příspěvková organizace

Naše škola se zapojila do rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním v roce 2013. Naši školu navštěvuje 98 žáků s vývojovými poruchami učení a chování, s mentálním postižením, vadami řeči, vadami sluchu a 121 žáků se sociokulturním znevýhodněním.

Do inkluzivního vzdělávání se zapojilo 21 pedagogů a věnovalo těmto dětem 243 hodin většinou v odpoledních hodinách. Tito žáci se připravovali na vyučování, procvičovali a upevňovali si své znalosti a vědomosti. Individuálně s dětmi rozvíjeli jemnou motoriku, koncentraci pozornosti, zrakovou analýzu a syntézu. Inkluzívní vzdělávání přispělo ke zdravému sebevědomí žáků a zlepšení klasifikace. (E. Janštová)