příspěvková organizace

OPVK_1_5_Kvalitni_skola_logo

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

Zpráva o projektu „Kvalitní škola“

 

Číslo operačního programu:     CZ.1.07

 

Oblast podpory:                        1.5.00

 

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název oblasti podpory:             Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

 

Žadatel:                                      Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace

 

Registrační číslo:                        CZ.1.07/1.5.00/34.0023

 

Zahájení projektu:                     1. 7. 2012

 

Ukončení projektu:                   30. 6. 2013 (předčasné ukončení z důvodu slučování škol)

 

Cílem projektu „EU peníze středním školám – Kvalitní škola“ v rámci oblasti podpory 1.5 s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazovaly v praktické výuce jako problematické a zlepšit prezentaci a kvalitu učebních materiálů prostřednictvím ICT. Snahou bylo zvýšit kvalitu vzdělávání žáků, aktivovat jejich zájem o studium a zlepšit používané studijní materiály.

Projekt MŠMT se týkal osmi vytipovaných témat, z nichž si naše gymnázium vybralo ke zlepšení těchto šest oblastí:

 

I/1       Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol

 

II/1      Individualizace výuky cizích jazyků

 

II/3      Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

 

III/2     Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/1     Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol

 

IV/2     Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

 

Zlepšení výuky v těchto oblastech bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků cizích jazyků, tvorbou a používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů (bylo vytvořeno a odzkoušeno 14 sad tzv. DUM – digitální učební materiály). Zvýšení účinnosti práce s žáky v prioritních tématech probíhalo také prostřednictvím individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin (matematika, anglický jazyk, čtenářská gramotnost v českém jazyce). V rámci projektu byly zakoupeny také ICT technologie, pomáhající k rozvoji ICT gramotnosti žáků, učitelé zároveň byli proškoleni akreditovaným školicím střediskem AutoCont v Ostravě o Tvorbě DUM pro interaktivní tabule.

 

 

NAPLŇOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ

 

I/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol.

Tato oblast měla pomoci vytvořit podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Využita byla v hodinách českého jazyka a literatury třídy septimy, která byla rozdělena do skupin podle úrovně praktického čtení a porozumění textu

 

II/2 – Individualizace výuky cizích jazyků

Oblast měla za úkol vytvořit podmínky pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách. U žáků septimy, kteří se účastnili anglické konverzace, byly podporovány aktivity zaměřené na porozumění textu, poslechová cvičení, procvičování gramatických jevů, rozšíření tematických okruhů a práci s autentickými materiály.

 

II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Tato oblast měla opět za cíl vytvářet podmínky pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách, avšak skrze metodické kurzy pro učitele. Vyučující ruského jazyka tak absolvovali kurz, zaměřený na inovativní trendy ve výuce tohoto jazyka, který byl rozšířen o lexikální a konverzační cvičení ze současného jazyka. Účastnili se také seminářů z aktuálních ruských reálií. Řadu aktivit vedli rodilí mluvčí a část programu byla věnována novému modelu maturitní zkoušky.

 

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity bylo vytvořit podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti. Tohoto cíle bylo naplněno zavedením nových moderních metod s použitím ICT (interaktivní tabule – Smart Notebook, Power Point, Adobe Flash CS6 profesional a Cabri Geometri), které měly motivovat studenty k větší samostatnosti a aktivitě v hodinách. Došlo k úpravě a doplnění tematických okruhů a zvýšení poutavosti výuky použitím nových metod (kvizy, testy, hry, doplňovačky apod.). Vyučující vytvořili 12 sad tzv. DUM (každá sada má po dvaceti materiálech), které jsou k dispozici všem učitelům školy. K dispozici jsou také veřejnosti po vyžádání u Mgr. Lenky Zychové, zástupkyně pro gymnázium (lenka.zychova@zsgvitkov.cz). Seznam DUM viz níže.

