příspěvková organizace

Charakteristika podpůrných opatření

 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod,

organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje

potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná

opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení

školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo

zákonného zástupce žáka.

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

 

 • Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola

plán pedagogické podpory žáka.

 • Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních

vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a

způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

 • Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem

speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

 • Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných

na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou

k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo

zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě

doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního

stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 • S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka,

všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto

plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

 • Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat

za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením

podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením

zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému

zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával.

 • Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo

jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí

orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.

Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb

žáka vychází z

 1. a) charakteru obtíží žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání,
 2. b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení

speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

 1. c) informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených

ve školní matrice,

 1. d) plánu pedagogické podpory,
 2. e) údajů o dosavadní spolupráci žáka se školským poradenským zařízením,
 3. f) informací poskytnutých žákem nebo zákonným zástupcem žáka,
 4. g) podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat, a
 5. h) posouzení zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb nebo posouzení

podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem, je-li to

třeba.

 

Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb

žáka přihlíží k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních

pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské

zařízení doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude

naplněn účel podpůrného opatření.

Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy. Při tomto zjišťování škola poskytuje školskému poradenskému zařízení součinnost.

K doložení podkladů může školské poradenské zařízení vyzvat školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh

doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem

žáka a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření.

Se školským zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření

v oblasti školských služeb.

Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání

podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské

poradenské zařízení podle jiného právního předpisu.