• 17.9.2020
  • Lukáš Váňa

Volby do školské rady

Volby do školské rady
Volby do školské rady

Školská rada je zřizována na základě zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovatelem. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volební období stávající školské rady končí 31. 10. 2020, noví členové ve své tříleté funkci začnou 1. 11. 2020. 

26. 8. 2020 proběhly volby do školské rady za pedagogické pracovníky. Zvoleny byly Mgr. Petra Beková, Mgr. Alena Grosová a Mgr. Lenka Schleiderová. 16. 9. 2020 proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky. Zvoleni byli - Natálie Kočíb Černá, Bc. Šárka Trnková a Pavel Vašátko. Zřizovatel jmenuje své členy do 31. 10. 2020.

Chtěl bych touto cestou poděkovat stávajícím členům školské rady (Petra Kyzková, Ladislava Sobolová, Pavel Vašátko - za zákonné zástupce a zletilé žáky; Petra Beková, Michaela Endlicherová, Lenka Schleiderová - za pedagogické pracovníky; Oldřich Huška, Miluše Špoková, Miroslav Snášel - za zřizovatele) za jejich obětavost a ochotu vyjadřovat se ke školním vzdělávacím programům, výročním zprávám, školnímu řádu, stipendijnímu řádu aj. Novým členům bych chtěl poděkovat za to, že byli ochotni přijmout svou nominaci a nechat se zvolit. Věřím, že spolupráce nové školské rady se školou bude stejně dobrá a přínosná, jako byla spolupráce se školskou radou, jejíž funkční období pomalu končí.

Mgr. Miroslav Bučánek