Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V týdnu od 21. 5. do 25. 5. 2018 bude probíhat sběr papíru. V pátek 25. 5. bude kontejner odvezen, papír budeme shromažďovat u bývalého školního kiosku v budově 2. a 3. stupně.

V Malých Hošticích bylo rušno. Ptáte se proč? Ve čtvrtek 10. května 2018 zde totiž proběhlo okresní kolo v dopravní soutěži, kterého se zúčastnili i žáci naší školy.

Pravidla silničního provozu, poznávání dopravních značek a zvládnutí jednoduchých dopravních situací tvořilo teoretickou část soutěže. V praktické části museli soutěžící prokázat odvahu nejen v jízdě zručnosti a v jízdě podle pravidel silničního provozu, ale také bravurně zvládnout základy první pomoci a ošetření jednoduchých zranění.

A jak naši soutěžící dopadli? V 2. kategorii, ve které soutěžili žáci Martina Kristiánová, Natálie Klapetková, Filip Indrák a Dominik Terry Garner získali krásné třetí místo. Blahopřejeme.

Mgr. Dana Štenclová

 

 

Ve dnech 9. a 10. 5. 2018 se na naší škole uskutečnily přednášky pro všechny páté ročníky na téma: „Nebezpečí na internetu“.

Na tuto přednášku byla pozvána firma UNIVERSUM PRODUCT SCHOLARIS s.r.o. až z Olomouce.

Žáci se seznámili s bezpečností na internetu a na sociálních sítích a dále s pozitivy a negativy elektronické komunikace. Poté jim byly objasněny pojmy kyberšikana, kyberstalking a kybergrooming a následně byli žáci poučeni, jak se jim bránit. Každý ze zmíněných pojmů byl doprovázen videem, často natočeným podle skutečných událostí. Žáci byli často nemile překvapeni, jaké důsledky může mít „nevinná komunikace“ na internetu. Nakonec si zopakovali „Desatero zásad bezpečnosti na internetu“, kterými by se vždy měli řídit.

Mgr. Hana Halamíčková, Mgr. Zuzana Víchová

 

V roce 2018 slavíme 25 let vzájemné spolupráce mezi partnerskými městy Vítkov – Kalety. Do této historie se výraznou měrou zapsala také naše škola, která spolupracuje s partnerskými školami v polských Kaletách nepřetržitě po celou tuto dobu.

Spolupráci zahájila v roce 1993 Mgr. Marie Burianová, ředitelka Základní školy v Komenského ulici ve Vítkově. Spolu se svými kolegy a žáky organizovala Mezinárodní atletické závody, kterých se účastnili i žáci okolních základních škol. Na podzim vyjížděli za sportem naši žáci se svými učiteli do polských Kalet. V tomto období se konal také na polské straně týdenní letní tábor společně s polskými harcery.

Od roku 1999 až dosud pak pokračovala spolupráce škol pod vedením Mgr. Blanky Váňové, ředitelky Základní školy a gymnázia Vítkov.

Kromě pravidelně konaných sportovních akcí na  podzim na polské straně, které se vryly do našich pamětí jako běh O zlatý dub, se konaly v jarním období mezinárodní sportovní závody ve Vítkově.  Soutěžili jsme nejenom v běhu, ale také v kopané, vybíjené, basketbalu, sportovní gymnastice, atletice, stolním tenisu, interkrosu, softbalu, badmintonu,  speedmintonu, golfu, minikopané, ringu, atletice, lanových dovednostech a dalších sportovních disciplínách. Nezapomenutelné pak byly závody dračích lodí.

Vzájemné každoroční sportovní akce byly rozšířeny o další spolupráci, a to v oblasti matematiky. V  jarních měsících jsme se začali účastnit  mezinárodních matematických soutěží v Kaletách, kde se žáci potýkali s nelehkými matematickými úlohami.

Odměnou žákům pak byla, kromě dobrého pocitu z úspěchů, návštěva aquaparku v Tarnowských Górách, Muzea chleba v Radzionkově, Dolu na těžbu stříbra v Tarnowských Górách, Ichtyoparku v Kaletách, rychlodráhy pro rychlá kola nebo přírodní rezervace na Zielonej, poutního místa v Czestochowé nebo Dolu černého pstruha.

Nedílnou součástí naší spolupráce se staly od roku 2007 projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.

V projektu Spolupráce bez hranic I jsme společně absolvovali vodácký kurz, putovní tábor a dny plné zábavy, v rámci projektu Spolupráce bez hranic II se konalo setkání pedagogických sborů a lyžařský kurz, v projektu Spolupráce bez hranic III jsme absolvovali lyžařskou školičku, lyžařský výcvik, školní akademii, poznávali jsme Kladskou kotlinu a kulturní tradice jednotlivých zemí, pedagogové diskutovali o školských systémech na setkání pedagogických sborů. Ve čtvrtém projektu s názvem Žijeme sportem jsme realizovali pět sportovních aktivit – bavíme se na sněhu, užijme si na sněhu, česko– polský koloběh, vodácký kurz a olympiádu, v pátém projektu Přírodu si musíme chránit jsme se věnovali environmentálním aktivitám, putovali jsme po přírodních památkách Moravskoslezských Beskyd, komunikovali jsme o přírodě v cizích jazycích, pozorovali jsme kouzlení v přírodě nebo lesní čarování a vydali jsme se rovněž do divočiny v Safari parku ve Dvoře Královém.

Šestý projekt Poznáváme hory z české a polské strany, byl zaměřen na turistiku a pobyt v horách.  Vypravili jsme se na polskou stranu Krkonoš a do Hrubého Jeseníku.

Sedmý projekt nesl název Voda pro život, byl zaměřen na koloběh vody v přírodě. Zajímala nás voda ze všech úhlů pohledů – voda jako zdroj života a energie, voda léčivá a živelná, voda z pramenů hlubin země, přírodní zdroje vody, distribuce a spotřeba vody, úpravny a čističky odpadních vod.

Osmý projekt s názvem Dějiny umění jinak byl zaměřen na výtvarné techniky a výtvarnou tvorbu. Dva kurzy se konaly v Kalwarii Zebrzydowské a v Olomouci. Projekt byl ukončen výstavou výtvarných prací s názvem „Vzpomínám na společné školní akce s polskými a českými přáteli“ ve výstavní síni kulturního domu ve Vítkově.

Devátý projekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ jsme zaměřili na místa utrpení a bolesti našich předků, válečné stopy v Moravskoslezském kraji a stopy 2. světové války v polském Slezsku. Projekt jsme také zakončili výstavou fotografií z jednotlivých aktivit projektu.

Devátý se jmenoval „Společně na hory“. Jeho cílem bylo zdokonalit se v lyžařských a snowboardových dovednostech. Kurz byl organizován ve Ski areálu Bílá.

Desátý projekt byl zaměřený na turistiku. Nesl název „Poznáváme Slezské Beskydy“. Jeho cílem bylo poznávat Slezské Beskydy z polské strany.

V letech 2013 – 2015 jsme byli zapojení do projektu Comenius Regio, který se jmenoval „Arts, music and dance in a teenager´s life“. Na jeho realizaci se podílelo Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, Středisko volného času Vítkov, Město Kalety, Dům kultury v Kaletách a Základní škola a gymnázium v Kaletách.

Skutečné partnerství nezná hranic, nebojí se jazykových bariér, kilometrů a ani ubíhajícího času.

Spolupráce škol byla neobyčejně plodná, a to i za nesmírného úsilí zaměstnanců a vedení škol na obou stranách. Poděkování patří rovněž vedení radnic obou měst.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

V pátek 11. května 2018 se konala tři vystoupení žáků 2. stupně základní školy a gymnázia v rámci akademie, která nesla název „Letem světem“.  V dopoledních hodinách se uskutečnily pro žáky školy a odpoledne pro rodičovskou a vítkovskou veřejnost. Zcela zaplněné sály potěšily všechny organizátory akademie.

Děkuji všem třídním učitelům za nesmírné úsilí spojené s nácviky jednotlivých vystoupení. Jedná se o Mgr. Danu Kajzarovou, Mgr. Janu Brožovou, Mgr. Janu Ambrožovou, Mgr. Iva Hasalu, Mgr. Renátu Šťastnou, Mgr. Petru Bartoschovou, Mgr. Michaelu Hasalovou, Mgr. Jitku Složilovou, Mgr. Milenu Mačákovou, Mgr. Kamilu Kokešovou, Mgr. Kristýnu Krejčí, Mgr. Andreu Mášovou, Mgr. Petru Bekovou, Mgr. Miroslava Bučánka, Mgr. Lenku Jamnickou, Mgr. Helenu Kozlovou a Mgr. Veroniku Trlicovou. Děkuji rovněž netřídním pedagogickým pracovníkům Barboře Valové, Lukáši Váňovi, Mgr. Lence Schleiderové a Mgr. Romaně Fajmonové.

Zvláštní poděkování pak patří Karíně Kopecké, Tomáši Kalužovi, Mgr. Martinu Šrubařovi, Blance Sedlaříkové a Mgr. Petru Molkovi za režii, moderování a práci za mixážním pultem.

