• 16.9.2020
 • Lukáš Váňa

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • všechny přicházející osoby ve vestibulu provedou dezinfekci rukou
 • desinfekce jsou umístěny také v učebnách, na záchodech a ve školní jídelně
 • škola disponuje jednorázovými ručníky nebo osoušeči rukou
 • bude docházet k pravidelnému větrání prostor (před příchodem žáků do školy, mezi výukou, po skončení výuky)
 • denně se provádí důkladný úklid s použitím dezinfekčních přípravků
 • zákaz vstupu do budov osobám s příznaky infekčního onemocnění (příznaky: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 • žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (nutnost předložení Čestného prohlášení nebo potvrzení od praktického lékaře)
 • povinné nošení roušek se bude řídit pokyny nadřízených orgánů – škola o povinnosti nošení roušky bude informovat na svém webu a zákonné zástupce skrze Bakaláře
 • škola doporučuje nošení roušek v případě, že má vstupující osoba obavy o své zdraví
 • žáci, kteří v průběhu dne pocítí zdravotní potíže, se nahlásí nejbližšímu zaměstnanci školy a umístění do vyhrazené místnosti a oznámí vedení školy a kontaktování zákonných zástupců a neprodlené odvedení nezletilého žáka zákonnými zástupci ze školy
 • žáci u sebe vždy mají dostatek jednorázových kapesníků a roušek
 • s ohledem na provoz se škola bude snažit oddělovat žáky jednotlivých stupňů
 • škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem v případě krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény více než poloviny žáků dané skupiny/třídy a žáci mají povinnost distančně se vzdělávat (škola v danou chvíli přizpůsobí distančnímu vzdělávání hodnocení)
 • ve školní jídelně je každý strávník povinen před jídlem provést dezinfekci rukou a respektovat pokyny personálu týkající se odebírání stravy
 • oddělení školní družiny a školního klubu budou tvořeny žáky dané třídy či tříd dle provozních možností školy, tyto kolektivy budou neměnné
 • úplata za školní družinu a klub
  1. pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena a úplata se hradí
  2. školní družina: pokud dojde k uzavření školy na více než 5 dnů a úplata se poměrně vrací
  3. školní klub: pokud dojde k uzavření školy na více než 5 dnů
   • je zavedeno distanční vzdělávání a úplata se nevrací
   • není zavedeno distanční vzdělávání a úplata se poměrně vrací

 

ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O ZMĚNÁCH PROVOZU ŠKOLY

 • Aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy (www.zsgvitkov.cz). 
 • Zákonní zástupci budou při výrazných změnách provozu školy informováni také přes Bakaláře.

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda nemá známky akutního onemocnění
 2. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění se nemá
  zařazovat do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výukyzodpovídají rodiče
 3. Pokud jsou u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění - je zajištěna jeho izolace od ostatních osob ve škole a zákonný zástupce si převezme dítě bez zbytečného odkladu.
 4. Žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí - zákonný zástupce musí škole předložit Čestné prohlášení nebo potvrzení od praktického lékaře).
 5. V případě onemocnění dítěte:
  1. se zákonní zástupci telefonicky spojí s lékařem a domluví na dalším postupu - o průběhu a charakteru onemocnění zákonní zástupci informují školu, aby mohla přijmout případná preventivní opatření,
  2. dítě mělo být izolováno v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění,
  3. měl by být omezen sociální kontakt v rodině na nezbytné minimum.

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE A OPATŘENÍ V RODINĚ

 • U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
 • Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů, s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.
 • K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).
 • Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje, pokud nejeví známky onemocnění. 

  

Ve Vítkově 16. 9. 2020                                                          Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy