příspěvková organizace

Hlavní důraz v prevenci rizikového chování je kladen na aktivní a smysluplné využití volného času dětí. Škola nabízí žákům v jejich volném čase spoustu možností, jak ho strávit.

 Náplň činnosti školní družiny a školního klubu vychází z ŠVP pro školní družiny a školní klub. Největší důraz klademe na výchovu ke zdravému životnímu stylu (dodržování hygienických návyků, správné stravování, pitný režim, rozvíjení tělesné zdatnosti), komunikačních dovednost (slovní projev a slovní zásoba, schopnost naslouchat a vyjadřovat se), snažíme se, aby děti dokázaly správně a objektivně zhodnotit své chování a jednání. Měly by si vytvořit kladné životní postoje a hodnoty. Naší snahou je naučit je vážit si sebe samého, ale také ostatních, naučit je pomoci slabším, projevovat jim úctu, toleranci a posilovat schopnost dětí nepodléhat negativním vlivům (kouření, alkohol, drogy, násilné chování, šikana, vandalismus apod.).

Náplň činnosti školní družiny a školního klubu vychází z našeho ŠVP pro tato školní zařízení. Velký důraz je kladen na rozvoj kompetencí:

  • kompetence k učení – doučování, vyhledávání a zjišťování potřebných informací, psaní domácích úkolů připravit se na vyučování
  • kompetence komunikativní – rozvoj kultivovanosti slovního projevu, rozvoj slovní zásoby, správně se ptát a umět naslouchat a vyjadřovat se
  • kompetence k řešení problémů – naučit se poznat a uvědomit své chyby a omyly ve svém chování a jednání, rozhodovat o sobě, naučit se vážit si sebe samého, ale také ostatních
  • kompetence sociální a občanské – naučit se vážit si práce své i ostatních, umět pozdravit, poděkovat, slušně požádat, pomáhat slabším, naučit se pořádku ve svých i společných věcech
  • kompetence trávení volného času – správně uspokojovat a rozvíjet své nadání a zájmy, vhodnou činností účelně naplňovat svůj volný čas po vyučování a posilovat svou schopnost nepodléhat negativním jevům (kouření, alkohol, drogy, šikana, násilné chování, vandalismus apod.

Dobu, po kterou jsou děti ve školní družině nebo školním klubu, mohou využívat k rozvíjení svých zájmů v zájmových činnostech, které jsou orientovány na sportovní a tělovýchovné aktivity, výtvarné, rukodělné a hudebně-pohybové činnosti.