Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na pětidenní ozdravný pobyt 80 žáků čtvrtých ročníků v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Nedílnou součástí ozdravného pobytu je ekologický výukový program s názvem Křížem krážem přírodou Jesenicka. Z dotace je žákům hrazena doprava, ubytování, stravování a výukový program. Akce se uskuteční v říjnu 2018, celková výše podpory formou neinvestiční dotace je 112.000,- Kč.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

Škola získala dotaci na projekt Úspěšně v základním vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/18_063/0008681 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063.  Projekt je určen žákům základní školy, školní družiny a školního klubu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2.838.209,- Kč. Z projektu bude podpořena práce školního asistenta ve škole a ve školní družině a školním klubu, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní speciální pedagog, školní psycholog, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, projektové dny ve školní družině a školním klubu a projektové dny mimo školní družinu a školní klub. Projekt bude realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

V pátek 1. června 2018 jsme v areálu naší školy uspořádali tradiční Mezinárodní sportovní závody. Kromě našich žáků se akce zúčastnili také žáci a studenti z partnerských škol z polských Kalet a ze slovenského Vrbového. Připraveny byly netradiční sporty: korfbal (turnaj smíšených družstev v hale), interkros (turnaj družstev na asfaltové ploše), streetbal (turnaj trojic na červené umělé ploše) a ultimate (turnaj smíšených družstev na travnatém hřišti na stadionu). Našim sportovcům se dařilo velmi dobře, protože ze 16 kategorií zvítězili v devíti a získali tak zlatý pohár pro celkového vítěze. Celá akce probíhala plynule od samotného příjezdu až po vyhlášení výsledků a medailí, které předaly ředitelky Mgr. Blanka Váňová a Dorota Manczak. Velké díky patří nejen sportovcům, ale i kabinetu TV, školnímu klubu a školní jídelně za to, že závody připravili a poskytli žákům i učitelům skvělé zázemí. Děkujeme a přejeme všem mnoho zdaru do dalších závodů.

Kabinet TV

 

 

Dne 7. 6. 2018 se sešli členové Ekotýmu před naší školou. Přijali jsme pozvání lektorů z Lesní správy Vítkov na lesní pedagogiku pro skupinu dětí ve věku 7 – 11 let. Po celou dobu nás provázeli pan revírník Ing. Jan Peter a pan Matouš Kopecký.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Těšili jsme se, že prožijeme celý půlden v přírodě a dozvíme se mnoho zajímavostí ze života lesa. Před vstupem do lesa jsme si všichni pripomněli, jak se máme chovat v lese a ošetřili jsme si  obuv proti klíšťatům , protože dobře víme, jak jsou klíšťata nebezpečná a dokážou způsobit vážná onemocnění.
Na vycházce  revírem 6 Dubová jsme poznávali a určovali listnaté a jehličnaté stromy. Pozoruhodná je třeba jedle douglaska s velmi pórovitou a ostrou kůrou. Pan revírník  nám vysvětlil, co je to lapač na kůrovce a jak se používá. Lýkožroutem  smrkovým (kůrovcem) je napadeno mnoho stromů ve vítkovských lesích, a nejen tam, je to aktuálně celorepublikový velký problém.

Páni lesníci si pro nás připravili i různé zábavné aktivity.  Cestou jsme hledali  poklad, který se nám podařilo najít. Objevili jsme v něm nařezané břízové tenké špalíčky, ty jsme si ozdobili a poté pověsili jako přívěšek na krk. Při soutěži v řezání dřeva jsme si museli nasadit ochrannou helmu a navléci si rukavice.   Nejvíce nás zaujalo vcítění se do stonožky, kdy pouze první z nás viděl,  ostatní se drželi za ramena a měli oči zakryté černou páskou. A jako stonožka jsme stoupali do strmého kopce! Tato aktivita byla velmi náročná, ale všichni jsme ji zvládli.
Poté na nás čekala další velmi zajímavá aktivita. Dostali jsme korýtko ze smrkové kůry, a měli jsme udělat „kanál“, aby se jím mohl dokutálet pingpongový míček až na konec k cíli. A tady záleželo na přesné domluvě mezi soutěžícími. Jak jsme si všichni oddechli, když tato soutěž skončila! Míček nám totiž několikrát vyskočil z korýtka a kutálel se více po zemi než v korýtku. Docela jsme se nasmáli, ale ozývala se i vzrušená zvolání: „Zvedni to, ne tak, to je hodně, to je málo…!“ Nakonec jsme se shodli, že to nebylo jen tak, abychom tento úkol splnili. Určovali jsme názvy malých semenáčků jehličnatých a listnatých stromů, zkoušeli jsme spočítat letokruhy na pařízku.

