Základní škola

V pracovně školního speciálního pedagoga probíhají reedukační výuky formou cvičení na sluchové a zrakové vnímání, grafomotorická a artikulační cvičení, dále cvičení na koncentraci pozornosti, prostorovou orientaci, pro rozvoj slovní zásoby apod.

Také sem patří konzultace se žáky, rodiči a třídními učiteli.

Pracovna školního speciálního pedagoga

   

 

 

 

V pracovně školního psychologa probíhají většinou individuální cvičení a konzultace s žáky či jejich rodiči. 

Pracovna školního psychologa

 

Školní psycholog má k dispozici rovněž různé výukové programy na počítači a s dětmi se zaměřuje na tréninky smyslového vnímání, paměti, pozornosti, soustředění a relaxace. 

 

Náplní práce školního psychologa je také práce s třídními kolektivy. Na fotografiích třída 6.A a aktivity zaměřené na prevenci šikany.