Společně ve středním vzdělávání II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013830

Název projektu: Společně ve středním vzdělávání II

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Na základě žádosti o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání naše škola získala finanční prostředky ve výši 737 090 Kč na realizaci projektu „Společně ve středním vzdělávání II“, jehož cílem je podpořit především žáky ohrožené školním neúspěchem na středních školách.

Ve škole bude pracovat školní speciální pedagog, který poskytne dočasnou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a zlepšuje podmínky pro jejich úspěšnou integraci.

Školní kariérový poradce podpoří žáky při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Nejširší oblastí bude doučování žáků středních škol ohrožených školním neúspěchem. Aktivita jim má napomoci upevnit jejich návyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem. V průběhu realizace projektu bude vytvořeno 12 skupin.

Kluby pro žáky formou volnočasové aktivity povedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků i pedagogů. Jejich cílem je motivovat zájemce k hlubšímu studiu některých vědních oborů

Finanční prostředky také budou čerpány na vzdělávání dvou pedagogických pracovníků, které má podpořit jejich profesní růst. Pedagogičtí pracovníci se účastní odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod v celkové dotaci 16 hodin.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ, do které se zapojí dva minitýmy, prohloubí spolupráci pedagogických pracovníků školy, kteří se budou scházet s cílem plánovat, realizovat a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí. Podobnou aktivitou je tandemová výuka, která je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 12 hodin výuky. Do této aktivity se zapojí šest dvojic vyučujících. Jeden pedagog navštíví „hostitelskou“ školu v rámci sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

Pro zkvalitnění výuky informatiky využijeme zapojení odborníka z praxe. V projektových dnech ve škole i mimo školu budou rozvíjeny kompetence pedagogů i žáků taktéž ve spolupráci s odborníky z praxe. Jeden z vyučujících absolvuje stáž u zaměstnavatele zaměřenou na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.

Komunitně osvětové setkání podpoří inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Cílem projektu je zvyšovat kolektivní schopnosti pedagogů, zlepšovat výsledky žáků, rozvíjet kulturu učení a podporovat rozvoj celé školy.

Manažer projektu Mgr. Lenka Zychová