Pan lesník nám také ukazoval skutečné rohy, parohy a také kly divokého prasete. Dozvěděli jsme se, proč jdou parohy zlomit, kdo je nosí, a kdy je shazuje. A také už víme, komu rostou rohy (muflonovi). Vše jsme si mohli osahat, poťukat, očichat. Cestou na lesní chatu někteří z nás poprvé ochutnali lesní jahůdky, u chaty na nás již čekal malý táborák.
Děti si samy opekly párky, občerstvily se, odpočinuly si.
Rozloučili jsme se s našimi milými průvodci z Lesní správy Vítkov a poděkovali jim za skvěle prožitý den.

Tento celý půlden byl velmi zábavný, poučný a veselý, prožili jsme jej na čerstvém vzduchu a rádi bychom zažili více takových dnů.

 

Za žáky Ekotýmu ZŠG Vítkov

Mgr. Sylva Doleželová – koordinátorka EVVO za 1. stupeň.

 

 

 

Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2018 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodního projektu „Globe Games“ v Humpolci. Naši školu na tomto setkání reprezentovali Michael Nedzbala a Vojtěch Záklasník (z 6. C), Ondřej Roháč (z 8. A) a Adam Barbořák (z 8. C). Žáci prezentovali svůj projekt s názvem Lidé a komunální odpady, který byl zaměřen na snižování produkce komunálních odpadů. V projektu se zaměřili na to, jak skládky odpadů ovlivňují vodu, půdu, ovzduší i biosféru. Dále pak zjišťovali, jestli jsou si lidé vědomi toho, kolik komunálního odpadu vyprodukují a hlavně, jestli by byli ochotni snižovat produkci odpadových materiálů. Kromě konference projektů škol měli účastníci možnost poznat i okolí Humpolce, byli na zajímavých exkurzích, či přednáškách a také absolvovali terénní hru na zříceninu hradu Orlík.

Mgr. Kristýna Krejčí

 

 

 

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se žáci 8. a 9. tříd ZŠ a gymnazisté od sekundy po septimu zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání historického filmu Nejtemnější hodina, který pojednává o jedné z největších osobností 20. století – Winstonu Churchillovi, který se na počátku 2. světové války stal premiérem Velké Británie a musel během krátké chvíle sjednotit celý národ a změnit proběh dějin.

Mgr. Miroslav Bučánek

V pátek dne 1. 6. 2018 se Tereza Deszkásová a Jan Kryštof Černý, žáci II. C, zúčastnili slavnostního předávání cen soutěže „Živá voda“. Předání proběhlo na Slezskoostravském hradu v rámci akce „Hledej pramen vody pořádané společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  Se svými básničkami na téma živá voda byly jejich práce v internetovém hlasování vybrány mezi vítězné. Obdrželi diplomy, knihy a drobné upomínkové předměty. Za reprezentaci oběma děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších letech.

 

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

 

 

V letošním školním roce proběhl 23. ročník vědomostní soutěže Eurorebus. Do této soutěže se mohou dobrovolně zapojit veškeré základní a střední školy. První kolo probíhá elektronickou formou, kdy žáci odpovídají na otázky přes internet. O soutěži jsme informovali třídní kolektivy a na bázi dobrovolnosti se mohly zapojit. Soutěže úspěšně řešilo deset třídních kolektivů a zajistily si účast v krajském kole v Ostravě, kde je reprezentovala trojice spolužáků. V kategorii ZŠ01 (6. – 7. třídy) se žáci 7.B umístili na čtvrtém místě, což jim zajistilo postup do celostátního finále.

Sabina Davidová, Daniel Cáb a Tomáš Raus reprezentovali svou třídu v pražském finále 5. 6. 2018. Finálovým úkolem bylo vyplnit test, který čítal 36 otázek převážně z oblasti zeměpisu a dějepisu. Kritériem k vytvoření pořadí byl správný počet odpovědí a čas odevzdání. Výsledky byly velice vyrovnané. Náš tým odpověděl správně na 24 otázek a obsadil 42. příčku. Děkujeme za reprezentaci školy.

Kompletní výsledky: https://www.eurorebus.cz/docs/cms/v%C3%BDsledky/23.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/finale/tridy_zs01.pdf 

Za kabinet zeměpisu, Mgr. Ivo Hasala

 

31. 5. 2018 navštívili žáci 3. ročníků divadelní představení Královna koloběžka první v Divadle loutek v Ostravě. Mnozí žáci byli v divadle poprvé a tak si vskutku tento kulturní svátek vychutnali. Ztvárnění známé filmové pohádky v podání herců s loutkami bylo velmi povedené. O přestávce a po představení navštívili žáci Loutkovou kavárnu.

Mgr. Bára Marešová