příspěvková organizace

V pondělí 15. 10. odjelo v rámci projektu Křížem krážem přírodou Jesenicka 80 žáků čtvrtých a pátých ročníků na pětidenní ozdravný pobyt do hotelu Neptun v Malé Morávce. Finanční prostředky pro vzdělávací program byly získány ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Žáci každý den absolvovali formou zážitkového učení jednu z pěti hlavních oblastí ekologie:

  1. Přírodní rozmanitost/biodiverzita
  2. Voda v krajině
  3. Klimatická změna
  4. Odpady aneb kam s ním
  5. Pěšky nebo na kole

V průběhu týdne žáci bádali, počítali, měřili, zhotovovali myšlenkové mapy, vymýšleli příběhy, diskutovali nad ekologickými problémy, popisovali jednotlivé ekosystémy a zúčastnili se hlavní soutěže Malý ekolog. Program byl velmi pestrý. Z celé řady environmentálních aktivit zmíním alespoň některé: Pozorovali jsme změny krajiny vyvolané činností člověka, mapovali přirozená místa výskytu organismů, spočítali si spotřebu vody a navrhli možnosti úspor, vyrobili jsme si kreativní zahrádku z nalezených přírodnin, vysvětlili si princip vzniku skleníkového efektu, seznámili se s uhlíkovou stopou a v terénní hře Koloběh uhlíku se proměnili v atomy, putovali po stanovištích a pochopili důsledky neekologického chování. Skládali jsme potravní řetězce a pyramidy, prováděli jednoduché chemické experimenty s oxidem uhličitým, v pohybových hrách Co do lesa nepatří a Třídíš, třídím, třídíme jsme se naučili správně zacházet s odpadem. V Plastohraní jsme vytvořili celou plejádu kreativních výrobků. Touto cestou bych ráda poděkovala všem malým badatelům za jedinečné nápady a vzorné chování. Zvláštní poděkování za skvělou spolupráci náleží celému týmu organizátorů, jmenovitě Karíně Kopecké, Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Zuzaně Víchové, Mgr. Sylvě Doleželové, Blance Sedlaříkové, Janě Tvrdé a Veronice Řehounkové.

Mgr. Milena Mačáková