příspěvková organizace

operacni_program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programové období 2014 – 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001201

Název projektu:„Společně ve vzdělávání“

 

Na základě Žádosti o podporu z výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, získala škola pro žáky 1. a 2. stupně základní školy finanční prostředky ve výši 1 412 667 Kč. Tyto budou využity v projektu „Společně ve vzdělávání“, jehož cílem je podpořit především žáky ohrožené školním neúspěchem. Naše škola nabízí pracovní pozici školního asistenta, který poskytuje žákům personální podporu, nepedagogickou podporu přímo v rodině, zajišťuje přenos informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.Nejširší oblastí podpory je Doučování žáků. Tato aktivita je realizována 31 šablonami jedenkrát týdně po dobu 60 minut, zpravidla v odpoledních hodinách a je zaměřena především na žáky s nízkou motivací ke vzdělávání,s opakovanou prospěchovou neúspěšností, nedůsledností ve školní přípravě a žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. S doučováním úzce souvisí Příprava na vyučování žáků. Tato aktivita je realizována 4 šablonami prostřednictvím „odpolední školy“, tedy přípravy na vyučování třikrát týdně v rozsahu 60 minut. Cílem je zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Formu volnočasové aktivity má Čtenářský klub, jehož vedoucí nabízí 6 šablon aktivit a činností, které vedou k rozvoji nejen čtenářských dovedností, ale také k rozvoji jiných vědomostí. Další mimoškolní aktivitou je Klub zábavné logiky a deskových her, který podporujelogické a strategické myšlení žáků. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně v délce trvání 90 minut, a to formou 4 šablon.Ve znamení motta „Rodiče vítáni“ začala také aktivita Spolupráce s rodiči žáků, která je zaměřena na odborně tematická setkávání a spolupráci s rodiči. V průběhu projektu bude realizováno šest setkání po dvou hodinách, kde se zaměříme především na témata související s modernizací škol a vzdělávacího systému, jako například styly učení, formy hodnocení, inkluzivní vzdělávání, využití talentu, metody a formy výuky.

Na zmíněné aktivity byly vyčleněny finanční prostředky, za něž byly nakoupeny knížky, deskové, logické hry a výpočetní technika.

Cílem projektu je zvyšovat kolektivní schopnosti pedagogů zlepšovat výsledky dětí a žáků, rozvíjet kulturu učení také méně úspěšných dětí a podporovat tak trvalý rozvoj celé školy.

manažer projektu Mgr. Dáša Kalužová