příspěvková organizace

Škola požádala o dotaci z 3. výzvy MAS Opavsko–IROP-Vzdělávání 2017 na projekt „Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005887), který je zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální techniky. Dotaci jsme získali v celkové výši 1.471.518,-Kč.  Z projektu vzniknou tři nové odborné učebny – polytechnická učebna na 1. stupni základní školy, přírodovědná učebna a matematicko – fyzikální učebna na 2. stupni základní školy. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity žáků školy.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy