příspěvková organizace

Novinky

Místní akční skupina Opavsko z. s. v rámci projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska a Vítkovska  vyhlásila koncem školního roku 2018/2019 výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských a základních škol. V září proběhlo vyhodnocení soutěže a naše žákyně se umístily na předních místech. Z počtu asi 100 prací se mezi 20 nejlepších dostaly  práce Veroniky Gazdíkové, Terezy Deszkásové, Kristýny Maderové a Marie Pustějovské, všechna děvčata dnes už ze IV. C. Práce oceněných žákyň byly vystaveny na výstavě v obchodním domě Breda&Weinstein v Opavě. Obrázek Marie Pustějovské postoupil mezi tři nejlepší práce v dané kategorii a svou cenu si Maruška převzala dne 14. 9. 2019 na akci „Den čisté dopravy“ v Hradci nad Moravicí. Při slavnostním předávání cen obdržela batůžek s dárky a určitě si z tohoto dne odnesla mnoho zážitků. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout elektrokola, elektromotorky, káry, vozítka a projít si dětskou i dědskou stezku. V přilehlém parku, kde se akce konala, byly vystaveny všechny namalované obrázky, které byly do soutěže zaslány. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů i v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

  

 

  

 

„I ty můžeš být muzikant!“ v rámci této náborové akce naší školu navštívili žáci Základní umělecké školy z Vítkova. Představili nám žesťové a bicí nástroje v souboru, který zahrál několik melodických skladeb. Během dvou dnů měly děti možnost si vyzkoušet zahrát na tubu, baskřídlovku, lesní roh nebo trumpetu, což byl asi pro všechny největší zážitek. Noví zájemci o nějaký hudební obor mohou podat přihlášky do 27. září na letošní školní rok 2019/2020.

Mgr. Lenka Hauerlandová

 

Čtvrtý školní den 5. 9. 2019 byli žáci naší školy pozváni na návštěvu Střediska volného času ve Vítkově. Akce se účastnili žáci druhého až čtvrtého ročníku. V budově střediska a přilehlé zahradě pro děti bylo připraveno představení vybraných kroužků pořádaných SVČ. Na jednotlivých stanovištích si děti měly možnost vyzkoušet lukostřelbu, lezení po malé horolezecké stěně, cvičení s tyčkou mažoretek, střelbu z pistolí Nerf ligy a další.  Z akce si žáci odnášeli upomínkový odznak a letáček s přehledem všech zájmových útvarů pořádaných SVČ Vítkov.

Mgr. Štěpánka Přečková

 

Úderem osmé hodiny ranní byl 2. září zahájen školní rok 2019/2020. Asi nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které v krásně vyzdobených třídách přivítaly jejich paní učitelky Mgr. Hana Sokolová, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Jarmila Haubeltová.

Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přesunuli do nově zrekonstruovaného místního kina, kde nové žáky přivítal ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a paní zástupkyně Mgr. Dáša Kalužová. S pasováním dětí na prvňáčky jim pomáhal i pohádkový mluvící pes Scooby Doo, kterého děti znají z kresleného seriálu. Popřát žákům, rodičům i pedagogům úspěšný a pohodový školní rok přišli také zástupci města pan místostarosta Mgr. Martin Šrubař a paní tajemnice Ing. Šárka Petrtýlová. Za klub rodičů přišla žáky pozdravit paní Marie Jedináková. Na pódiu žáčci obdrželi upomínkový list, dárečky a školní potřeby, které financoval zřizovatel školy město Vítkov. Věříme, že na tento den budou mít všechny děti krásné vzpomínky, a přejeme jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu.

Mgr. Jana Hanušová

 

Vstup do první třídy je pro děti velkou životní změnou. Usnadnit tento krok jim mají adaptační programy. Pro žáky I. A, B, C byl tento program připraven na 4. září 2019. Cílem akce bylo usnadnit dětem jejich vzájemné poznávání a seznámení, rozvíjet vzájemnou komunikaci a přispět k vytvoření nového třídního kolektivu postaveného na pozitivních vztazích. Kurzy probíhaly v kmenových třídách, kde byli žáci společně se svými třídními učitelkami celé dopoledne zaměstnáváni různými prožitkovými, tvořivými, pohybovými a relaxačními aktivitami. Po ukončení žáci i třídní učitelé zhodnotili dopolední program. Největším přínosem byla týmová spolupráce, seznámení se s novým třídním kolektivem a zapojení všech žáků do programu.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

  

Přestože červen sváděl k myšlenkám na prázdniny, pustili jsme se na závěr školního roku do soutěže Život bez/s cigaretou, vyhlášené odborem sociálních věcí města Vítkova. Zabývat se touto tematikou nebylo pro žáky druhého stupně a studenty nic nového, přesto jsme si připomněli, že každý nese zodpovědnost za své zdraví. Na vyšším stupni nás zajímalo hlavně poškozování organismu, které kouření způsobuje. Studovali jsme fotografie následků dlouhodobého kouření, ty byly inspirací pro další tvorbu. Studenti gymnázia přistoupili k tomuto tématu spíš filosoficky, pracovali s výtvarnou metaforou, díky níž vznikla díla plná fantazie, vybízející k zamyšlení. Práce porotu oslovily, žáci a studenti získali třetí místo v kategorii 11 – 15 let a krásné první a třetí místo v kategorii 16 – 18 let. Na začátku nového školního roku, jsme plni sil, připraveni na další výtvarné výzvy.

Mgr. Daniela Přívětivá

V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.

Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala 2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili ekologické výzvy – např. bezmasý týden, do školy pěšky/na kole, hlídat spotřebu vody a energií, chovat se v souladu s cíli udržitelného rozvoje – a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie – biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s ním, pěšky nebo na kole.

Do soutěže dorazilo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patří naše škola mezi ty oceněné a je pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční ve středu 23. října 2019 na KÚ MSK. Zde převezme referenční list a poukaz ve výši 10.000,- Kč.

Chtěl bych tímto poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci Ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.

Mgr. Miroslav Bučánek

I v letošním školním roce jsme v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji pořádali Kluby pro rodiče, které byly zaměřeny na podporu rodičů, řešení konkrétních problémů a na osvětovou činnost. V tomto školním roce proběhlo celkem 8 klubů, ve kterých se prostřídala různá témata, mezi nejoblíbenější patřila relaxační cvičení pro žáky s ADHD a poruchami chování pod vedením, p. Dagmar Snášelové, čtenářská gramotnost, kterou lektorovala p. Martina Šostá a klub zaměřený na přehlídku středních škol, který byl cílen na rodiče vycházejících žáků. V příštím školním roce se také budeme snažit najít zajímavá témata, která rodiče do školy přilákají.

Mgr. Petra Beková

Dne 26. 6. 2019 proběhla akademie spojená s minipřehlídkou v zájmové umělecké činnosti Comedias. Žáci sedmých, osmých, devátých tříd a příslušných ročníků víceletého gymnázia si připravili taneční, pěvecké a divadelní vystoupení. Na konci dopoledního vystoupení byli navíc vybraní žáci oceněni za své aktivity během školního roku.

Přeji vše krásné, dlouhé a bezúrazové prázdniny!

Barbora Skřehotová