příspěvková organizace

Lukáš Váňa

Vážení zákonní zástupci, dle ČSSZ nárok na ošetřovné zaniká dnem, kdy si žák ve škole vyzvedne vysvědčení (v případě naší školy 26. 6. 2020) a zaniká také ve dnech ředitelského volna (29. a 30. 6. 2020).

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z provozních důvodů na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno, které se týká provozu školy, školní družiny, školního klubu i výdejny stravy.

 
Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy
 

Vážení rodiče, s nástupem do školy dne 25. května 2020 podáváme následující informace:

 • Příchod do školy – žáci budou do školy vcházet pod dohledem třídních učitelek dle následujícího harmonogramu:
 1. ročníky v 7,40 h
 2. ročníky v 7,45 h
 3. ročníky v 7,50 h
 4. ročníky v 7,55 h
 5. ročníky v 8,00 h

pouze dojíždějící žáci přichází do školy individuálně

Při příchodu žáci odevzdají třídní učitelce Čestné prohlášení o bezrizikovém stavu dítěte.          Viz. Příloha níže.     

 

 • Převlékání a dezinfekce – žáci si po příchodu do budovy dezinfikují ruce na připraveném dezinfekčním stojanu a poté vcházejí do kmenové třídy. Oblečení i přezutí budou mít žáci umístěny v těchto třídách po celou dobu výuky a odpolední výchovné činnosti.

 

 • Svačina a oběd – před každým jídlem budou žáci vyzváni k dezinfekci rukou, pokud mají nahlášen oběd, bude jim balíček ze školní jídelny donesen v 11,00 hodin. Konzumovat budou jídlo v lavicích za dodržení všech hygienických pravidel.

 

 • Roušky – každý žák si do školy přinese dvě roušky a igelitový sáček k odkládání roušky použité (viz. Metodika MŠMT).

 

 • Odpolední výchovná činnost – tato bude navazovat na školní výuku od 11,00 hodin, bude zajištěna vychovatelkami do 15,00 hodin.

 

 • Vyzvedávání žáka – žáci přinesou prokazatelně písemně, kdy budou ze školy odcházet, kdo je bude vyzvedávat. Žáky budou rodiče vyzvedávat pouze u vchodu školní družiny na budově 1. stupně (vchod od Komenského ulice). Po zazvonění jim bude dítě vychovatelkou přivedeno – vstup do školy je zakázán.

 

Otevírání-školy-2020-čestné-prohlášení

 

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se žáci sedmých ročníků zúčastnili okrskového kola a následně okresního finále v basketbale. Okrskové kolo proběhlo v hale areálu SFC. V prvním zápase jsme zdolali ZŠ E. Beneše 12:2 a ve druhém ZŠ Kylešovice 16:8. V posledním zápase jsme podlehli vysoko 4:29 ZŠ Englišově. Tyto výsledky nám zajistily postup do okresního finále z druhého místa. Prošli jsme skrz Městské sady do víceúčelové haly. V semifinálovém zápase nás přestřílela ZŠ Otická 0:20. Ve druhém semifinále přehrála ZŠ B. Němcové 14:7 ZŠ Englišovu. V zápase o třetí místo jsme tedy opět hráli se ZŠ Englišova a tentokrát jsme podlehli výrazně nižším rozdílem 2:10. ZŠ Otická vyhrála celý turnaj. Náš tým obsadil konečné 4. místo z devíti přihlášených škol, což je výborný výsledek, jelikož opavské školy mají ve svých výběrech žáky trénující v BK Opava (proto bylo přihlášeno pouze 9 škol z okresu a jen my jsme nebyli z Opavy).

Reprezentovali nás: Michálek Martin (7.A), Soukup Vojtěch, Hučík Šimon a Jakub, Šustr Jiří, Putko Oliver (7.B), Indrák David, Mikloš Matěj (7.C), Kristián Tomáš (2.G).

Mgr. Ivo Hasala

 

Žáci 9. ročníků ZŠ – od 11. 5. 2020

 • možnost konzultací pouze žákům, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ
 • skupina maximálně 15 žáků (1 žák v lavici)
  • skupiny budou stanoveny školou na základě zjištěného zájmu – tyto skupiny nelze měnit
  • docházka žáků bude evidována, absenci žáka musí zákonný zástupce do 3 dnů prokazatelně omluvit (přes Bakaláře třídnímu učiteli)
  • konzultace k procvičování matematiky a českého jazyka budou probíhat v úterý a čtvrtky dle rozvrhu stanoveného školou – bude upřesněno
  • učebny určené ke konzultacím – Zem, Mat
 • zákonní zástupci musí doložit Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

 • s sebou: 1x náhradní rouška, sáček pro ukládání roušky v případě možnosti odložení právě používané roušky
 • žák je povinen dodržovat hygienická pravidla – při opakovaném nedodržení může být vyřazen ze skupiny a přípravy
 • zákonní zástupci musí zájem o docházku vyjádřit do 7. 5. 2020
 • škola i nadále preferuje distanční výuku
 • více k přijímacím zkouškám:

Aktuální informace k přijímacímu řízení

 

Informace MŠMT k otevírání základních škol

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020


Žáci 1. stupně – od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 • školní skupiny max. 15 žáků (1 žák v lavici)
  • skupiny budou stanoveny školou na základě zjištěného zájmu – tyto skupiny nelze měnit
  • skupiny budou školou zřizovány / otevírány dle personálních možností od nejnižších ročníků
  • výuka bude probíhat každý pracovní den dle rozvrhu stanoveného školou
   • příchod do školy – bude stanoven konkrétní čas a místo před budovou 1. stupně, na kterém si pedagogický pracovník bude žáky dané skupiny vyzvedávat a odvede je do školy – JE NUTNÉ DODRŽET!
   • po dopolední výuce mohou jít žáci domů
   • v případě zájmu zákonného zástupce škola zajistí obědy v podobě balíčků
   • odpolední aktivity budou ukončeny nejpozději v 15:00 odchodem žáků
  • dopolední výuka se zaměří na procvičování českého jazyka, matematiky a anglického jazyka; bude odpovídat distanční výuce
  • docházka žáků bude evidována, absenci žáka musí zákonný zástupce do 3 dnů prokazatelně omluvit (přes Bakaláře třídnímu učiteli)
  • ranní družina není zajišťována
 • zákonní zástupci musí doložit Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

 • s sebou: 1x náhradní rouška, sáček pro ukládání roušky v případě možnosti odložení právě používané roušky
 • žák je povinen dodržovat hygienická pravidla – při opakovaném nedodržení může být vyřazen ze skupiny a přípravy
 • zákonní zástupci musí zájem o docházku vyjádřit do 18. 5. 2020

 

Informace MŠMT k otevírání základních škol

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020


Musím dítě do školy poslat?

 • Nemusíte, pokud Vám výuka na dálku vyhovuje, zvládáte to, můžete si dovolit zůstat doma.
 • Výuka na dálku probíhá i nadále, při prezenční výuce děti řeší učivo, které by dostávaly dálkovým způsobem.

 

Rizikové skupiny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

 • osoby nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • s chronickým onemocněním plic (pozor – i středně těžké astma)
 • s cukrovkou
 • s onemocněním srdce
 • s oslabeným imunitním systémem
 • s onemocněním ledvin/jater
 • s těžkou obezitou

 

 

Je jen a na Vás, zda se rozhodnete dítě při takových okolnostech do školy pustit.

 

  

HARMONOGRAM OTEVÍRÁNÍ ŠKOL DLE MŠMT

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení

 

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. MŠMT stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Zápisové lístky 

Vyjádření MŠMT k odevzdání zápisového lístku v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“.  

 V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.

Škola vydává Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy – to platí po celou dobu mimořádného opatření.

Rodiče si u svého zaměstnavatele každý měsíc vyzvednou a vyplní Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, kde vyznačí identifikaci dítěte, pečující osoby  a dny čerpání OČR a tento vyplněný výkaz odevzdají svému zaměstnavateli, který ho po doplnění odevzdá na OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ  a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné doklady.

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení budou vydávány v pondělky, středy a pátky od 8:00 do 14:00 na ekonomickém oddělení školy.

Na vyžádání jsou vydávány také e-mailem (kontakt iveta.janatova@zsgvitkov.cz).