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb.

Simulace voleb se během dvou dnů (16. – 17. 1. 2018) v ČR zúčastnilo 298 středních škol, odevzdáno bylo 38 557 platných hlasovacích lístků. Zapojilo se 145 gymnázií, 123 středních odborných škol a 30 učilišť. V našem kraji se zapojilo 30 škol, z toho 13 gymnázií.

Dle celorepublikových výsledků se kandidáti umístili v tomto pořadí: Jiří Drahoš (75,86 %), Miloš Zeman (24,14 %).

V Moravskoslezském kraji zvítězil Jiří Drahoš (65,39 %) a druhý v pořadí byl Miloš Zeman (34,61 %).

V naší škole přišlo volit 90 žáků ze 128. Dva odevzdané hlasy byly neplatné. Volební komisi tvořil Martina Maléřová, Lucie Pšenicová (sexta) a Jan Leher (kvinta). Vítězem voleb byl Jiří Drahoš s 52 hlasy (59 %). Miloš Zeman obdržel 36 hlasů (41 %).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA