Úspěšně v základním vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programové období 2014 – 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008681

Název projektu: „Úspěšně v základním vzdělávání“ 

Na základě Žádosti o podporu z výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, získala škola od 1. 9. 2018 pro žáky 1. a 2. stupně základní školy finanční prostředky ve výši 2 838 209 Kč. Tyto budou využity v projektu „Úspěšně v základním vzdělávání“, jehož cílem je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzdělávání, extrakurikulární a rozvojové aktivity – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a aktivity pro školní družiny a školní klub.

Naše škola nabízí pracovní pozici školního asistenta – personální podpora ZŠ a školního asistenta – personální podpora ŠD/ŠK. Tento poskytuje žákům personální podporu, nepedagogickou podporu přímo v rodině, zajišťuje přenos informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Dále nabízíme pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa – personální podpora ZŠ. Tito zajišťují lepší podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují konzultace žákům, pedagogům a rodičům.

Důležitou oblastí podpory je Doučování žáků. Tato aktivita je realizována dvanácti šablonami jedenkrát týdně po dobu 60 minut, zpravidla v odpoledních hodinách a je zaměřena především na žáky s nízkou motivací ke vzdělávání, s opakovanou prospěchovou neúspěšností, nedůsledností ve školní přípravě a žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Dvě aktivity jsou vymezeny pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti ICT a jedna šablona pro vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK opět v oblasti informačních technologií.

Formu volnočasové a zájmové aktivity mají Kluby pro účastníky ŠD/ŠK s celkem šestnácti šablonami, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Další mimoškolní aktivitou jsou Projektové dny ve ŠD/ŠK s 11 šablonami a Projektové dny mimo ŠD/ŠK s třinácti šablonami. Projektové dny jsou vedeny pedagogem školského zařízení a odborníkem z praxe, kteří připraví a vedou projektové vzdělávání ve vzájemné spolupráci. Žáci mnohdy řeší praktické problémy, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí komunikační dovednosti, tvořivost a fantazii.

Cílem projektu je zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, zlepšovat výsledky dětí a žáků a rozvíjet kulturu učení také méně úspěšných dětí.

manažer projektu Mgr. Dáša Kalužová