Škola je zapojena do projektu IN VIT II a Šablony pro SŠ II. V rámci těchto projektů bude posílena činnost odborníků ŠPP Houpačka.

1. Projekt In VIT II

Kariérové poradkyně

Mgr. Bc. Jana Špoková

 • Kariérová poradkyně pro 1. stupeň ZŠ
 • Konzultační hodiny –  pondělí 14,00 – 14,30

Mgr. Petra Beková

 • Kariérová poradkyně pro 2. stupeň ZŠ
 • Konzultační hodiny – pondělí 7,30 – 8,30

Mgr. Andrea Mášová

 • Kariérová poradkyně pro gymnázium
 • Konzultační hodiny – pondělí 13,15 – 14,45

Náplň práce:

 • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství, individuální i skupinová podpora v oblasti kariérového poradenství, podpora žáků v rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, výcvik dovedností žáka k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji, zprostředkování informací z oblasti kariérového poradenství, veletrhů středních škol apod., poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce, konzultace s rodiči žáků, komunikace s partnery podílejícími se na kariérovém poradenství (ÚP, PPP, NNO apod.),  komunikace se zaměstnavateli za účelem zajištění exkurzí/stáží, spolupráce s pedagogy za účelem zajištění individuální podpory žáků.

Koordinátor inkluze

Mgr. Romana Fajmonová

 • Konzultační hodiny – úterý 12,00 – 13,00

Náplň práce:

 • Koordinace IVP/PLPP, kontrola poskytovaných podpůrných opatření, komunikace s ŠPZ/OSPOD, koordinace činnosti asistentů pedagoga/školních asistentů, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání atd.

2. Projekt Šablony SŠ

Kariérová poradkyně

Mgr. Jana Repková

 • Konzultační hodiny –  úterý 10,45 – 11,30

Náplň práce:

 • Je k dispozici žákům, rodičům a ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin nebo po následné domluvě. Poskytuje poradenství a pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Zjišťuje jejich zájmy, preference, předpoklady a vhodné směry dalšího vzdělávání.  Realizuje individuální setkání, workshopy pro pedagogy/rodiče za účelem získání kompetencí při identifikaci potenciálu žáka. Informuje žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia, veletrhu vzdělání Gaudeamus a o dnech otevřených dveří na VŠ (vedení nástěnky). Organizuje setkání zástupců vysokých škol a dalších škol poskytujících pomaturitní vzdělávání s vycházejícími žáky. Pro žáky pořádá besedy o studiu s bývalými absolventy školy. Poskytuje poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí. Doporučuje vhodné informační zdroje a poradenské subjekty podle žákovy situace. Pomáhá s přípravou pro vstup na trh práce (pracovní pohovor, zpracování CV). Podporuje žáky s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání. Poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků. Komunikuje a spolupracuje s organizací Sokrates, úřadem práce a vysokými školami. Předkládá řediteli/ředitelce školy zprávu o dalším uplatnění absolventů školy.

Speciální pedagog

Mgr. Pavla Hümerová

 • Konzultační hodiny –  úterý 7,00 – 7,45

Náplň práce:

 • Vyhledává žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka a analyzuje získané údaje. Stanovuje hlavní problémy žáka, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního plánu. Pomáhá předcházet školní neúspěšnosti způsobené např. dlouhodobou nemocí žáka. Provádí činnosti reedukační, kompenzační, stimulační a speciálně pedagogické poradenské intervence. Zajišťuje úpravu školního prostředí, speciální pomůcky a didaktické materiály. Průběžně komunikuje s rodinou žáka. Průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření. Navrhuje metody a formy práce se žáky. Navrhuje využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Pracuje se třídou, se skupinou či jednotlivci, poskytuje krizové intervence.