příspěvková organizace

Školská rada pro školní rok 2014 – 2017

Školská rada pracuje v počtu devíti členů, tři jsou jmenováni za zřizovatele Město Vítkov, tři jsou voleni z řad pedagogických pracovníků a tři z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád ve střední škole, stipendijní řád, navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní a střední škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ve školním roce 2017/2018 působila ve škole školská rada zvolena na období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017 ve složení:

 1) za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

Petra Kyzková – předsedkyně školské rady

Ing. Květoslava Smolková – místopředsedkyně školské rady

Pavel Vašátko

 2) za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Romana Fajmonová

Mgr. Dana Kajzarová

Mgr. Lenka Schleiderová

 3) za zřizovatele – jmenováni

Mgr. Oldřich Huška

Mgr. Miluše Špoková

Zdeněk Hegar

V průběhu měsíce října 2017 se konaly volby do školské rady pro nové období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. Novými členy školské rady byli zvoleni nebo jmenováni tito zástupci:

 1) za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

Petra Kyzková – předsedkyně

Ladislava Sobolová

Pavel Vašátko

 2) za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Petra Beková

Mgr. Miroslav Bučánek – místopředseda školské rady

Mgr. Lenka Schleiderová

 3) za zřizovatele – jmenováni

Mgr. Oldřich Huška

Mgr. Miluše Špoková

Miroslav Snášel

Školská rada se při své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon  a Jednacím řádem.