Jako oponáři pracovali Zuzana Kundrátová, Zuzana Krejčí, Kamila Šustková, Anna a Marie Lichovníkovy, jako osvětlovači Matěj Bek a David Machala, fotodokumentaci pořizoval Jan Leher, filmový dokument Lukáš Váňa. Pořadatelskou službu a další práce v zákulisí postupně zajišťovali Pavel Chromek, Mgr. Ivona Binarová, Mgr. Petra Grossmannová, Lenka Baroňová, Markéta Rusňáková, Mgr. Eva Janštová, Jana Franková, Petr Ambrož, Radka Kopecká a Mgr. Dáša Kalužová.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

V pondělí  7. 5. se výběr padesáti žáků gymnázia a ZŠ se zájmem o přírodní vědy a historii vydal do Prahy na unikátní výstavu Mumie světa. Tato výstava má v Evropě svou premiéru. Je umístěna v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v pražských Holešovicích. Vznikla ve vzájemné spolupráci  předních  renomovaných vědců, archeologů, lékařů a kulturních antropologů. Představila nám fascinující mumie a artefakty zapůjčené ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Nahlédli jsme do života lidí z různých epoch a oblastí světa včetně Evropy, Jižní Ameriky a starověkého Egypta. Měli jsme možnost odhalit nečekaná tajemství  dávných kultur a civilizací. Asi nejvíce ohlasů mezi žáky získala tzv. Burnsova sbírka. Allen Burns – skotský profesor anatomie, lékař a patolog vytvořil tuto sbírku dosud neznámou metodou mumifikace. Preparáty však zůstaly zcela zachovány. Neméně úžasu vyvolaly i mumie rodiny Orlovits z maďarského Vácu,  která podlehla tuberkulóze. Těla byla nalezena v roce 1994 v zapomenuté podzemní kryptě. Právě díky shodě náhod a správnému proudění vzduchu zůstala v perfektním stavu. Obdivovali jsme rovněž sbírku zmenšených hlav bojovníků tzv. tsantsy, které byly používány jako rituální předměty přinášející svému nositeli sílu. Zvláštní  rituál prováděl amazonský kmen Chívarové. Proces zmenšování hlavy znali jen zasvěcení. Bojovník odsekl hlavu svého nepřítele, odřízl z lebky skalp s vlasy i kůží z obličeje. Pod vedením šamana ponořil skalp do vroucí vody se šťávou z listů bylin, aby se zabránilo odpadnutí vlasů.  Kůže se scvrkla na poloviční velikost. Následovalo tvarování v kouři do podoby nepřátelského válečníka. Celý proces trval cca týden. Seznámili jsme se s detaily přírodní mumifikace i chemickými postupy, které používali již ve starověkém Egyptě. Zajímavé byly i poutavé příběhy z egyptské mytologie o Esetě a Usirovi. Po výstavě následoval rozchod a pro zájemce procházka historickým centrem Prahy. Radost z exkurze nepokazilo ani  40 minutové zpoždění vlaku a konec naší expedice v Hranicích na Moravě. Děkujeme všem obětavým rodičům za pomoc s rozvozem žáků.

 

Mgr. Milena Mačáková

 

 

Z pestré nabídky nejrůznějších soutěží, jsme se rozhodli zúčastnit se fotografické soutěže společnosti KEV. Vybírat si můžeme ze dvou témat – Lípa, národní strom nebo Propagujeme kulturní a přírodní dědictví naší obce. Členové  Ekotýmu  se rozhodli zpracovat obě témata.

Dne 3.5. vyrazili zástupci Ekotýmu, vyzbrojeni svými fotoaparáty, do terénu. Důležitým úkolem bylo vybrat nejpoutavější a zároveň nejdůležitější místa Vítkova a vyfotografovat kvalitní snímek. Navštívili jsme Arboretum Lesní správy, místní park, renovující se koupaliště, sportoviště u TJ Sokol, stadion a hřiště, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov- hrob Jana Zajíce, náměstí s kašnou, sochu Pestalozziho, prastarou lípu u parčíku a další zajímavá zákoutí našeho města.

Výběr těch nejpovedenějších děl poputuje až do Prahy. Tak nám držte pěsti!

 

Oslavy Dne Země, 30. 5. 2018, využily ročníky 1. stupně k plnění celoškolního tradičního projektu Les ve škole- škola v lese. Hlavní náplní tohoto projektového dne bylo realizování tematické vycházky, vycházející z platných metodik Les ve škole- škola v lese. Všechny třídy prvního stupně tento úkol aktivně plnily. V rámci vycházky plnili žáci nejrůznější kvízy, úkoly, dozvěděli se mnoho zajímavého a důležitého o lese a okolní krajině. Mnohé třídy pokračovaly s projektem po návratu do tříd, kde žáci zpracovávali pracovní listy.

Mgr. Bára Marešová

Svátek naší planety Země, 30. 5. 2018, oslavili žáci 3. A. tematickou vycházkou do přírody s názvem Putování lesem s vodou (součást celoškolního projektu Les ve škole, škola v lese). Jak již sám název napovídá, objevovali jsme nepostradatelnost lesa jako vodního zdroje. Žáci se seznámili s tajemstvím lesního vodního cyklu, plnili vědomostní kvíz, proplétali se lesním bludištěm a pomáhali lesu zbavit se Vodomorů. Po návratu do školy si své poznatky upevnili zpracováním pracovních listů na dané téma.