Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Vybraní žáci, kteří se v loňském roce zúčastnili projektu Gratias Tibi získali za své dobrovolnické aktivity možnost navštívit Českou televizi v Ostravě a nahlédnout tak do zákulisí mediální práce.

Vydali jsme se tedy 2. listopadu 2017 na exkurzi do prostor České televize v Ostravě. Paní průvodkyně nám ukázala studio, ze kterého se každodenně vysílají zprávy, počasí či oblíbené dětské pořady. Vysvětlila dětem, jak fungují kamery a co je to „čtecí zařízení“.  Měli jsme také možnost vyzkoušet si metodu KLÍČOVÁNÍ, která děti velmi pobavila.  Další zastávkou naší exkurze bylo studio, sloužící k natáčení např. pořadu Sama doma. Velmi zajímavá byla také návštěva v režii nebo střižně.

Vůbec jsme netušili, kolik hodin práce stojí za takovým zpravodajstvím nebo dětskými pořady.

Karína Kopecká

 

V úterý 14. 11. 2017 se na naší škole konal další ročník soutěže Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Letos se jí zúčastnilo 34 žáků – ze ZŠ Šrámkova v Opavě, ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ a G Vítkov.

Po dobu 2 hodin na 11 stanovištích plnilo šest týmů úkoly z jazyka českého i anglického, matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie a biologie. Museli nalézt také odpověď na Nastěnčinu otázku. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, která jim měla pomoci nalézt klíčové slovo, které sloužilo jako heslo pro otevření naší pokladnice.

Za zdárné zvládnutí soutěže musím poděkovat pedagogům gymnázia, kteří tuto akci pravidelně připravují, nadšeným soutěžícím, ale také pomocníkům ze sekundy, kvinty a sexty, kteří týmům dělali průvodce, fotografovali, ale také pomáhali na jednotlivých stanovištích.

Lze jen doufat, že i v příštím roce se soutěž setká s takovým pozitivním ohlasem a opět se nalezne řada žáků, kteří chtějí naplnit odkaz Jana Ámose Komenského: „Škola hrou“.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

 

 

Celkem 16 tříd prvního stupně Základní školy a Gymnázia ve Vítkově se letos zúčastnilo sběru zelených kilometrů. Celá akce probíhala od 30. 10. do 10. 11. 2017. V průběhu těchto 14 dnů si jednotliví žáci za každou ekologicky realizovanou cestu do a ze školy počítali tzv. jeden zelený kilometr. Nedílnou součástí tohoto projektu byl doprovodný program, jehož cílem bylo připomenout žákům základy chování a bezpečnosti ve světě dopravy, ale také poukázat na zodpovědnost každého z nás za svět, ve kterém žijeme.

Učitelé volili různé způsoby zpracování doprovodného programu dle věku dětí a je třeba podotknout, že velmi úspěšně a poutavě.

Žáci tak s chutí vyplňovali pracovní listy s dopravní tematikou, využívali interaktivních tabulí a tabletů pro zmíněná témata, tvořili z modelíny šetrné dopravní prostředky, zajímavými výtvarnými technikami zpracovávali téma dopravního značení, někteří shlédli instruktážní pořad společnosti  BESIP, jiní zkoušeli  zvládnout  dopravní testy nebo trénovali první pomoc. Ovšem prioritou všech učitelů byla debata s třídním kolektivem a motivace k zodpovědnému přístupu nejen k životnímu prostředí, ale i k sobě samému.

Mgr. Bára Marešová

 

 

V pondělí 13. 11. se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Středoškolské ekologické konference a poprvé i 12. ročníku Žákovské ekologické konference. Celorepublikové setkání se konalo v prostorách konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení a uvítání hostů PhDr. RNDr. Danuše Kvasničkové, CSc., RNDr. Jitky Loubové, PaedDrVladimíraKriega a Doc. PaeDr. RNDr. Milady Švecové, CSc. následovaly prezentace s badatelsky orientovanou činností celé řady škol České republiky. Naše škola měla dvě zastoupení. Jako první vystoupili se svou prací Račí S.O.S.  Adam Hýl z 8. B a Ondřej Hýl z 8. C. Prezentace o záchraně raka říčního slavila úspěch již na loňských Globe Games. Gymnázium reprezentoval žák kvinty Jan Leher s prací Klokočov v proměnách času. Ve své práci se zaměřil na historii své obce, demografický vývoj, turistické a přírodní zajímavosti. Obě prezentace shledala odborná porota na velmi vysoké úrovni. Žáci si vyzkoušeli průběh konference v praxi včetně bohaté diskuse po každém příspěvku.

