příspěvková organizace

Malé školní arboretum

V červnu 2012 jsme sepsali žádost o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. Naším cílem bylo vybudovat na školní zahradě Malé školní arboretum, které pomůže zlepšit prostředí školy a vytvoří podmínky pro výuku v přírodě zážitkovou formou učení. Dotaci jsme obdrželi a v říjnu 2012  jsme začali s pracemi dle schváleného harmonogramu.  Malé školní arboretum budou využívat nejen žáci a pedagogové školy v době vyučování, ale i žáci v době mimoškolních aktivit a to všech věkových skupin. Součástí projektu jsou pracovní listy pro žáky školy, informační tabule s názvy rostlin a dřevin a malé tabulky umístěné u každého druhu rostliny či dřeviny. Na realizaci projektu se podíleli nejen učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci školy, ale především žáci. Projekt jsme dokončili v červnu 2013, kdy jsme Malé školní arboretum slavnostně otevřeli. Závěrečnou zprávu k projektu jsme odevzdali  v měsíci září 2013.

Pocitový chodník

V měsíci listopadu jsme reagovali na výzvu sdružení Tereza a společnosti IKEA pro školy zapojené v programu Les ve škole. Záměrem grantové výzvy IKEA – POMÁHÁME VYRŮST – bylo podpořit projekty realizované v rámci Dne Země ke zlepšení životního prostředí školy nebo zmírnění jejího dopadu na životní prostředí. Projekt se mohl týkat tématu spojeného s lesem, zelení a využíváním dřeva. V souvislosti s vybudováním malého školního arboreta jsme  se rozhodli pro doplňkovou aktivitu Pocitový chodník.

Jedná se o výukový a herní prvek školní zahrady, který nám doposud chyběl. Naším záměrem je využívat chodník nejen žáky v době vyučování, ale hlavně v odpoledních mimoškolních aktivitách k rozvíjení smyslového vnímání. Se zajištěním materiálu nám pomohly Technické služby města Vítkova. Výstavbu chodníku realizovali žáci se svými učiteli. Pocitový chodník jsme slavnostně otevřeli v dubnu 2013.

PocitovyChodnik