 

IV/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol

Cílem aktivity bylo vytvořit podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti. K praktickému naplnění aktivity došlo zavedením předmětu volitelná matematika pro žáky septimy, kde začali být připravováni na maturitní zkoušku z tohoto předmětu a studium na přírodovědných, technických a ekonomických oborech vysokých škol.

 

VI/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Cílem aktivity bylo vytvořit podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti. V rámci této oblasti vyučující vytvořili dvě sady DUM (každá sada má po dvaceti vzdělávacích materiálech), uplatnitelné především v hodinách matematiky a základů společenských věd, které mají motivovat žáky k větší samostatnosti a aktivitě v hodinách, rozšiřují a doplňují tematické okruhy a prohlubují znalosti v oblasti finanční gramotnosti.

 

 

 

SEZNAM VYTVOŘENÝCH DUM

 

Jednotlivé DUM (digitální učební materiály) byly tvořeny podle potřeb výuky a vyučujících v programech Smart Notebook, Power Point, Adobe Flash CS6 profesional a Cabri Geometri.

 

Biologie-anatomie člověka – Mgr. Marie Blaschke

VY_32_INOVACE_01 – Opěrná soustava

VY_32_INOVACE_02 – Svalová soustava

VY_32_INOVACE_03 – Tělní tekutiny

VY_32_INOVACE_04 – Imunitní systém

VY_32_INOVACE_05 – Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_06 – Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_07 – Trávicí soustava

VY_32_INOVACE_08 – Metabolismus živin

VY_32_INOVACE_09 – Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_10 – Kožní soustava

VY_32_INOVACE_11 – Endokrinní soustava

VY_32_INOVACE_12 – Nervová soustava – nervový vzruch

VY_32_INOVACE_13 – Nervová soustava – stavba CNS, PNS

VY_32_INOVACE_14 – Nervová soustava – reflexní činnost

VY_32_INOVACE_15 – Smyslová soustava – zrak

VY_32_INOVACE_16 – Smyslová soustava – sluch

VY_32_INOVACE_17 – Smyslová soustava – chuť, čich, hmat, rovnováha

VY_32_INOVACE_18 – Pohlavní soustava – muž

VY_32_INOVACE_19 – Pohlavní soustava – žena

VY_32_INOVACE_20 – Anatomie člověka – ontogeneze

 

Biologie-botanika – Mgr. Milena Mačáková

VY_32_INOVACE_21 – Buňka rostlin

VY_32_INOVACE_22 – Dělení krytosemenných rostlin

VY_32_INOVACE_23 – Fotosyntéza

VY_32_INOVACE_24 – Generativní orgány rostlin – květ

VY_32_INOVACE_25 – Generativní orgány rostlin – plod

VY_32_INOVACE_26 – Generativní orgány rostlin – semeno

VY_32_INOVACE_27 – Heterotrofní výživa rostlin

VY_32_INOVACE_28 – Kapraďorosty

VY_32_INOVACE_29 – Mechorosty

VY_32_INOVACE_30 – Nahosemenné rostliny

VY_32_INOVACE_31 – Pletiva

VY_32_INOVACE_32 – Pohyby rostlin

VY_32_INOVACE_33 – Bakterie a sinice

VY_32_INOVACE_34 – Růst a vývin rostlin

VY_32_INOVACE_35 – Řasy

VY_32_INOVACE_36 – Vegetativní orgány – list

VY_32_INOVACE_37 – Vegetativní orgány – kořen

VY_32_INOVACE_38 – Vegetativní orgány – stonek

VY_32_INOVACE_39 – Viry

VY_32_INOVACE_40 – Vodní režim rostlin

 

Fyzika-mechanika – Petr Ambrož

VY_32_INOVACE_41 – Nakloněná rovina

VY_32_INOVACE_42 – Skládání vektorů

VY_32_INOVACE_43 – Mechanická práce

VY_32_INOVACE_44 – Odstředivé síly

VY_32_INOVACE_45 – Zákon zachování hybnosti

VY_32_INOVACE_46 – Vrhy

VY_32_INOVACE_47 – Odstředivá a dostředivá síla-siloměr ve výtahu

VY_32_INOVACE_48 – Tření-míček ve vagónu

VY_32_INOVACE_49 – Tření a pohyb tělesa

VY_32_INOVACE_50 – Těžiště

VY_32_INOVACE_51 – Relativnost pohybu

VY_32_INOVACE_52 – Rozklad sil

VY_32_INOVACE_53 – Pohyb v radiálním poli

VY_32_INOVACE_54 – Rovnovážné polohy

VY_32_INOVACE_55 – Rozklad sil – páka

VY_32_INOVACE_56 – Kladky

VY_32_INOVACE_57 – Grafy rovnoměrného přímočarého pohybu

VY_32_INOVACE_58 – Dynamika dvou těles na kladce

VY_32_INOVACE_59 – Archimedův zákon

VY_32_INOVACE_60 – Zákon akce a reakce

 

 

Hudební výchova-proměny hudebního umění – Mgr. Helena Kozlová, Mgr. Zuzana Kotrlová

VY_32_INOVACE_61 – Přehled dějin hudby

VY_32_INOVACE_62 – AZ kvíz, skladatelé

VY_32_INOVACE_63 – Národní divadlo

VY_32_INOVACE_64 – Hudební formy baroka

VY_32_INOVACE_65 – Klasicismus – hudební formy

VY_32_INOVACE_66 – Ludwig van Beethoven

VY_32_INOVACE_67 – Wolfgang Amadeus Mozart

VY_32_INOVACE_68 – Bedřich Smetana

VY_32_INOVACE_69 – Leoš Janáček

VY_32_INOVACE_70 – Antonín Dvořák

VY_32_INOVACE_71 – Petr Iljič Čajkovskij

VY_32_INOVACE_72 – Básníci klavíru

VY_32_INOVACE_73 – Verdi

VY_32_INOVACE_74 – Wagner, Gesamtkunstwerk

VY_32_INOVACE_75 – Inspirace jazzem

VY_32_INOVACE_76 – Jazz a New Orleans

VY_32_INOVACE_77 – Pohybové umění

VY_32_INOVACE_78 – The Beatles

VY_32_INOVACE_79 – Průvodce nonartem

VY_32_INOVACE_80 – Vývoj hudebních nástrojů

 

Výtvarná výchova-proměny výtvarného umění – BcA. Michaela Rucká

VY_32_INOVACE_81 – Pravěk

VY_32_INOVACE_82 – Egypt

VY_32_INOVACE_83 – Řecké starověké umění

VY_32_INOVACE_84 – Římské starověké umění

VY_32_INOVACE_85 – Románský sloh

VY_32_INOVACE_86 – Gotika – architektura v Evropě

VY_32_INOVACE_87 – Gotika – architektura v českých zemích

VY_32_INOVACE_88 – Gotika – malířství v Evropě

VY_32_INOVACE_89 – Gotika – malířství v českých zemích

VY_32_INOVACE_90 – Renesanční architektura

VY_32_INOVACE_91 – Michelangelo

VY_32_INOVACE_92 – Renesanční malířství

VY_32_INOVACE_93 – Barokní architektura

VY_32_INOVACE_94 – Barokní sochařství

VY_32_INOVACE_95 – Barokní malířství

VY_32_INOVACE_96 – Klasicismus

VY_32_INOVACE_97 – Romantismus

VY_32_INOVACE_98 – Národní divadlo

VY_32_INOVACE_99 – Impresionismus

VY_32_INOVACE_100 – Secese

 

Český jazyk a literatura-proměny literárního umění – Mgr. Zuzana Kotrlová

VY_32_INOVACE_101 – Homérovy eposy a řecké báje

VY_32_INOVACE_102 – Antická řecká dramata

VY_32_INOVACE_103 – Středověké kroniky

VY_32_INOVACE_104 – Středověké legendy

VY_32_INOVACE_105 – William Shakespeare

VY_32_INOVACE_106 – J. A. Komenský

VY_32_INOVACE_107 – J. W. Goethe

VY_32_INOVACE_108 – RKZ

VY_32_INOVACE_109 – Spisovatelky v období romantismu

VY_32_INOVACE_110 – K. J. Erben

VY_32_INOVACE_111 – F. M. Dostojevský

VY_32_INOVACE_112 – Němcová, Světlá

VY_32_INOVACE_113 – Maryša – české realistické drama

VY_32_INOVACE_114 – Moderní umělecké směry

VY_32_INOVACE_115 – Psychologická próza

VY_32_INOVACE_116 – Malý princ

VY_32_INOVACE_117 – F. Kafka

VY_32_INOVACE_118 – K. Čapek

VY_32_INOVACE_119 – Holocaust v české literatuře

VY_32_INOVACE_120 – Arnošt Lustig

 

Matematika-Zobrazení a řezy těles – Mgr. Helena Kozlová, Mgr. Alena Grosová

VY_32_INOVACE_121 – Zobrazení v rovině 1

VY_32_INOVACE_122 – Středová souměrnost 1

VY_32_INOVACE_123 – Středová souměrnost 2

VY_32_INOVACE_124 – Osová souměrnost 1

VY_32_INOVACE_125 – Osová souměrnost 2

VY_32_INOVACE_126 – Zobrazení v rovině 2

VY_32_INOVACE_127 – Rotace 1

VY_32_INOVACE_128 – Rotace 2

VY_32_INOVACE_129 – Translace 1

VY_32_INOVACE_130 – Translace 2

VY_32_INOVACE_131 – Skládání zobrazení

VY_32_INOVACE_132 – Zobrazení v rovině 3

VY_32_INOVACE_133 – Stejnolehlost 1

VY_32_INOVACE_134 – Stejnolehlost 2

VY_32_INOVACE_135 – Stejnolehlost 3

VY_32_INOVACE_136 – Stejnolehlost kružnic

VY_32_INOVACE_137 – Zobrazení podobnosti

VY_32_INOVACE_138 – Řezy krychle

VY_32_INOVACE_139 – Řezy hranolů

VY_32_INOVACE_140 – Řezy jehlanů

 

Matematika-Základy planimetrie – Mgr. Alena Grosová, Mgr. Helena Kozlová

VY_32_INOVACE_141 – Přímka

VY_32_INOVACE_142 – Polorovina, úhly

VY_32_INOVACE_143 – Trojúhelník – teorie I.

VY_32_INOVACE_144 – Trojúhelník – teorie II.

VY_32_INOVACE_145 – Trojúhelník I. – příklady

VY_32_INOVACE_146 – Trojúhelník II. – příklady

VY_32_INOVACE_147 – Trojúhelník III. – příklady

VY_32_INOVACE_148 – Významné body v trojúhelníku

VY_32_INOVACE_149 – Čtyřúhelník – teorie

VY_32_INOVACE_150 – Čtyřúhelník I. – příklady

VY_32_INOVACE_151 – Čtyřúhelník II. – příklady

VY_32_INOVACE_152 – Kružnice, kruh – teorie

VY_32_INOVACE_153 – Úhly v kružnici – teorie

VY_32_INOVACE_154 – Obvody a obsahy – teorie

VY_32_INOVACE_155 – Množiny bodů dané vlastnosti – teorie

VY_32_INOVACE_156 – Množiny bodů dané vlastnosti – příklady I.

