• 3.9.2020
  • Lukáš Váňa

Projekt - Kudy tudy na dopady

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG Česká republika – Polská republika prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Projekt vznikl ve spolupráci města Vítkov a města Kalety. Cílem projektu je zejména osvěta veřejnosti (široké i odborné) v oblasti odpadového hospodářství. Výstupem projektu by měla být větší informovanost veřejnosti o třídění odpadů a ukázka toho, jak lze odpady dále zpracovávat a recyklovat. Dojde k výměně  zkušeností, jak to funguje u nás a jak v Polsku.

Naše škola je zapojena od března 2020 spolu s Publicznou Szkołou Podstawowou nr 1 w Kaletach. Monitorujeme třídění odpadu, který se vyprodukuje na naší škole. Odpad je tříděn a vážen z 5 sad speciálních nádob na tříděný odpad (papír, plast, sklo), které naše škola v rámci projektu obdržela, a které jsou nainstalovány na chodbách. Množství je pak žáky zaznamenáváno do tabulky, aby bylo možné výsledky obou škol porovnat.

Mgr. Marie Blaschke