Mgr. Milena Mačáková

 

Porota byla velmi příjemná, takže velká tréma brzy opadla. Potěšil nás zájem publika o náš projekt. Celá konference nás motivuje k pokračování v bádání o racích a rozvíjení celého projektu. Ačkoliv brácha byl náhradníkem na poslední chvíli, vystoupení dopadlo skvěle.

Adam Hýl (8. B)

 

Nervozita byla velká, jsem pyšný, že moje spolupráce s Adamem vyšla

Ondra Hýl (8. C)

 

Překvapil mě velký zájem odborné poroty i publika o mou práci, která dokázala, že i malá obec jako je Klokočov může vzbudit celou řadu ohlasů. Zaskočila mě osobní znalost Klokočova jedné členky poroty-svět je opravdu malý….. Doktorka Švecová pochválila volbu tématu, které koresponduje s rokem 2017 – Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj a doporučila rozpracovat pro SOČ.

Jan Leher (5. G)

 

Dne 8. 11 se vybraní žáci Horní komory Žákovského parlamentu zúčastnili konference Žákovských parlamentů Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovali Kryštof Wojnarowský, Marie Pavlíčková a Adam Barbořák. Akce se konala v krásných prostorách zasedacího sálu Krajského úřadu v Ostravě. Žáci museli předem připravit plakát o projektu realizovaném ŽP. Byla vybrána Podzimní slavnost, kde bylo úkolem žáků plnit dobré skutky. Plakáty všech zúčastněných 28 škol našeho kraje byly vystaveny v předsálí a sloužily jako inspirace pro ostatní. Po společném uvítání pořádající školou z Krnova, byli zástupci parlamentu rozděleni do skupin, ve kterých společně pracovali. Odpovídali na otázky ohledně školního parlamentu a vzájemně hodnotili své zkušenosti a činnost svých parlamentů. Koordinátoři – učitelé mezitím pracovali společně na stejném tématu a předávali si zkušenosti ze svých škol. Poté jednotlivé skupiny žáků své myšlenky prezentovaly. Po krátké přestávce a občerstvení mezi sebou studenti komunikovali a hledali partnery pro případnou spolupráci. Dále se děti dozvěděly, co je potřeba pro případnou realizaci projektu, či jak uskutečnit nějakou akci. Konference byla pro všechny velice přínosná a rádi se jí zúčastníme i příští rok.

Mgr. Michaela Hasalová

 

Den zdraví má na naší škole již dlouhou tradici. Nejinak tomu bylo i letos. Ve středu 8. 11. se žáci společně se svými učiteli věnovali aktivitám, které se zdravím úzce souvisí. Děti si sestavovaly například zdravé jídelníčky a učily se připravit vydatnou svačinu. Každý školák si ten den měl svou zdravou svačinu přinést. Své místo si našly informace o biopotravinách a také o civilizačních chorobách, které souvisejí s nezdravým životním stylem.

Dne 7. 11. 2017 se členové Žákovských parlamentů gymnázia a základní školy zúčastnili Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit mladé do rozhodování o akcích a plánech města i školy, a dát jim možnost svobodně se vyjádřit.

V šestičlenných, věkově různorodých skupinách, ve kterých nesměli být oba zástupci stejné třídy, měli žáci nejprve napsat, co se jim na škole líbí, v čem jim přijde zajímavá a co je na škole baví. Poté vytvořili obdobný seznam věcí, které jim ve škole chybí – co by chtěli například opravit, zrenovovat nebo zakoupit nové.

Následně došlo k hlasování, přičemž každý účastník fóra měl 2 hlasy, které mohl věnovat těm návrhům, které mu připadaly nejdůležitější. Dva nejvíce zastoupené návrhy z každé skupiny se pak napsaly na společný papír a znovu se hlasovalo. Nejvíce hlasů obdrželo školní hřiště, které by potřebovalo zrenovovat, a na druhé místo se umístily výjezdy do zahraničí. V závěru se paní ředitelka, Mgr. Blanka Váňová, vyjádřila k jednotlivým návrhům a zodpověděla případné dotazy.

Ve druhé polovině akce se účastníci Školního fóra zaměřili na město Vítkov, sepisovali, co se jim líbí, ale také co by chtěli změnit. Nejvíce hlasů získala oprava nemocnice, rekonstrukce kina, vybudování cyklostezky a oprava parků. Během hlasování dorazil k žákům pan starosta, ing. Pavel Smolka, který opět k jednotlivým návrhům něco málo řekl, objasnil nejasnosti a taktéž zodpověděl případné dotazy.

„Během Školního fóra jsme zjistili, jak fungují výběrová řízení na jednotlivé projekty, i jak se pracuje s rozpočtem školy a města. Byli jsme obeznámeni s akcemi a projekty, které se budou na naší škole nebo ve městě konat v následujících měsících či letech a mohli jsme se zapojit do rozhodování. Celá akce se nám velice líbila a přáli bychom si, aby se na naší škole stala tradicí, která pomůže v rozvoji školy i města.“

Adriana Štěpánková (septima), Ivona Marie Repková, Anežka Šrubařová (sexta),

Mgr. Miroslav Bučánek

 

 

31. října navštívil naše prvňáčky lektor společnosti EKO‑KOM, a.s. se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách, který byl zaměřený na osvojení si základních znalostí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí. Zopakovali si barvy kontejnerů na odpady a seznámili se s možností sběru odpadu na sběrném dvoře. Formou hry si vyzkoušeli, jak správně odpad roztřídit, do kterého kontejneru jednotlivé odpady patří. Pro některé věci, jako např. rozbitá vázička, talíř, polystyren, potřebovali malou nápovědu lektora. Ten také dětem povídal o recyklaci odpadu a o tom, co všechno se z něj dále vyrábí. Zhlédli jsme i dvě videa k dané problematice – Skládka a Sběrný dvůr. Děti získaly nejen spoustu nových a důležitých informací, ale na závěr celé akce i malou odměnu. Je bezesporu správné, když si již v útlém věku děti osvojí tento dobrý návyk – třídit odpady.

Mgr. Jana Hanušová

 

Cyklus přednášek společnosti MP Education, s.r.o. o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji „ Dospívám“ proběhl na naší škole dne 19. a 20. března 2017.

Děvčata a chlapci šestých ročníků a primy měli přednášku na téma Adam a Eva. Dozvěděli se o činnosti hormonů, o vhodné životosprávě a správných hygienických návycích v době dospívání, o vztazích v období puberty.

Žáci osmých ročníků a tercie shlédli prezentaci na téma Holky z Venuše, Kluci z Marsu, dozvěděli se o adolescenci a vhodném sexuálním chování.

Děvčata devátých ročníků a kvarty se dozvěděla, jaký vztah mají zaujmout ke své ženskosti, jak provádět prevenci CA prsou a dělohy v tématu Žena jako symbol života.

Po velmi poutavých prezentacích lektorka odpovídala na dotazy žáků. Všichni žáci strávili příjemné vyučovací hodiny a dozvěděli se mnoho zajímavých a pro ně užitečných informací.

Mgr. Eva Janštová

 

Dne 13.11.2017 v odpoledních hodinách vyrazili členové Ekotýmu v doprovodu pana mykologa Ing.Leoše Váni na vycházku do okolních lesů. Hlavním cílem bylo zmapovat růst známých i méně známých hub v okolí Vítkova.Členové se seznámili s hlavními znaky jednotlivých druhů nalezených hub. Nalezeny byly i hřiby pravé či muchomůrka panterová. Přes značnou fyzickou náročnost se vycházka všem líbila a těšíme se společně na druhý ročník.Děkujeme panu  Ing. Leoši Váňovi za věnovaný čas a poutavé vyprávění.

Mgr. Bára Marešová