Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 15. 9. 2017 jsme se my, žáci kvinty, sexty a vybraní studenti z oktávy Základní školy a gymnázia ve Vítkově, vydali autobusem na exkurzi, pořádanou Československou obcí legionářskou, která se tímto snaží pomoci při výchově dnešní mládeže k vlastenectví.

Autobusem jsme nejprve dojeli do Opavy, kde k nám přistoupil náš průvodce Ing. Jaromír Breuer, člen Matice slezské a Svazu bojovníků za svobodu. Poskytl nám velmi zajímavý výklad o vojenské historii Opavy, budování opevnění za první republiky i odbojové činnosti během 2. světové války.

Samotné opevnění se začalo stavět už v roce 1935. Dozvěděla jsem se, že v naší republice bylo vybudováno asi 10 000 malých bunkrů, tzv. řopíků, a dále několik stovek velkých bunkrů, tzv. srubů. My jsme měli tu možnost navštívit objekt s názvem OP – S 25 „Trigonometr“ v Milostovicích, kterým nás provedli členové Klubu vojenské historie Opava. Byli jsme se podívat do ubytovacích místností pro vojáky, kterých tu mohlo být téměř 40. Také jsme shlédli sociální zařízení, místnost pro radiotelegrafistu a řadu dalších věcí. Zajímavé pro mě byly střelecké místnosti, v nichž se nacházely protitankové kanóny s kulomety.

Po prohlídce jsme jeli do Sádku, kde nad vchodem do hasičské zbrojnice visí pamětní deska Jana Kubiše, jenž zde pobýval během své vojenské služby na Opavsku. Naše výprava zamířila také k poslednímu bunkru linie OP – S 38. Jen byla škoda, že tento dvoupodlažní pěchotní srub není udržován a přístupný veřejnosti. To mě moc mrzelo.

Cesta nazpátek vedla přes Hlavnici, kde je pamětní deska „Obrany Slezska“, působiště spisovatele A. C. Nora, a Litultovice, kde byl Jan Kubiš taktéž dočasně ubytován. Poslední zastávkou se stala Opava. Zde jsme v bývalých Vajdových kasárnách, dnes v objektu Magistrátu, u pamětní desky Jana Kubiše, Štěpána Vajdy a I. československé partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova položili kytici k uctění jejich památky.

Celou exkurzi zpětně hodnotím velmi pozitivně a jsem moc ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit. Výklad průvodců byl velmi zajímavý. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které jsem předtím nevěděla. A za to vše bych chtěla všem, kteří exkurzi umožnili, poděkovat.

Dita Baraňáková, kvinta

 

20170915_090155A 20170915_090331A20170915_101021A  20170915_105421A 20170915_110435

O prázdninách ve dnech 2. – 6. 8. 2017 jsem se zúčastnila mezinárodního kola chovatelské soutěže v Poběžovicích, které leží v okresu Domažlice. Celá akce začala náročnou cestou na druhý konec republiky. V ranních hodinách jsem společně s ostatními soutěžícími z Opavy vyrazila vlakem směrem do Prahy, Plzně a konečné stanice Poběžovice. Ve vlaku jsme se spřátelili a probírali svoje práce. I po osmi hodinách cesty panovala dobrá nálada a jako zpestření bylo náhodné setkání se skupinou chovatelů mířící stejným směrem. Samotná soutěž probíhala v rozdílných dnech podle skupiny odborností. Pokud jsme nesoutěžili, jeli jsme na několik zajímavých exkurzí, například na ekologickou farmu Moulisových. Já jsem soutěžila v odbornosti kynologie, konkrétně s prací o chovu rhodéského ridgebacka. Jako první jsem psala test, který se týkal základních informací o chovatelství psů, ale nechyběly také otázky z anatomie. Poté přišla na řadu obrazová poznávačka třiceti plemen psů a obhajoba mé práce. Celkově jsem se ve své kategorii umístila na šestém místě. Celá tato akce se mi velice líbila, obohatila jsem se o nové zkušenosti, vědomosti, ale také o nové přátelé a krásné zážitky.

Kristýna Koldušková, septima.

Ve středu 6. 9. 2017 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku osmiletého gymnázia. Kurzem nás provázeli manželé Petra a Roman Večerkovi. Program byl velice pestrý. Začali jsme seznamovací hrou „PAVUČINA“. V této aktivitě si třída posílala klubko provázku se svým jménem a vlastností. Nakonec nám vznikla krásná a pevná pavučina. Dále jsme pokračovali hrou na „KYKLOPA“. Vybraný Kyklop si zavázal oči. Měl za úkol chytit určená čísla spolužáků, která si sám vybral. Poslední hrou v budově byla hra na „INTUICI“. Celá třída v jednu chvíli odpovídala na zadané otázky tak, aby odpověď byla shodná s celou třídou. Po aktivitách v budově jsme se přesunuli do místního parku.
Začali jsme rozdělením do skupin. Každá skupina byla jedním „DRAKEM“. Každý drak si musel chránit svůj ocásek (provázek), a naopak chytat ocásky ostatních draků. Pokračovali jsme aktivitou opět ve skupinkách „HLEDÁNÍ ZVÍŘAT“. Skupinka složená ze tří hráčů měla za úkol hledat schovaná zvířata v parku (lístečky s názvy). Když hráč našel zvíře, musel si zapamatovat číslo a název. Běžel zpátky na své stanoviště a bez mluvení nakreslil zvíře, které viděl. Poslední aktivitou byla hra „ZACHRAŇ VEJCE“. Každá skupinka dostala vejce na šňůře, které bylo zavěšené na stromě. Úkolem dětí bylo vymyslet z různých pomůcek stavbu, která by po odstřižení vejce zachránila.

 

IMG_5546 IMG_5556 IMG_5613 IMG_5645

V pondělí 11. 9. se naše třída kvinta sešla na vlakovém nádraží ve Vítkově celá natěšená na adaptační pobyt, jehož cílem bylo stmelení nově vytvořeného kolektivu. V 10.00 jsme vystoupili v malebné krajině Beskyd, v Kunčicích pod Ondřejníkem. Za slunečného počasí jsme se vydali do 4 km vzdáleného a výše položeného místa ubytování H-Resortu. Cestou jsme se posilnili nikoliv alkoholem, ale lahodnou zmrzlinou, zakoupenou v místním obchůdku. Po chutném obědě následoval průzkum okolí po hřebenu Ondřejníku spojený s poznáváním přírodnin. Překvapivých výkřiků bylo relativně dost – Highlandský skot, žáby, kosti mrtvých zvířat a v závěru dančí obora. Následovala svačinka v podobě chutných ostružin. Každý večer byl svým způsobem výjimečný. Samozřejmě ani jednou nehrozilo, že bychom měli dlouhou chvíli. První dojem z nového kolektivu byl smíšený a strach, že se neadaptujeme velký. V průběhu tří dnů jsme absolvovali mnoho stmelovacích aktivit, takže naše obavy byly zbytečné. Druhý den nás mile překvapila vydatná snídaně v podobě bohatých švédských stolů. Následoval výlet do Frenštátu pod Radhoštěm. Nejdříve jsme si prošli naučnou stezku Beskydské nebe, vystoupali po téměř 500 schodech, které nám dali pořádně zabrat a ukázali, kdo má a nemá fyzičku, ke skokanskému můstku Jiřího Rašky, prošli se 16 m nad zemí v korunách stromů a zjistili, jak neobyčejně bohatá je místní fauna (na jednom dubu najdeme až 1000 druhů hmyzu). V centru města jsme během rozchodu plnili ve skupinách zajímavý úkol „Co je štěstí?“, během kterého jsme se dotazovali kolemjdoucích na jednu ze základních filozofických otázek. Večer jsme naše dotazníkové šetření společně vyhodnotili a poté nás v temném lese čekala vražedná hra naší třídní Bludičky. Pět šťastnějších z nás mělo u sebe baterku a problikávalo. Zbytek třídy měl za úkol bludičky ulovit, ale neměl zdroj světla. Většina účastníku hru bez úhony přežila. Zajímavá hra se svíčkami nevyšla kvůli nepřízni počasí. Poslední den pokračovali herní aktivity v podobě vědomostní hry I know (vyhráli samozřejmě učitelé) a po obědě hry v kruhu. Tři dny utekly jako voda a nastal čas odjezdu. Obohaceni o nové zážitky a nové přátele jsme v 18 hodin dojeli domů.

Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Vítkov za finanční podporu a vedení školy, že nám umožnilo strávit na adaptačním pobytu tři dny.

Kolektiv autorů třídy kvinty

 

20170912_131943 20170911_150547 20170911_14000620170911_154823 20170911_161047 20170911_161624  20170912_132130 20170913_123334

POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY

Nový obrázek.jpg

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137

V září 2017 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši 12 167,24 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky využijeme v projektu „POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY“, který bude realizován v září 2017. Do projektu bude aktivně zapojeno 44 žáků a 6 pedagogů základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.

Projekt má poskytnout žákům základní turistický výcvik a získání základních znalostí při práci s GPS. Na akci si osvojí žáci nové dovednosti, návyky a seznámí se základy pobytu v přírodě a bezpečného pohybu na horách. Seznámí se také s technikou a metodikou Geocachingu. Osvojí si práci s turistickou mapou. Proběhne přednáška o nebezpečí na horách, horské službě, o první pomoci, prevenci a hygieně. Všechny tyto akce mají v dětech upevňovat sportovního ducha, odstraňovat jazykové bariéry, rozvíjet multikulturní výchovu a vzbuzovat potřebu aktivního pohybu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vlajka 1.jpg Vlajka 2.jpg Vlajka 3.jpg

 

 

 

 

V pondělí 4. září 2017 se v Reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově odehrála slavnostní imatrikulace nových žáků gymnázia třídy primy a kvinty. Obřad začal  vstupem nových žáků do sálu za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur, poté celý sál povstal, aby uctil českou hymnu. Následovaly projevy starosty města Ing. Pavla Smolky a ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové, která představila všechny vyučující v daných třídách a popřála žákům mnoho studijních úspěchů. Obřadu se zúčastnila rovněž místostarostka města paní Lenka Sonková, za Klub rodičů Ing. Gabriela Haasová a za Školskou radu její předsedkyně paní Petra  Kyzková. Třídní učitelky, pro primu Mgr. Jitka Složilová a pro kvintu Mgr. Milena Mačáková, představily přítomným žáky svých tříd. Během slavnostní imatrikulace se žáci zapsali do městské kroniky. Žák  kvinty, Jan Leher, přečetl studentský slib, v němž se žáci mimo jiné zavazují k čestnému plnění všech povinností a uchování dobrého jména školy. Příjemným kulturním zakončením celého slavnostního aktu bylo vystoupení sólistek Slezského divadla v Opavě. Poté proběhlo společné focení nově vytvořených třídních kolektivů.

Přejeme všem žákům, aby studium na gymnáziu zvládali s lehkostí a bez obtíží.

Mgr. Milena Mačáková

 

20170904_164834 20170904_165124 20170904_165240(0) 20170904_16534520170904_16141220170904_16152120170904_16153620170904_16165120170904_16200420170904_16202120170904_16230820170904_16241320170904_16245620170904_16255220170904_162559 20170904_162233(0)