• 18.3.2022
  • Lukáš Váňa

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR - gymnázium

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR

GYMNÁZIUM

21. 3. 2022

 

ZDROJ INFORMACÍ:

 

Jaká pravidla platí pro přijímání na střední školy?

Přijati mohou být uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku.

Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu (vízum za účelem strpění) nejpozději při zahájení vzdělávání.

Žák může být přijat po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání.

Pro přijímací řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022/2023 platí:

  • lhůta pro podání žádosti cizincem byla prodloužena do 5. dubna 2022
  • v přijímacím řízení má cizinec navýšen časový limit pro jednotnou přijímací zkoušku o 25 %
  • promíjí se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělávání probíhalo v zahraničí, v takovém případě je zkouška nahrazena pohovorem
  • cizinec má právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z oboru Matematika a její aplikace v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce dle svého výběru
  • chybějící doklad prokazující získání předchozího vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením

 

Jak postupovat v případě odjezdu stávajícího žáka střední školy nebo studenta vyšší odborné školy na Ukrajinu?

Při odjezdu žáka/studenta z České republiky z různých důvodů vyvolaných nynější situací je věc možné v souladu se školským zákonem řešit dvěma způsoby. Prvním z nich je přerušení vzdělávání až na dva roky, o kterém rozhoduje na žádost žáka/zákonného zástupce ředitel školy. V tomto případě žák/student přestává být žákem/studentem školy, nicméně po dva roky je mu garantována možnost návratu do daného oboru vzdělání. Druhou možností je povolení vzdělávání na základě individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona. Tato varianta umožní žákovi/studentovi ponechat si status žáka/studenta a operativně jej zařadit zpět do vzdělávání. Tato možnost v této chvíli umožňuje rychlé řešení, bez nevratných dopadů na status žáka/studenta.