Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 6. března 2020 navštívili žáci osmých a devátých tříd základní školy a tercie a kvarty víceletého gymnázia přehlídku outdoorových filmů v místním kině.  Shlédli dva filmy. První z nich nesel název Tieň jaguára a pojednával o Amazonské džungli, kde žije řada původních obyvatel a kmenů v krajině úplně nedotčené moderní civilizací. Druhý film se jmenoval Sary Jaz. Pojednával o sjezdu řeky Sary Jaz v pohoří Tian Šan. 

Mgr. Blanka Váňová  

V úterý 3. března odjelo 41 žáků osmých a devátých tříd na divadelní představení v anglickém jazyce. Představení s názvem The Onlines je o světě, ve kterém není všechno tak, jak vypadá, o lajcích, smajlících, o přikrášlené realitě a o tom, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru není zrovna nejlepší nápad.  Divadlo vtipnou formou žákům ukazuje střetnutí reálného a virtuálního světa. Představení mělo velký úspěch a děti si procvičily angličtinu zase trošku jinou formou.

Mgr. Petra Bartoschová, Mgr. Michaela Hasalová

 

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.

 

V druhé polovině školního roku 2019/2020 se naše škola, spolu s Publicznou Szkołou Podstawowou nr 1 w Kaletach, zapojila do projektu Kudy tudy na odpady, realizovaného Městem Vítkov.

Škola obdržela 5 sad nádob na tříděný odpad (papír, plast, sklo), které byly instalovány na chodbách. Žáci budou odpad nejen třídit, ale v rámci projektu také vážit, aby bylo možné výsledky obou škol porovnat.

Mgr. Marie Blaschke

Také v letošním školním roce jsme využili příležitost pozvat k nám přes studentskou organizaci AISEC stážisty – studenty vysokých škol – ze zahraničí, aby našim žákům představili své země. Tentokrát Vítkov navštívili Mehmet z Turecka a Shafa a Riana z Indonésie.

Žáci 8. a 9. tříd a všichni gymnazisté měli tedy výuku angličtiny oživenou prezentacemi stážistů, kteří poutavě vyprávěli o životě ve svých zemích, samozřejmě vše bylo bohatě ilustrováno obrazovým materiálem a video ukázkami. Měli jsme možnost zopakovat si údaje, které jsme znali z hodin zeměpisu, dějepisu či společenských věd, ale především šlo o osobní kontakt s našimi téměř vrstevníky z těchto zemí. Dověděli jsme se, jak studují, čím se baví a co je zajímá. Byli jsme překvapeni podobností některých negativních jevů v politickém životě (například úplatkářství a korupce), na druhou stranu jsme si uvědomili, že věci, jež považujeme u nás za samozřejmé, mohou studentky z Indonésie oceňovat jako úžasnou výhodu – třeba fakt, že můžeme bez problémů pít vodu z kohoutku. Nejcennější jistě pro všechny byla reálná komunikace v angličtině a poznatek, že mladí lidé v ostatních zemích mají podobné radosti a starosti jako u nás.

Děkujeme rovněž rodinám, jež stážisty ubytovaly a obětavě se o ně staraly, stejně jako studentům, kteří se našim hostům věnovali i ve svém volném čase, aby jim ukázali Vítkov a okolí.

PhDr. Jana Ambrožová

 

 

Projektový den s rodilým mluvčím v ruském jazyce se uskutečnil v pondělí  2. března 2020. Zúčastnily se ho všichni žáci s výukou ruského jazyka. Sedmé, osmé a deváté ročníky základní školy. Tercie, kvarta, kvinta a sexta gymnázia. Lektorku zajistila Hello language centre s. r. o.. Lilia Volkmer žáky seznámila se systémem vzdělávání v Ruské federaci. Překvapila je skutečnost, že žáci sami vykonávají dohled na chodbách a udržují čistotu a pořádek. Také pomáhají svým nejmladším spolužákům s oblékáním v šatnách a prostírají jim ve školní jídelně. Druhou částí hodiny byly informace o státních svátcích a tradicích. Některé jsou shodné s našimi. Jiné zcela odlišné jako například Svátek konstituce nebo Den obránce vlasti zasvěcený obětem První světové války.

Žáci získali nové informace a také si upevnili grafickou a fonetickou stránku druhého cizího jazyka.

Mgr. Eva Janštová

 

V letošním roce se konal již 49. ročník přehlídky dětských recitátorů. Ve čtvrtek 27. února 2020 za účasti 28 recitátorů proběhlo pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia okrskové kolo ve Středisku volného času ve Vítkově. Vítězové školních kol z Březové, Melče, Budišova nad Budišovkou a také z naší školy se snažili zaujmout porotu svým přednesem a zajistit si tak postup do okresního kola. Zazněly básně tradičních českých i zahraničních autorů, ale i současných tvůrců. Přednášející soutěžili v pěti věkových kategoriích a porota vybírala z každé kategorie dva postupující do okresního kola. To se uskuteční 13. března 2020 v Loutkovém divadle v Opavě. Svým výkonem porotu zaujali a do okresního kola postoupili také žáci naší školy: Elena Smékalová (1. A), Simona Vránová (3. A), Tomáš Onderka (4. B), Sára Staňková (2. G), Anna Mužíková a Vojtěch Jakubík (oba 4. G). Všichni recitátoři obdrželi upomínkové dárečky, vítězové pěkné diplomy a ostatní soutěžící účastnické listy. Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí a úspěch v okresním kole.                                          

Mgr. Dagmar Lanková

 

                                                                                                                                                                                

Od září 2019 do února 2020 plnili žáci 6. – 9. tříd a víceletého gymnázia školní korespondenční kola, bonusové otázky a doprovodné soutěže v rámci celostátní vědomostní soutěže Eurorebus. Kromě práce s počítačem, museli žáci prokázat, že umějí vyhledat odpovědi na mnohdy velmi záludné otázky z různých společenskovědních a přírodovědných oblastí. V 15ti kolech řešili například otázky z témat Vlastivěda, Výročí, Erby, Světové zajímavostí, Česká příroda, České památky, Zajímavé stavby, Pražské výhledy, Sametová revoluce, 20. století, S pomocí map, Evropa a Planetární geografie.

Po celou dobu soutěže se mezi stovkou nejúspěšnějších tříd České republiky držely třídy prima, sekunda, tercie, 6. A, B, C, 7. B a 8. A.

Do krajského kola, které se uskuteční v sobotu 28. 3. 2020 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, se nakonec probojovalo 11 tříd naší školy.

Kategorii ZŠ 01 (6. – 7. třídy) budou reprezentovat tříčlenná družstva žáků primy, sekundy,    6. A, 6. B, 6. C, 7. B a 7. C a kategorii žáků ZŠ 02 (žáci 8. – 9. tříd) budou reprezentovat tříčlenná družstva žáků tercie, kvarty 8. A a 8. C.     

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Blanka Váňová

V průběhu února navštívili žáci šestých ročníků a primy Městskou knihovnu ve Vítkově. Paní knihovnice Martina Šostá žáky přivítala a v průběhu dvou vyučovacích hodin žákům vysvětlila, jakým způsobem se v knihovně mají orientovat a jak si mohou snadno vyhledávat potřebné informace v knihách. Následně si sami žáci prakticky vyzkoušeli vše, co nového se dozvěděli od paní knihovnice. Některým žákům šly úkoly jednoduše, jiní v první fázi tápali, ale nakonec všichni dané úkoly splnili na jedničku. Z knihovny jsme si odnášeli nejen dobrý pocit, ale někteří i registraci do knihovny a první výpůjčky. Zajímavé knížky si v hodině literatury hned nadšeně začali číst.

Mgr. Petra Beková