Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Vážení zákonní zástupci,

upozorňujeme, že budova Základní školy a gymnázia Vítkov je z důvodu zajištění bezpečnosti žáků opatřena bezpečnostními zvonky, aby se zabránilo vstupu cizím osobám do budovy školy. Veškeré návštěvy se hlásí u vedení školy, v krajním případě také třídním učitelům (učitelkám).  Pokud si své žáky vyzvedáváte, či je do školy doprovázíte, zdržujte se prosím před budovou školy.

Tímto opatřením podporujeme bezpečnost Vašich dětí.

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

V rámci výuky zeměpisu se žáci šestých tříd základní školy a primy víceletého gymnázia účastnili v pátek 25. 10. 2019 a v úterý 5. 11. 2019 tematické exkurze do Hvězdárny a planetária v Ostravě.

Cílem exkurze bylo žákům nejen přiblížit činnost této instituce, ale především si doplnit znalosti z oblasti Vesmíru a Planety Země.

Žáci navštívili hvězdárnu, kde pozorovali Slunce, a kde jim přednášející přiblížila postupy v pozorování dalších objektů ve Vesmíru.

Dále navštívili Experimentárium, ve kterém se vydali k planetám, do hlubin Země, na oběžnou dráhu a za světlem. Všichni žáci vyplňovali pracovní listy, které byly v hodinách zeměpisu zkontrolovány.   

Závěrečnou část pobytu strávili v kinosále. Přednášející jim osvětlil, co můžeme vidět v tomto ročním období na obloze ráno, v průběhu dne, večer a v noci. Poté jsme shlédli naučný film Bouřlivá planeta s tématikou sopečné činnosti, vlny tsunami, zemětřesení a pohybu litosférických desek.

Mgr. Blanka Váňová

 

 

 

 

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se konal na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Porubě již 17. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu. Při něm se sejdou čtyřčlenné týmy žáků devátých ročníků a jednotlivci ze třetích ročníků středních škol. V letošním roce se šampionátu zúčastnil rekordní počet týmů a jednotlivců nejen z Moravskoslezského, ale i Zlínského a Žilinského kraje.

Naše škola vyslala tým deváťáků ve složení Dan Juroška a Vojtěch Vašátko ze 4. G, David Raus z 9.A a Tomáš Raus z 9. B. Jejich úkolem bylo vyřešit tři náročné příklady, za každý z nich mohli získat až deset bodů. V rekordní účasti 53 týmů z 29 škol se naši zástupci rozhodně neztratili. Se ziskem 21 bodů se umístili na 10. – 12. místě se ztrátou pouhých 5 bodů na nejlepší družstvo a  patří tedy do elitní skupiny TOP 15.

Všem čtyřem chlapcům srdečně gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy. A věříme, že se v nižších ročnících najdou důstojní následovníci.

Mgr. Alena Grosová

 

Dne 24. 10. 2019 se konala další schůzka zástupců členů Ekotýmů žáků 1. a 2. stupně. Nebyla klasickou pracovní schůzkou. Byla na ni pozvána konzultantka pro Ekoškoly z organizace TEREZA a hlavní manažerka projektu podpory vzdělávání MAS Opavsko a MAS Vítkovsko paní Gabriela Geherová. Zúčastnil se také pan ředitel naší školy Miroslav Bučánek.

Paní Geherová byla pozvána nejen proto, že naše škola by ráda v budoucnu znovu obhájila titul Ekoškola, ale aby členům Ekotýmů znovu podrobněji přiblížila vznik a celosvětové rozšíření myšlenek Ekoškoly. Vysvětlila nám podrobněji 7 kroků Ekoškoly, její témata a jak se chovat ekologicky nejen nyní, ale i v budoucnu.

V závěru schůzky jsme jí předložili již rozpracovanou analýzu školy a pobavili jsme se o tom, čeho jsme doposud v Ekotýmu dosáhli a čeho chceme dosáhnout.

Lukáš Mirga, VII. C

 

 

V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.

Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala 2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili ekologické výzvy – např. bezmasý týden, do školy pěšky/na kole, hlídat spotřebu vody a energií, chovat se v souladu s cíli udržitelného rozvoje – a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie – biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s ním, pěšky nebo na kole.

Do soutěže dorazilo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patřila naše škola mezi ty oceněné a 23. 10. 2019 se mohla zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na KÚ MSK. Referenční list, krásnou květinu a poukaz ve výši 10.000,- Kč převzaly zástupkyně Ekotýmu gymnázia Martina Maléřová a Lucie Pšenicová z oktávy společně s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Bučánkem.

Chtěl bych tímto poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci Ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

Ministerstvo dopravy – BESIP usiluje o co možná největší zapojení škol a žáků 4. a 5. tříd do výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Dopravní výchova  se skládá z  hodin teoretické výuky, kterou děti mohou absolvovat s lektorem dopravní výchovy přímo  na dopravním hřišti. Následují další  hodiny  věnované praktickému výcviku na dětském dopravním hřišti. Tato aktivita je zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě zručnosti, získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“.

Žáci se seznamují s pravidly silničního provozu již od první třídy v hodinách tělesné výchovy, prvouky a přírodovědy, které si rozvíjí, prohlubují. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při společném přecházení do Sokolovny.

V 4. a 5. ročníku žáci systematicky 2x ročně navštěvují Dopravní hřiště v Odrách, kde se žáci procvičují a zdokonalují ve svých znalostech pravidel silničního provozu.

 Žáci  ZŠG Vítkov skládají  již tradičně  testy a závěrečné jízdy na dopravním hřišti v Odrách. Výuku zajišťuje Městský úřad – odbor dopravy.  Lektoři provedli žáky úskalím  křižovatek, testů i jízd – žáci si vyzkoušeli jízdu na kole v  odbočovacích pruzích, orientaci na  kruhovém  objezdu, jízdu se semafory a další nástrahy jízdy na silnici. Zkoušky by je měly připravit na skutečný provoz a minimalizovat nebezpečí, které je na silnici čeká.

Před praktickou jízdou na dopravním hřišti proběhla kontrola a seřízení jízdních kol a prohlídka cyklistických helem, které ne vždy byly pro děti vhodně z domova upravené.

Děti si užily jak jízdu na kolech, tak i roli chodců, kde si vyzkoušely, jak vstupovat do vozovky a jak dodržovat bezpečnost při svém pohybu v silničním provozu.

Mgr. Sylva Doleželová

 

Ve čtvrtek 17. října jsme si ve všech třídách 1. stupně udělali projektový den na téma „Den zdraví“. Děti si přinesly krabičky plné zdravých dobrot. Přečetli jsme si pohádku o Birlibánovi, který ležel pod stromem, kde mu jídlo samo létalo do pusy.  Podívali jsme se na pořad o zdravém mlsání. O všem jsme si popovídali a uvědomili si, že nejenom zdravá strava, ale i dostatek pohybu, je důležitý pro to, aby se člověk udržel v kondici. Taky jsme si pustili pořad „S Hurvínkem za lékařem“, který nám vysvětlil, jak velké nebezpečí na nás číhá v podobě žloutenky-nemoci nemytých rukou, která se zrovna vloni v Brně objevila ve zvýšené míře.

Zvládnout pracovní listy, kde jsme kreslili zdravou svačinu, pak pro nás byla hračka. Velká přestávka byla tentokrát trošku jiná než obvykle. Měli jsme nachystaný rautový stůl, kde byly samé zdravé svačinky, které nám nachystaly naše šikovné maminky a samozřejmě také i my. Paní učitelky nám vysvětlily, jak se na takovém správném rautu máme chovat a my jsme to opravdu ukázněně dodržovali. Celý projektový den jsme si náležitě užili a už se těšíme na další.

Mgr. Dana Štenclová

 

  

 

Již tradičním počinem prvního stupně Základní školy a gymnázia ve Vítkově se stala environmentálně laděná akce určená primárně pro předškolní děti místních a okolních mateřských škol. Nejinak tomu bylo i letos, a proto jsme dne 23. 10. 2019 uvítali na 150 dětí ze sedmi mateřských škol.

Podtitulem Dne činu 2019 byly Záhady podzimu. Hlavními protagonisty a maskoty naučného dopoledne byli myšáci Mickey a Minnie, kteří si pozvali záhadologa, psa Scooby Dooa, aby si ověřili jeho věhlasné detektivní schopnosti. Požádali ho o vyřešení několika tajuplných podzimních hádanek. Jelikož na tuto výzvu Scooby Doo sám nestačil, přizval si na pomoc děti, které mu rády a ochotně pomohly.

Společnými silami tak rozluštili záhadu suché nohy, podzimního pytle, vůní, stínů, tajemného zvuku, popelnice a objevili tajemství proutěného košíku, úkrytu zvířat, ryb a dokonce si procvičili umění kouzlení. Jak samotné názvy jednotlivých stanovišť napovídají, soustředili jsme se na rozvoj všech lidských smyslů na environmentálním podkladu v kombinaci s poznávacími a naučnými cíli, a to hravou formou. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni sladkou dobrotou, medailí, vyznamenáním za vyřešení podzimní záhady, uznalým pohledem a pohlazením samotného Scooby Dooa.

Pro všechny návštěvníky byla přichystána také svačina a doprovodný program – jízda na měsíčních vozech, koloběžkách a odrážedlech, omalovánky, tematické pracovní listy a puzzle, herny v místních družinách.

Nedílnou součástí tohoto dopoledne se stali žáci 5. A, 5. B a 1. G třídy, kteří bezpečně prováděli děti z MŠ po jednotlivých stanovištích nebo zajišťovali realizaci úkolů.

Paralelně se Dnem činu probíhala akce s názvem Polyhry, které se zúčastnilo na 50 žáků čtvrtých a pátých tříd ze základních škol Budišov nad Budišovkou, Větřkovic a Vítkova (náměstí Jana Zajíce), s cílem seznámit děti s prostory Polytechnické učebny vybudované v rámci projektu IROP Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání, a především pak s jejím obsahem – edukativními hrami. Žáci měli možnost seznámit se s pravidly a zahrát si množství  didaktických her různého zaměření. Dle svých preferencí tak rozvíjeli své matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost, geometrické znalosti, násobilku, slovní zásobu, pohotovost, kooperaci, základy programování a mnohé další. Kompetentními spoluhráči a mentory jim byli žáci naší 5. A třídy, kteří hry perfektně ovládají.

O trvalou vzpomínku z obou akcí v podobě filmové reportáže se postaral zájmový kroužek KAMERA ze Střediska volného času ve Vítkově.

Největší odměnou realizátorům jakékoliv akce jsou spokojené výrazy ve tvářích, rozzářené dětské oči a pochvalná slova návštěvníků. Ceníme si toho, že ani letos tomu nebylo jinak.

Za realizační tým s díky

Mgr. Marešová Barbora

 

 

Ve středu 16. 10. proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého gymnázia a 8. a 9. ročníků ZŠ. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší žáky). V každé kategorii řešili žáci jednorázový test, který obsahoval 24 úloh nejen z biologie, ale i matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a logiky. V kategorii Kadet bodovala třída kvarta. Na 1. místě se umístil Daniel Juroška, na 2. místě Apolena Halamíčková a na 3. místě Aleš Till. V kategorii Junior obsadila přední příčky třída sexta. Na 1. místě se umístila Michaela Filipová, na 2. místě Barbora Pavlů a na 3. místě Michaela Jašková. Výsledková listina s pořadím ostatních soutěžících je vyvěšena na nástěnce u kabinetu biologie.

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

Janáčkova filharmonie ve čtvrtek 10. října 2019 představila program s názvem Hudební rytmy Jihu. Moderátorské funkce se zhostila zkušená Martina Kociánová a sólových houslových partů houslistka Olga Šroubková, provedení řídil venezuelsko-americký dirigent Ilyich Rivas.

Jelikož Janáčkova filharmonie zajistila pro mladé posluchače dotaci na dopravu, využili jsme této nabídky a vypravili hned dva autobusy žáků naší školy. Populárně-naučné koncerty s průvodcem se v Ostravě tradičně těší velké oblibě. Martinu Kociánovou má většina posluchačů v podvědomí patrně jako známou a oblíbenou „zprávařku“, její životopis však uvádí mnoho zkušeností i v muzikálové či operní branži.

V úvodu zazněla skladba Ástor Piazzolla z Argentiny z jeho nejslavnějšího cyklu Čtvero ročních dob v Buenos Aires. Jeho Léto přišla za doprovodu Janáčkovy filharmonie zahrát houslistka Olga Šroubková. Tato sympatická mladá dáma se stala vůbec první houslistkou v historii České filharmonie, která nese titul koncertního mistra. V díle jsme slyšeli analogie na slavnou skladbu Vivaldiho, kterou žáci dobře znají.

Poté zaznělo rozpálené Mambo z Bernsteinova muzikálu West Side Story, který je kulturní Ostravou již netrpělivě očekáván jako premiérový hit sezóny Národního divadla moravskoslezského.

V dalším díle se na pódium vrátila houslistka Olga Šroubková, jež přednesla Introdukci a tarantellu Pabla de Sarasate. I v této virtuózně koncipované skladbě houslistka potvrdila svůj mimořádný talent.  

Nemohla také chybět nejslavnější opera s jižními rytmy – Bizetova Carmen. Z její nestárnoucí hudby zazněla pochopitelně Habanera.

Závěr patřil Maurici Ravelovi a jeho Boleru. Notoricky známé šestnáctitaktové téma, jež se opakuje v neměnném rytmu, tempu, intonaci a harmonii, leč s neustálým pozvolným dynamickým stupňováním a proměnlivou instrumentací, bylo hudebním vyvrcholením koncertu.

Mgr. Helena Kozlová