Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Pod záštitou Asociace školských sportovních klubů se každý školní rok pořádá Liga sportu, které se účastní 44 přihlášených škol okresu Opava. Do této celoroční ligy se sčítají výsledky 20 nejúspěšnějších soutěží každé školy (celkem je vyhlášeno přes 30 soutěží). V loňském školním roce jsme obsadili pěkné 12. místo.

V září se vždy koná fyzicky náročný vytrvalostní běh na Stříbrném jezeře v Opavě. Velice úspěšní byli kluci II. kategorie (4. – 5. třída), kteří obsadili bronzovou pozici ze 17 škol. Nejúspěšnějším vytrvalcem byl Daniel Faldýn – 6. místo ze 100 běžců. Dalšími členy družstva byli Štěpán Zouhar, Miroslav Šustr, Vojtěch Erben, Patrik Cáb a Jakub Kostka.  Děvčata stejné kategorie doběhla na 11. místě z 16 škol.

Ve III. kategorii (6. – 7. třída) si hoši vybojovali 10. místo z 19 škol a děvčata 8. – 9. místo z 18 škol. Zde je potřeba vyzdvihnout individuální výsledek Nely Thammové, která doběhla na 7. místě ze 105 závodnic.     

V nejstarší IV. kategorii (8. – 9. třída)zazářili opět hoši. Dosáhli na nepopulární 4. příčku ze 13 škol. Výborně zaběhli sourozenci Patrik (5. místo) a Ondřej Moravcovi (12. místo) z 67. Děvčata v této kategorii obsadila krásné 6. místo ze 13 základních škol.

Podrobné výsledky naleznete na www.assk-msk.cz

Dále jsme byli pozváni na finále Velké ceny Opavy, kde je 8 nejúspěšnějších škol z loňského školního roku v atletických soutěžích! Finále se koná formou smíšené štafety 8×200 m, která proběhne příští týden v Opavě.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za příkladnou reprezentaci školy!

Sportu zdar, za kabinet TV – I. Hasala, P. Molek

 

3. září je opět tady a s ním definitivně odzvonilo prázdninám. Nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které jsme spolu s jejich rodiči i prarodiči slavnostně přivítali na naší základní škole. Atmosféra setkání byla už od počátku velmi příjemná. Žáci se seznámili s třídními učitelkami, nakreslili si obrázek a nechyběla ani uvítací písnička.

Po společném seznámení ve třídách se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přemístili do kulturního domu, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní náladu umocnili svým příchodem a milými slovy hosté – starosta Ing. Pavel Smolka, místostarostka paní Lenka Sonnková a místostarosta Mgr. Oldřich Huška a zástupkyně školské rady paní Gabriela Haasová. V krátkém projevu popřáli žákům i jejich rodičům pohodový a úspěšný školní rok a ocenili kvalitní výchovnou a vzdělávací práci kolektivu zaměstnanců školy. Ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a zástupkyně Mgr. Dáša Kalužová žákům popřáli, aby školu navštěvovali rádi, našli si nové kamarády a naučili se vše, co bude pro jejich budoucí život potřebné. A co by to bylo za zahájení, kdyby děti nedostaly něco pro radost a na památku? Na děti tak čekaly školní potřeby, pamětní list a různé drobnosti. Pro všechny malé i velké tak bylo ráno 3. září jedinečným zážitkem, na který budou ještě dlouho s úsměvem vzpomínat.             

 

 

                                                          

Mgr. Dana Štenclová

Ve škole se vyučuje jako povinný cizí jazyk angličtina od 1. třídy základní školy, jako volitelný němčina, ruština a francouzština od sedmé třídy základní školy a od tercie na gymnáziu. Cizí jazyky vyučuje osm pedagogů.

Maturitní zkoušky z cizích jazyků složili úspěšně téměř všichni přihlášení studenti, a to jak část státní (angličtina), tak profilovou (angličtina, ruština a francouzština). Opakovat bude třeba jeden didaktický test z ruštiny a jednu profilovou angličtinu. Stoprocentní výkony ve státní maturitě byly v angličtině, a to jednou u didaktického testu, třikrát v písemných pracích a třikrát v ústní části.

V průběhu roku žáci školy a adepti budoucího studia na gymnáziu plnili netradiční jazykové úkoly při soutěžích Vítkovský  Boyard a Šifra Jana Ámose, v září si zábavnou formou připomněli Evropský den jazyků.

V prosinci byly zorganizovány dva vánoční zájezdy do Krakova – návštěva centra města, vánočních trhů, hradu Wawel a muzea Oscar Schindler´s Factory.

 

Jazyk anglický

V listopadu, prosinci a lednu proběhla školní kola olympiád v kategoriích I A, I B, II A, II B a III A. Vítězové se zúčastnili okresních kol soutěží s výjimkou kategorií II A a II B, v nichž termín okresních kol kolidoval s lyžařským výcvikem školy. Žákyně sekundy obsadila 3. místo.

V říjnu odjelo 10 studentů ze sekundy, tercie a kvarty na mezinárodní projekt OFFyourLine do polského Poronina. Ve spolupráci s dalšími účastníky z Litvy a Polska pracovali na úkolech týkajících se problematiky závislosti na on-line médiích. Zároveň absolvovali i výlety do hor a kulturní akce. Komunikačním jazykem byla angličtina.

Dvě studentky septimy se ve spolupráci s bývalou americkou lektorkou zúčastnily literární soutěže časopisu Bridge.

Projekt Edison proběhl na přelomu února a března, lektoři přednášející v angličtině přijeli z Ruska, Brazílie, Gruzie, Indonésie, Turecka a Ukrajiny.

V dubnu navštívilo 40 žáků 8. a 9. tříd divadelní představení v angličtině, hrané brněnskými gymnazisty v opavském Loutkovém divadle.

Byla získána tři stipendia pro studentky kvinty, sexty a septimy na jazykový kurs v Anglii a na Maltě z Nadace Livie a Václava Klausových.

Žáci 7. a 9. tříd a sekundy a kvarty psali srovnávací testy Kalibro, s výjimkou jedné ze šesti skupin měly všechny třídy nadprůměrné výsledky.

 

Jazyk německý

V lednu uskutečněna školní kola olympiád (kategorie II A a III A), následně účast vítězů nižší kategorie v okresním kole (termín kategorie III A kolidoval s lyžařským výcvikem).

Projekt Erasmus+ – Bräuche und Traditionen byl ohodnocen 95 body, byl tedy dofinancován v plné výši.

Studenti a žáci byli pedagogy podporováni v četbě knih v originále.

 

Jazyk ruský

V únoru proběhla školní kola olympiád v kategoriích ZŠ a SŠ. V březnu v krajském kole získala studentka naší školy v kategorii SŠ 4. místo.

Kulinářské speciality ruské kuchyně si žáci vzájemně připravili na ochutnání v rámci Ruského dne.

 

Jazyk francouzský

Francouzskou kuchyni si žáci vyzkoušeli uvařit a ochutnat během akce Francouzský den.

 

PhDr. Jana Ambrožová

předsedkyně předmětové komise cizích jazyků

Ve školním roce 2017/2018 vyučovalo český jazyk a literaturu sedm pedagogů. Podle celoročního plánu se konala čtyři jednání PK, na kterých byly postupně řešeny stanovené úkoly, hlavně se zaměřením na plnění osnov ŠVP, přípravu ke státním maturitním zkouškám, psaní diktátů, slohových a čtvrtletních prací, inventarizaci, stav učebnic, literární soutěže, recitaci, návštěvy divadelních představení atd.

Tematické plány jsou zpracovány v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Vyučujeme podle učebnic SPN – žáci základní školy a Fraus – žáci víceletého gymnázia, děti mají k dispozici i pracovní sešity. V rámci předmětové komise byla provedena kontrola doložek MŠMT u všech používaných učebnic. K výuce jsou využívány také multimediální učebny, výukové programy na PC, žákovská a učitelská knihovna.

Prioritním úkolem výuky českého jazyka a literatury byla příprava studentů na maturitní zkoušku z českého jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústního zkoušení, jehož předmětem je analýza uměleckého a neuměleckého textu. V profilové části maturovali z českého jazyka tři žáci.

V rámci minimaturit, které jsou symbolickým zakončením nižšího stupně gymnázia, psali žáci kvarty písemnou práci z jazyka českého. Měli možnost výběru z několika slohových útvarů na různá témata.

Dne 28. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích zasedlo do lavic 53 žáků. Velikou radost nám v okresním kole udělala pak žákyně kvarty, jež se v obrovské konkurenci umístila na krásném třetím místě a postoupila do kola krajského, kde obsadila sedmou příčku.

Úspěchy v literárních soutěžích:

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Velmi nás potěšilo zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty.

Tři žákyně 2. stupně se v literární soutěži Svět slova umístily na stupních vítězů a byly pozvány na slavnostní předávání cen do Městského kulturního centra ve Fulneku.

Velmi nás potěšil rovněž žák oktávy, který se se svou esejí na téma „Je náboženská víra protikladem vědy?“ umístil na prvním místě v soutěži o nejlepší středoškolskou práci, kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná porota hodnotila celkem 58 literárních prací, které dle slov garanta soutěže byly nadprůměrné a měly velmi dobrou obsahovou a stylistickou úroveň. Nemalou motivací pro účastníky byla kromě knihy rovněž finanční odměna, a to krásných 5 000 Kč.

Dále jsme poslali příspěvky do následujících literárních soutěží: KEV, Požární ochrana očima dětí, Sněhurka na ledě, Artbotič, Představ si, že jsi dopis cestující časem, Rosteme s knihou.

Již tradičně proběhla v měsíci únoru recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Čtvrtým rokem probíhaly po dobu dvanácti týdnů od ledna do dubna přípravné kurzy jazyka českého, které měly být žákům devátých ročníků nápomocny k tomu, aby úspěšně zdolali přijímací zkoušky z jazyka českého. Obdobné kurzy byly připraveny také pro žáky 5. tříd, kteří se hlásili na víceleté gymnázium.

Žáci sedmých a devátých ročníků psali Kalibro testy, výsledky byly následně analyzovány s jednotlivými vyučujícími jazyka českého.

Klasickou výuku jsme si zpestřili několika divadelními představeními. Žáci tercie až septimy navštívili komorní scénu Aréna, aby zde zhlédli drama Divoká kachna významného norského dramatika a básníka Henrika Ibsena, žáci 7. ročníku a sekundy odjeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Limonádový Joe, žáci 8. ročníku a tercie zhlédli prvotinu autorky Gabriely Preissové, Gazdina roba, žáci 9. tříd a kvarty pak originální scénické zpracování magických lidových balad, jak je ve své sbírce Kytice zachytil Karel Jaromír Erben. Poslední červnový týden se do divadla dostaly rovněž šesté třídy a prima, a to na úspěšný muzikál Noc na Karlštejně.

Žáci šestých a osmých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia absolvovali knihovnickou lekci v Městské knihovně ve Vítkově. Pod vedením zkušených knihovnic se naučili vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem.

 

Mgr. Andrea Mášová

předsedkyně předmětové komise jazyka českého                                              

V pondělí 25. 6. 2018 se 17 žáků naší školy zúčastnilo zájezdu do Brna na výstavu o kosmonautice. Na modelech i na reálných komponentech raket a sond mohli obdivovat výsledky lidského umu a důvtipu. Cesta poznávání Vesmíru zde byla dokumentována od sputniku až po raketoplán.  Milníky na této cestě byly názorně dokumentovány i pomocí osobních audio přehrávačů, takže každý mohl výstavu procházet osobním tempem. Nejvíce na všechny zapůsobila pilotní kabina raketoplánu se všemi přístroji a manipulačními prvky. Také zde byl prezentován na modelu družice Magion československý příspěvek k poznávání Vesmíru.

 

Již po čtvrté se u příležitosti ukončení školního roku uskutečnila minipřehlídka žáků 2. a 3. stupně v zájmové umělecké činnosti. Žáci opět předvedli skvělé výkony ve zpěvu, tanci, recitaci a v dramatizaci literárního díla. Společně jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku, kteří si pro nás připravili krátký program. Paní ředitelka ocenila aktivní žáky, kteří po celý školní rok reprezentovali školu.
Děkuji za úžasnou energii, kterou jste na COMEDIAS 2018 vytvořili.

Krásné prázdniny!

Barbora Valová

 

I letos na konci školního roku byli naši prvňáčci pozváni do městské knihovny, aby vstoupili do řad čtenářů.

Jak pěkně se naučili ve škole číst, mohli 15. června předvést rytíři Čtimírovi, který je za jejich čtenářský výkon slavnostně pasoval velkým mečem na rytíře řádu Moudré sovy, kterou má ve znaku Městská knihovna ve Vítkově. Od paní knihovnice pak děti dostaly pasovací dekret, knihu z projektu Knížka pro prvňáčka, záložku a jeden rok registrace v knihovně zdarma.

Celá akce proběhla za krásného slunečného počasí na zahradě knihovny a malé čtenáře přišli podpořit i někteří rodiče a prarodiče. Na příjemně prožité dopoledne budou jistě všichni rádi vzpomínat.

Mgr. Jana Hanušová

 

Škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na pětidenní ozdravný pobyt 80 žáků čtvrtých ročníků v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Nedílnou součástí ozdravného pobytu je ekologický výukový program s názvem Křížem krážem přírodou Jesenicka. Z dotace je žákům hrazena doprava, ubytování, stravování a výukový program. Akce se uskuteční v říjnu 2018, celková výše podpory formou neinvestiční dotace je 112.000,- Kč.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

Škola získala dotaci na projekt Úspěšně v základním vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/18_063/0008681 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063.  Projekt je určen žákům základní školy, školní družiny a školního klubu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2.838.209,- Kč. Z projektu bude podpořena práce školního asistenta ve škole a ve školní družině a školním klubu, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní speciální pedagog, školní psycholog, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, projektové dny ve školní družině a školním klubu a projektové dny mimo školní družinu a školní klub. Projekt bude realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy