příspěvková organizace

Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění s účinností od 1. září 2017 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Plavání v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin je pro žáky v rámci tělesné výchovy na 1. stupni povinné (na naší škole je v tomto rozsahu plavání stanoveno ve 2., 3. a 4. ročníku). Pokud je žák z tělesné výchovy osvobozen, nebo se ze zdravotních důvodů nemůže plavání zúčastnit, je potřeba ještě před zahájením výuky odevzdat škole platné lékařské potvrzení – posudek. Na základě tohoto potvrzení bude vydáno ředitelkou školy Rozhodnutí o osvobození z plavání. 6. září zahájí výuku plavání třída 2. A, 3. A, 4. A, 7. září třída 2. C, 3. C, 4. C a 12. září třída 2. B, 3. B, 4. B.

Doprava autobusem je hrazena z části z dotace, jejíž hodnota činí 113 400,- Kč, případný doplatek bude pro rodiče proveden v měsíci listopadu. Ostatní výdaje spojené s výukou plavání hradí škola.

 

Zástupkyně pro 1. stupeň, Mgr. Dáša Kalužová