• 30.8.2021
 • Lukáš Váňa

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Škola bude při svém provozu v rámci možností a ve snaze zajistit maximálním možným způsobem standardní výuku aplikovat instrukce z manuálu MŠMT ze 17. 8. 2021.

 

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE:

 • všichni (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci, hosté) dodržují při vstupu do školy základní hygienická pravidla = ochrana dýchacích cest (dle platného opatření MZd), desinfekce rukou
 • výjimky k nošení ochrany dýchacích cest jsou v manuálu MŠMT ze 17. 8. 2021 na straně 6 
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy nevstupují! 
 • nepovolaným osobám je volný pohyb ve škole bez ohlášení se vedoucím zaměstnancům nebo bez předchozího domluvení si schůzky s konkrétním zaměstnancem školy zakázán! 
 • u žáka se projeví příznaky infekčního onemocnění v průběhu výukyà žák odveden do izolační místnosti à kontaktování zákonných zástupců è zákonný zástupce si vyzvedne své dítě, řeší vše s lékařem dítěte ào nákaze covid-19 neprodleně informuje školu (třídní učitele, vedení školy)! 
 • vyzvedávat obědy nemohou osoby, které mají nařízenou karanténu! 
 • úplata za školní družinu bude poměrně ponížena podle délky omezení provozu, je-li délka omezení více než 5 dnů (tj. škola je nařízením MZd/MŠMT uzavřena), vrácení úplaty bude řešeno v závěru školního roku
 • v případě uzavření školy bude školní klub probíhat distančním způsobem

 

SAMOTESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • testování pomocí antigenních testů distribuovaných MŠMT žáků proběhne 1., 6. a 9. 9. 2021
  1. žáci, kteří navštěvují školní družinu/klub, provedou samotestování za přítomnosti příslušných pracovníků družiny/klubu à školní družina ve výše uvedené dny bude přímo v kmenových učebnách žáků
  2. žáci, kteří nenavštěvují školní družinu/klub se po vpuštění do školy odeberou do svých kmenových učeben, kde 1. vyučovací hodinu proběhne samotestování za přítomnosti třídních učitelů a dalších pověřených zaměstnanců
 • škola umožní testování i vlastními donesenými testy (musí být v platném seznamu testů MZd)à název testu musí být zaevidován příslušným pracovníkem, který bude u samotestování
 • žáci, kteří do školy přijdou v jiný čas nebo den, v nichž proběhne samotestování, provedou testování na sekretariátě školy (na 1. stupni u speciálního pedagoga)

Žák se testování nemusí zúčastnit, pokud doloží doklad:

 1. o proběhlém očkování (u jednodávkové vakcíny po uplynutí 14 dnů, u dvoudávkové vakcíny až po druhé dávce po uplynutí 14 dnů),
 2. o proběhlém testování v odběrovém místě (PCR test má platnost 7 dní, antigenní test 72 hodin), nebo
 3. o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se účastnit výuky za přísnějších opatření - viz strana 13 manuálu MŠMT ze 17. 8. 2021. 

Přítomnost zákonných zástupců u samotestování žáků 1. tříd se bude řídit pokyny třídních učitelek!

Ředitel školy nedoporučuje přítomnost u samotestování zákonným zástupcům 2. - 3. tříd z provozních důvodů. Děti již v minulosti samotestování zvládaly, věříme, že to opět zvládneme i bez Vaší přítomnosti, děkuji.

 

Instruktážní video pro žáky a zákonné zástupce: 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=25s

  

Veškeré platné dokumenty z ministerstev budou umisťovány na web školy v sekci Úřední deska.

Pokud dojde k výrazným změnám v doporučeních, budete informováni na webu školy a pomocí Bakalářů (Komens).

  

Ve Vítkově 30. 8. 2021                                              Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy