Základní škola

Novinky

Ve školním roce 2017/2018 jsme vytvořili tři Ekotýmy – Ekotým 1. stupně základní školy, Ekotým 2. stupně základní školy a Ekotým gymnázia. Během pravidelných schůzek budeme pracovat na úkolech Ekoškoly z okruhů voda, biodiverzita, doprava, energie, šetrný spotřebitel a jídlo. Pro velký zájem pokračujeme v loňském celoškolním projektu Víš, co jíš? i v tomto školním roce. Schůzky probíhají každý 3. čtvrtek v měsíci a dále dle potřeby.

Přehled schůzek Ekotýmu 2. a 3. stupně ve školním roce 2017/2018

Schůzky budou probíhat každý 3. čtvrtek v měsíci v 7.15:

21.9., 19.10., 16.11., 21.12., 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. a 21.6.

Ekotým ZŠ: Mgr. Kamila Kokešová  a Kristýna Krejčí– učebna biologie

Ekotým SŠ: Mgr. Milena Mačáková – učebna chemie

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2017 proběhly adaptační kurzy v prvních třídách. Cílem bylo vzájemné poznávání se v jednotlivých kolektivech  tříd 1. A, 1. B, 1. C. Děti se za přítomnosti třídních učitelek, asistentek pedagoga a školní psycholožky adaptovaly na školní prostředí, zdokonalovaly se v řečových dovednostech a vzájemné komunikaci, vyzkoušely si své motorické schopnosti. Povedlo se nám  vzájemné seznámení, zkusili jsme si a testovali zručnost, zjistili jsme komunikační schopnosti a řečovou  výslovnost. Ve třídách jsme si také opakovali pravidla vzájemného soužití.

Ivona Binarová

 

 

Dne 5. 9. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili adaptačního programu, který si pro ně připravila společnost Eurotopia. Zábavnou formou zde žáci společně s třídními učiteli prožívali první společné chvíle. Pracovníci Eurotopie se věnovali žákům při různých hrách, které byly zaměřeny na seznamování, týmovou spolupráci a sebepoznávání. Nejvíce se jim líbila hra Obchodník se jmény, Toaleťák a Jméno za dekou. První část se odehrávala v kmenových třídách, poté se žáci se svými lektory přesunuly na venkovní hřiště a do parku, kde probíhaly aktivity spíše týmového charakteru, například Ztracená čísla nebo Vysoké věž.  Po ukončení třídní učitelé i žáci zhodnotili dopolední aktivity velmi kladně. Největším přínosem bylo zapojení všech žáků i učitelů do programu.

 

 

Ve dnech 6. 9. 2017 jsme se zapojili do adaptačního kurzu, který pro nás připravili asistenti z Eurotopie. Nabídli nám poznávací hry, které by usnadnily novým žákům, kteří přestoupili ze ZŠ Heřmanice u Oder, vhodně se začlenit do nového třídního kolektivu.

Všichni dohromady jsme strávili příjemné čtyři hodiny. Ve třídě žáky zaujala postřehová hra “Jak se jmenuješ“ a sluchová hra „Romeo a Julie“. Společně si žáci vytvořili 10 základních pravidel třídy, podepsali se pod tato pravidla a přislíbili, že je budou plnit a respektovat.

V další části adaptačního kurzu jsme se vydali ven. Na školním hřišti jsme hráli postřehovou hru „Jméno za dekou“, kde si žáci upevňovali jména dětí ve třídě. V městském parku jsme už hráli náročnější pohybovou a postřehovou hru „Na čísla“, kde byla mezi žáky nutná aktivní komunikace.

Asistentky Jana a Eva z Eurotopie, které nás provázely a vedly celým adaptačním kurzem, byly velmi příjemné. Společné dopoledne velmi rychle uběhlo a moc se nám líbilo.

Uvítali bychom, kdyby se mohlo uskutečnit další pokračování adaptačního kurzu.

 

Zapsali žáci V. D

 

Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění s účinností od 1. září 2017 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Plavání v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin je pro žáky v rámci tělesné výchovy na 1. stupni povinné (na naší škole je v tomto rozsahu plavání stanoveno ve 2., 3. a 4. ročníku). Pokud je žák z tělesné výchovy osvobozen, nebo se ze zdravotních důvodů nemůže plavání zúčastnit, je potřeba ještě před zahájením výuky odevzdat škole platné lékařské potvrzení – posudek. Na základě tohoto potvrzení bude vydáno ředitelkou školy Rozhodnutí o osvobození z plavání. 6. září zahájí výuku plavání třída 2. A, 3. A, 4. A, 7. září třída 2. C, 3. C, 4. C a 12. září třída 2. B, 3. B, 4. B.

Doprava autobusem je hrazena z části z dotace, jejíž hodnota činí 113 400,- Kč, případný doplatek bude pro rodiče proveden v měsíci listopadu. Ostatní výdaje spojené s výukou plavání hradí škola.

 

Zástupkyně pro 1. stupeň, Mgr. Dáša Kalužová

Každý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou děti poprvé do školy. První den ve škole je pro každého prvňáčka nezapomenutelným zážitkem. Pro 57 prvňáčků se stalo pondělí 4. září 2017 dnem slavnostním. Na svou první cestu do školy děti doprovodili rodiče i prarodiče. Děti se těšily nejen na školu, ale také na nové kamarády a na své paní učitelky. Prvňáčky nejprve přivítaly ve třech prvních třídách paní učitelky Mgr. Dagmar Lanková, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Lenka Hauerlandová. Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přesunuli do kulturního domu ve Vítkově, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní ráz umocnila přítomnost zástupců města pana starosty Ing. Pavla Smolky,  místostarostky Lenky Sonnkové, tajemnice Ing. Šárky Petrtýlové, vedoucího odboru služeb Ing. Zdeňka Kuboně a předsedkyně klubu rodičů Vladislavy Sobolové. Všechny přítomné přivítala zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová a předala slovo paní ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která nastínila rodičům i prvňáčkům, co je v novém školním roce čeká a na co se mohou těšit. V krátkém projevu povzbudivá slova přidal i pan starosta. Společně předali dětem pamětní listy, upomínkové dárky a popřáli jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu. Věříme, že celý školní rok bude pro všechny prvňáčky tak hezký jako byl první školní den.

Mgr. Dagmar Lanková

 

 

Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě již tradičně pořádala pro žáky základních škol Technickou olympiádu. Technická olympiáda 2017 proběhla elektronicky od 24. 4. 2017 do 26. 5. 2017. Na 20 otázek odpovědělo celkem 839 žákům z 27 základních škol z Moravskoslezského kraje. Nejaktivnější byly Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organice a Základní a mateřská škola Prameny, Karviná. Za každou z těchto škol soutěžilo 110 žáků! Z odpovědí se ukázalo, že největší problém dělají dětem převody jednotek délky. Na otázku, jejíž podstata spočívala ve správném převodu délek, odpovědělo správně pouze necelých 34 % dětí.

Mgr. Jitka Sokolová

Středisko volného času Vítkov, p. o., ve spolupráci s Městskou policii Vítkov si připravilo pro žáky druhých a třetích tříd Den bez úrazu s dopravní výchovou. 27. a 28. června pozvali děti do parku a povídali si s nimi o úrazech a jejich příčinách. Pak se žáci rozdělili do skupin, ve kterých si na jednotlivých stanovištích při plnění úkolů zopakovali, jak se mají na silnici chovat jako chodci, a jak předcházet úrazům doma i venku. Také si vyzkoušeli po parku jízdu zručnosti na kole nebo na koloběžce a na stanovištích odpovídali na otázky z pravidel silničního provozu pro chodce i cyklisty.  Nakonec proběhlo vyhodnocení a všechny děti byly za správné odpovědi i za snahu odměněny.