Školská rada

Pracuje v počtu 9 členů, 3 jsou jmenováni za zřizovatele Město Vítkov, 3 jsou voleni z řad pedagogických pracovníků a 3 z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků.

Při své činnosti vychází z § 167 a § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Jednacího řádu.

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, také stipendijní řád (v případě gymnázia), a navrhuje jejich změny,schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

V období od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2026 byli členy Školské rady zvoleni nebo jmenováni tito zástupci:

 1. za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky
  • Bc. Adéla Ambrožová
  • Natálie Kočíb Černá
  • Mgr. Jakub Tichý
 2. za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Petra Beková
  • Mgr. Alena Grosová
  • Mgr. Štěpánka Přečková
 3. za zřizovatele – jmenováni
  • Ing. Šárka Medunová
  • Josef Prusek
  • Mgr. Hana Reichelová