příspěvková organizace

Novinky

Ve škole se vyučuje jako povinný cizí jazyk angličtina od 1. třídy základní školy, jako volitelný němčina, ruština a francouzština od sedmé třídy základní školy a od tercie na gymnáziu. Cizí jazyky vyučuje osm pedagogů.

Maturitní zkoušky z cizích jazyků složili úspěšně téměř všichni přihlášení studenti, a to jak část státní (angličtina), tak profilovou (angličtina, ruština a francouzština). Opakovat bude třeba jeden didaktický test z ruštiny a jednu profilovou angličtinu. Stoprocentní výkony ve státní maturitě byly v angličtině, a to jednou u didaktického testu, třikrát v písemných pracích a třikrát v ústní části.

V průběhu roku žáci školy a adepti budoucího studia na gymnáziu plnili netradiční jazykové úkoly při soutěžích Vítkovský  Boyard a Šifra Jana Ámose, v září si zábavnou formou připomněli Evropský den jazyků.

V prosinci byly zorganizovány dva vánoční zájezdy do Krakova – návštěva centra města, vánočních trhů, hradu Wawel a muzea Oscar Schindler´s Factory.

 

Jazyk anglický

V listopadu, prosinci a lednu proběhla školní kola olympiád v kategoriích I A, I B, II A, II B a III A. Vítězové se zúčastnili okresních kol soutěží s výjimkou kategorií II A a II B, v nichž termín okresních kol kolidoval s lyžařským výcvikem školy. Žákyně sekundy obsadila 3. místo.

V říjnu odjelo 10 studentů ze sekundy, tercie a kvarty na mezinárodní projekt OFFyourLine do polského Poronina. Ve spolupráci s dalšími účastníky z Litvy a Polska pracovali na úkolech týkajících se problematiky závislosti na on-line médiích. Zároveň absolvovali i výlety do hor a kulturní akce. Komunikačním jazykem byla angličtina.

Dvě studentky septimy se ve spolupráci s bývalou americkou lektorkou zúčastnily literární soutěže časopisu Bridge.

Projekt Edison proběhl na přelomu února a března, lektoři přednášející v angličtině přijeli z Ruska, Brazílie, Gruzie, Indonésie, Turecka a Ukrajiny.

V dubnu navštívilo 40 žáků 8. a 9. tříd divadelní představení v angličtině, hrané brněnskými gymnazisty v opavském Loutkovém divadle.

Byla získána tři stipendia pro studentky kvinty, sexty a septimy na jazykový kurs v Anglii a na Maltě z Nadace Livie a Václava Klausových.

Žáci 7. a 9. tříd a sekundy a kvarty psali srovnávací testy Kalibro, s výjimkou jedné ze šesti skupin měly všechny třídy nadprůměrné výsledky.

 

Jazyk německý

V lednu uskutečněna školní kola olympiád (kategorie II A a III A), následně účast vítězů nižší kategorie v okresním kole (termín kategorie III A kolidoval s lyžařským výcvikem).

Projekt Erasmus+ – Bräuche und Traditionen byl ohodnocen 95 body, byl tedy dofinancován v plné výši.

Studenti a žáci byli pedagogy podporováni v četbě knih v originále.

 

Jazyk ruský

V únoru proběhla školní kola olympiád v kategoriích ZŠ a SŠ. V březnu v krajském kole získala studentka naší školy v kategorii SŠ 4. místo.

Kulinářské speciality ruské kuchyně si žáci vzájemně připravili na ochutnání v rámci Ruského dne.

 

Jazyk francouzský

Francouzskou kuchyni si žáci vyzkoušeli uvařit a ochutnat během akce Francouzský den.

 

PhDr. Jana Ambrožová

předsedkyně předmětové komise cizích jazyků

Ve školním roce 2017/2018 vyučovalo český jazyk a literaturu sedm pedagogů. Podle celoročního plánu se konala čtyři jednání PK, na kterých byly postupně řešeny stanovené úkoly, hlavně se zaměřením na plnění osnov ŠVP, přípravu ke státním maturitním zkouškám, psaní diktátů, slohových a čtvrtletních prací, inventarizaci, stav učebnic, literární soutěže, recitaci, návštěvy divadelních představení atd.

Tematické plány jsou zpracovány v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Vyučujeme podle učebnic SPN – žáci základní školy a Fraus – žáci víceletého gymnázia, děti mají k dispozici i pracovní sešity. V rámci předmětové komise byla provedena kontrola doložek MŠMT u všech používaných učebnic. K výuce jsou využívány také multimediální učebny, výukové programy na PC, žákovská a učitelská knihovna.

Prioritním úkolem výuky českého jazyka a literatury byla příprava studentů na maturitní zkoušku z českého jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústního zkoušení, jehož předmětem je analýza uměleckého a neuměleckého textu. V profilové části maturovali z českého jazyka tři žáci.

V rámci minimaturit, které jsou symbolickým zakončením nižšího stupně gymnázia, psali žáci kvarty písemnou práci z jazyka českého. Měli možnost výběru z několika slohových útvarů na různá témata.

Dne 28. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích zasedlo do lavic 53 žáků. Velikou radost nám v okresním kole udělala pak žákyně kvarty, jež se v obrovské konkurenci umístila na krásném třetím místě a postoupila do kola krajského, kde obsadila sedmou příčku.

Úspěchy v literárních soutěžích:

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Velmi nás potěšilo zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty.

Tři žákyně 2. stupně se v literární soutěži Svět slova umístily na stupních vítězů a byly pozvány na slavnostní předávání cen do Městského kulturního centra ve Fulneku.

Velmi nás potěšil rovněž žák oktávy, který se se svou esejí na téma „Je náboženská víra protikladem vědy?“ umístil na prvním místě v soutěži o nejlepší středoškolskou práci, kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná porota hodnotila celkem 58 literárních prací, které dle slov garanta soutěže byly nadprůměrné a měly velmi dobrou obsahovou a stylistickou úroveň. Nemalou motivací pro účastníky byla kromě knihy rovněž finanční odměna, a to krásných 5 000 Kč.

Dále jsme poslali příspěvky do následujících literárních soutěží: KEV, Požární ochrana očima dětí, Sněhurka na ledě, Artbotič, Představ si, že jsi dopis cestující časem, Rosteme s knihou.

Již tradičně proběhla v měsíci únoru recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Čtvrtým rokem probíhaly po dobu dvanácti týdnů od ledna do dubna přípravné kurzy jazyka českého, které měly být žákům devátých ročníků nápomocny k tomu, aby úspěšně zdolali přijímací zkoušky z jazyka českého. Obdobné kurzy byly připraveny také pro žáky 5. tříd, kteří se hlásili na víceleté gymnázium.

Žáci sedmých a devátých ročníků psali Kalibro testy, výsledky byly následně analyzovány s jednotlivými vyučujícími jazyka českého.

Klasickou výuku jsme si zpestřili několika divadelními představeními. Žáci tercie až septimy navštívili komorní scénu Aréna, aby zde zhlédli drama Divoká kachna významného norského dramatika a básníka Henrika Ibsena, žáci 7. ročníku a sekundy odjeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Limonádový Joe, žáci 8. ročníku a tercie zhlédli prvotinu autorky Gabriely Preissové, Gazdina roba, žáci 9. tříd a kvarty pak originální scénické zpracování magických lidových balad, jak je ve své sbírce Kytice zachytil Karel Jaromír Erben. Poslední červnový týden se do divadla dostaly rovněž šesté třídy a prima, a to na úspěšný muzikál Noc na Karlštejně.

Žáci šestých a osmých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia absolvovali knihovnickou lekci v Městské knihovně ve Vítkově. Pod vedením zkušených knihovnic se naučili vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem.

 

Mgr. Andrea Mášová

předsedkyně předmětové komise jazyka českého                                              

V pondělí 25. 6. 2018 se 17 žáků naší školy zúčastnilo zájezdu do Brna na výstavu o kosmonautice. Na modelech i na reálných komponentech raket a sond mohli obdivovat výsledky lidského umu a důvtipu. Cesta poznávání Vesmíru zde byla dokumentována od sputniku až po raketoplán.  Milníky na této cestě byly názorně dokumentovány i pomocí osobních audio přehrávačů, takže každý mohl výstavu procházet osobním tempem. Nejvíce na všechny zapůsobila pilotní kabina raketoplánu se všemi přístroji a manipulačními prvky. Také zde byl prezentován na modelu družice Magion československý příspěvek k poznávání Vesmíru.

 

Již po čtvrté se u příležitosti ukončení školního roku uskutečnila minipřehlídka žáků 2. a 3. stupně v zájmové umělecké činnosti. Žáci opět předvedli skvělé výkony ve zpěvu, tanci, recitaci a v dramatizaci literárního díla. Společně jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku, kteří si pro nás připravili krátký program. Paní ředitelka ocenila aktivní žáky, kteří po celý školní rok reprezentovali školu.
Děkuji za úžasnou energii, kterou jste na COMEDIAS 2018 vytvořili.

Krásné prázdniny!

Barbora Valová

 

I letos na konci školního roku byli naši prvňáčci pozváni do městské knihovny, aby vstoupili do řad čtenářů.

Jak pěkně se naučili ve škole číst, mohli 15. června předvést rytíři Čtimírovi, který je za jejich čtenářský výkon slavnostně pasoval velkým mečem na rytíře řádu Moudré sovy, kterou má ve znaku Městská knihovna ve Vítkově. Od paní knihovnice pak děti dostaly pasovací dekret, knihu z projektu Knížka pro prvňáčka, záložku a jeden rok registrace v knihovně zdarma.

Celá akce proběhla za krásného slunečného počasí na zahradě knihovny a malé čtenáře přišli podpořit i někteří rodiče a prarodiče. Na příjemně prožité dopoledne budou jistě všichni rádi vzpomínat.

Mgr. Jana Hanušová

 

Škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na pětidenní ozdravný pobyt 80 žáků čtvrtých ročníků v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Nedílnou součástí ozdravného pobytu je ekologický výukový program s názvem Křížem krážem přírodou Jesenicka. Z dotace je žákům hrazena doprava, ubytování, stravování a výukový program. Akce se uskuteční v říjnu 2018, celková výše podpory formou neinvestiční dotace je 112.000,- Kč.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

Škola získala dotaci na projekt Úspěšně v základním vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/18_063/0008681 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063.  Projekt je určen žákům základní školy, školní družiny a školního klubu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2.838.209,- Kč. Z projektu bude podpořena práce školního asistenta ve škole a ve školní družině a školním klubu, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní speciální pedagog, školní psycholog, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, projektové dny ve školní družině a školním klubu a projektové dny mimo školní družinu a školní klub. Projekt bude realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

V pátek 1. června 2018 jsme v areálu naší školy uspořádali tradiční Mezinárodní sportovní závody. Kromě našich žáků se akce zúčastnili také žáci a studenti z partnerských škol z polských Kalet a ze slovenského Vrbového. Připraveny byly netradiční sporty: korfbal (turnaj smíšených družstev v hale), interkros (turnaj družstev na asfaltové ploše), streetbal (turnaj trojic na červené umělé ploše) a ultimate (turnaj smíšených družstev na travnatém hřišti na stadionu). Našim sportovcům se dařilo velmi dobře, protože ze 16 kategorií zvítězili v devíti a získali tak zlatý pohár pro celkového vítěze. Celá akce probíhala plynule od samotného příjezdu až po vyhlášení výsledků a medailí, které předaly ředitelky Mgr. Blanka Váňová a Dorota Manczak. Velké díky patří nejen sportovcům, ale i kabinetu TV, školnímu klubu a školní jídelně za to, že závody připravili a poskytli žákům i učitelům skvělé zázemí. Děkujeme a přejeme všem mnoho zdaru do dalších závodů.

Kabinet TV

 

 

Dne 7. 6. 2018 se sešli členové Ekotýmu před naší školou. Přijali jsme pozvání lektorů z Lesní správy Vítkov na lesní pedagogiku pro skupinu dětí ve věku 7 – 11 let. Po celou dobu nás provázeli pan revírník Ing. Jan Peter a pan Matouš Kopecký.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Těšili jsme se, že prožijeme celý půlden v přírodě a dozvíme se mnoho zajímavostí ze života lesa. Před vstupem do lesa jsme si všichni pripomněli, jak se máme chovat v lese a ošetřili jsme si  obuv proti klíšťatům , protože dobře víme, jak jsou klíšťata nebezpečná a dokážou způsobit vážná onemocnění.
Na vycházce  revírem 6 Dubová jsme poznávali a určovali listnaté a jehličnaté stromy. Pozoruhodná je třeba jedle douglaska s velmi pórovitou a ostrou kůrou. Pan revírník  nám vysvětlil, co je to lapač na kůrovce a jak se používá. Lýkožroutem  smrkovým (kůrovcem) je napadeno mnoho stromů ve vítkovských lesích, a nejen tam, je to aktuálně celorepublikový velký problém.

Páni lesníci si pro nás připravili i různé zábavné aktivity.  Cestou jsme hledali  poklad, který se nám podařilo najít. Objevili jsme v něm nařezané břízové tenké špalíčky, ty jsme si ozdobili a poté pověsili jako přívěšek na krk. Při soutěži v řezání dřeva jsme si museli nasadit ochrannou helmu a navléci si rukavice.   Nejvíce nás zaujalo vcítění se do stonožky, kdy pouze první z nás viděl,  ostatní se drželi za ramena a měli oči zakryté černou páskou. A jako stonožka jsme stoupali do strmého kopce! Tato aktivita byla velmi náročná, ale všichni jsme ji zvládli.
Poté na nás čekala další velmi zajímavá aktivita. Dostali jsme korýtko ze smrkové kůry, a měli jsme udělat „kanál“, aby se jím mohl dokutálet pingpongový míček až na konec k cíli. A tady záleželo na přesné domluvě mezi soutěžícími. Jak jsme si všichni oddechli, když tato soutěž skončila! Míček nám totiž několikrát vyskočil z korýtka a kutálel se více po zemi než v korýtku. Docela jsme se nasmáli, ale ozývala se i vzrušená zvolání: „Zvedni to, ne tak, to je hodně, to je málo…!“ Nakonec jsme se shodli, že to nebylo jen tak, abychom tento úkol splnili. Určovali jsme názvy malých semenáčků jehličnatých a listnatých stromů, zkoušeli jsme spočítat letokruhy na pařízku.

Pan lesník nám také ukazoval skutečné rohy, parohy a také kly divokého prasete. Dozvěděli jsme se, proč jdou parohy zlomit, kdo je nosí, a kdy je shazuje. A také už víme, komu rostou rohy (muflonovi). Vše jsme si mohli osahat, poťukat, očichat. Cestou na lesní chatu někteří z nás poprvé ochutnali lesní jahůdky, u chaty na nás již čekal malý táborák.
Děti si samy opekly párky, občerstvily se, odpočinuly si.
Rozloučili jsme se s našimi milými průvodci z Lesní správy Vítkov a poděkovali jim za skvěle prožitý den.

Tento celý půlden byl velmi zábavný, poučný a veselý, prožili jsme jej na čerstvém vzduchu a rádi bychom zažili více takových dnů.

 

Za žáky Ekotýmu ZŠG Vítkov

Mgr. Sylva Doleželová – koordinátorka EVVO za 1. stupeň.