příspěvková organizace

Pracuje v počtu 9 členů, 3 jsou jmenováni za zřizovatele Město Vítkov, 3 jsou voleni z řad pedagogických pracovníků a 3 z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků.

Při své činnosti vychází z § 167 a § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Jednacího řádu.

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, také stipendijní řád (v případě gymnázia), a navrhuje jejich změny,schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

V období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020 byli členy Školské rady zvoleni nebo jmenováni tito zástupci:

1) za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

  • Petra Kyzková – předsedkyně
  • Ladislava Sobolová
  • Pavel Vašátko

 

2) za pedagogické pracovníky školy

  • Petra Beková
  • Miroslav Bučánek – místopředseda školské rady, funkce ukončena 31. 7. 2018
  • Lenka Schleiderová – místopředsedkyně školské rady od 12. 9. 2018
  • Michaela Škrabalová – zvolena v doplňujících volbách 31. 8. 2018

 

3) za zřizovatele – jmenováni

  • Oldřich Huška
  • Miluše Špoková
  • Miroslav Snášel

 

Jednací řád školské rady 2017 – 2020

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu školské rady

 

ZÁSADY zřizování školských rad při základních a středních školách zřizovaných MĚSTEM VÍTKOV