VY_32_INOVACE_157 – Konstrukce kružnic 2

VY_32_INOVACE_158 – Konstrukce kružnic 3

VY_32_INOVACE_159 – Goniometrické funkce – teorie

VY_32_INOVACE_160 – Grafy goniometrických funkcí

 

Informatika a výpočetní technika-počítačová grafika pro začátečníky – Ing. Jindra Balarinová

VY_32_INOVACE_161 – Počítačová grafika – úvod

VY_32_INOVACE_162 – Základní pojmy

VY_32_INOVACE_163 – Rastrová grafika

VY_32_INOVACE_164 – Základní pojmy prakticky

VY_32_INOVACE_165 – Vektorová grafika – práce s objekty

VY_32_INOVACE_166 – Vektorová grafika – tvarování objektu

VY_32_INOVACE_167 – Vektorová grafika – zarovnání objektu

VY_32_INOVACE_168 – Vektorová grafika – logické operace

VY_32_INOVACE_169 – Vektorová grafika – práce s textem

VY_32_INOVACE_170 – Vektorová grafika – vícenásobné kopírování

VY_32_INOVACE_171 – Vektorová grafika – transformace objektu

VY_32_INOVACE_172 – Vektorová grafika – ukázky dokumentů

VY_32_INOVACE_173 – Vektorová grafika – akcidenční tiskoviny

VY_32_INOVACE_174 – Archivace a prezentace fotografií

VY_32_INOVACE_175 – Vektorová grafika – upravujeme fotografie 1

VY_32_INOVACE_176 – Vektorová grafika – upravujeme fotografie 2

VY_32_INOVACE_177 – Vektorová grafika – koláže 1

VY_32_INOVACE_178 – Vektorová grafika – koláže 2

VY_32_INOVACE_179 – Animovaný GIF

VY_32_INOVACE_180 – Reklamní proužek

 

Dějepis-Dějiny Československa po 2. světové válce – Mgr. Hana Vejvodová

VY_32_INOVACE_181 – Od Košického vládního programu

VY_32_INOVACE_182 – Zrádci a kolaboranti

VY_32_INOVACE_183 – Znárodňování

VY_32_INOVACE_184 – Parlamentní volby

VY_32_INOVACE_185 – Studená válka

VY_32_INOVACE_186 – Únor 1948

VY_32_INOVACE_187 – Třetí odboj

VY_32_INOVACE_188 – Budování socialismu v ČSR

VY_32_INOVACE_189 – Totalitní společnost

VY_32_INOVACE_190 – Bouřlivý rok 1953

VY_32_INOVACE_191 – Odsouzení kultu osobnosti

VY_32_INOVACE_192 – Boj proti revizionismu

VY_32_INOVACE_193 – Umění socialistického realismu

VY_32_INOVACE_194 – 60. léta v ČSR

VY_32_INOVACE_195 – Pražské jaro

VY_32_INOVACE_196 – Zápas o udržení demokracie

VY_32_INOVACE_197 – Normalizace

VY_32_INOVACE_198 – Perestrojka

VY_32_INOVACE_199 – Sametová revoluce

VY_32_INOVACE_200 – Vznik České republiky

 

Dějepis-světové dějiny 2. poloviny 20. století – Mgr. Miroslav Bučánek

VY_32_INOVACE_201 – Norimberský proces

VY_32_INOVACE_202 – Bilance války a Postupimská konference

VY_32_INOVACE_203 – Korejská válka

VY_32_INOVACE_204 – Revoluce v Maďarsku 1956

VY_32_INOVACE_205 – Revoluce v Polsku 1956

VY_32_INOVACE_206 – Německá otázka a první berlínská krize

VY_32_INOVACE_207 – Druhá berlínská krize

VY_32_INOVACE_208 – Sjednocení Německa

VY_32_INOVACE_209 – Kubánská revoluce

VY_32_INOVACE_210 – Karibská krize

VY_32_INOVACE_211 – Írán, Irák a válka v Perském zálivu

VY_32_INOVACE_212 – Arabsko-izraelský konflikt 1

VY_32_INOVACE_213 – Arabsko-izraelský konflikt 2

VY_32_INOVACE_214 – Sovětizace východní Evropy a vznik východního bloku

VY_32_INOVACE_215 – Pokus o reformu sovětského systému a rozpad sovětského bloku

VY_32_INOVACE_216 – Rozpad SSSR

VY_32_INOVACE_217 – Dekolonizace-Francie a Alžírsko

VY_32_INOVACE_218 – Dekolonizace-Nizozemí a Indonésie

VY_32_INOVACE_219 – Sovětská invaze do Afghánistánu

VY_32_INOVACE_220 – Změny v Jihoafrické republice

 

Chemie-anorganická chemie – Mgr. Radomil Bazala

VY_32_INOVACE_221 – Alkalické kovy

VY_32_INOVACE_222 – d-prvky

VY_32_INOVACE_223 – Halogenidy

VY_32_INOVACE_224 – Halogeny

VY_32_INOVACE_225 – Hliník

VY_32_INOVACE_226 – Chemická vazba

VY_32_INOVACE_227 – Kinetika

VY_32_INOVACE_228 – Křemen

VY_32_INOVACE_229 – Kyslík

VY_32_INOVACE_230 – Mohsova stupnice tvrdosti nerostů

VY_32_INOVACE_231 – Oxidy

VY_32_INOVACE_232 – Rovnováha

VY_32_INOVACE_233 – Roztoky

VY_32_INOVACE_234 – Síra

VY_32_INOVACE_235 – Sloučeniny uhlíku

VY_32_INOVACE_236 – Sulfidy

VY_32_INOVACE_237 – Test prvky

VY_32_INOVACE_238 – Uhličitany

VY_32_INOVACE_239 – V. a skupina

VY_32_INOVACE_240 –  Vodík

 

Finanční gramotnost – Mgr. Miroslav Bučánek, Mgr. Lenka Zychová

VY_62_INOVACE_01 – Nedokonalost trhu

VY_62_INOVACE_02 – Pojištění

VY_62_INOVACE_03 – Základní ekonomické systémy

VY_62_INOVACE_04 – Potřeby, statky, užitečnost a vzácnost

VY_62_INOVACE_05 – Peníze a bankovnictví 1

VY_62_INOVACE_06 – Peníze a bankovnictví 2

VY_62_INOVACE_07 – Peníze a bankovnictví 3

VY_62_INOVACE_08 – Peníze a bankovnictví 4

VY_62_INOVACE_09 – Peníze a bankovnictví 5

VY_62_INOVACE_10 – Bankovní vklady

VY_62_INOVACE_11 – Ekonomie jako věda

VY_62_INOVACE_12 – Náklady a náklady obětované příležitosti

VY_62_INOVACE_13 – Poptávka I

VY_62_INOVACE_14 – Poptávka II

VY_62_INOVACE_15 – Nabídka

VY_62_INOVACE_16 – Užitek

VY_62_INOVACE_17 – Vytváření ceny

VY_62_INOVACE_18 – Hranice produkčních možností

VY_62_INOVACE_19 – Dělba práce a směna

VY_62_INOVACE_20 – Nezaměstnanost

VY_62_INOVACE_21 – Inflace

VY_62_INOVACE_22 – Hospodářský cyklus

VY_62_INOVACE_23 – Marketingový mix 1

VY_62_INOVACE_24 – Marketingový mix 2

VY_62_INOVACE_25 – Rodinný rozpočet

VY_62_INOVACE_26 – Hodnocení národního hospodářství

VY_62_INOVACE_27 – Hospodářská funkce státu

VY_62_INOVACE_28 – Zaměstnání 1

VY_62_INOVACE_29 – Zaměstnání 2

VY_62_INOVACE_30 – Ochrana spotřebitele

VY_62_INOVACE_31 – Úvod do světa financí

VY_62_INOVACE_32 – Standardy a úroková doba

VY_62_INOVACE_33 – Jednoduché úročení

VY_62_INOVACE_34 – Složené úročení I

VY_62_INOVACE_35 – Složené úročení II

VY_62_INOVACE_36 – Složené úročení a jednoduché úročení

VY_62_INOVACE_37 – Úrokové míry neměnné i pohyblivé

VY_62_INOVACE_38 – Úvěry I – úmor a úrok

VY_62_INOVACE_39 – Úvěry II – anuita

VY_62_INOVACE_40 – Spoření