• 5.2.2021
 • Lukáš Váňa

Zápis do 1. tříd

Přihlášení na zápis do 1. tříd provedete po kliknutí na následující odkaz:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsgvitkov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4942 


Dokumenty k zápisu:

Přihláška k zápisu.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx


Zápis dětí do 1. tříd se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13:00 do 18:00 v budově 1. stupně Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace.

 

Postup zápisu:

 1. Na webových stránkách školy v sekci Základní škola à Zápis do 1. tříd (https://www.zsgvitkov.cz/zapis-do-1-trid/) se nachází odkaz k online zápisu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsgvitkov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4942; zde vyplňte Přihlášku k zápisu a současně si rezervujte čas zápisu pro osobní příchod s dítětem do školy.
 2. Po odeslání přihlášky a zarezervování času obdržíte email o registraci.
 3. Přihlášku si vytiskněte a podepsanou oběma zákonnými zástupci přineste v den zápisu dne 9. dubna 2021 do školy. Pokud máte problémy s vytisknutím, na požádání vytiskneme v den zápisu ve škole, ale v tomto případě je nutná přítomnost obou rodičů z důvodů podepsání přihlášky oběma zákonnými zástupci.
 4. Podpisy obou rodičů jsou nutné proto, aby rodiče jednali  v souladu a vyjádřili souhlas s výběrem školy, s nástupem dítěte do školy, popřípadě s odkladem školní docházky.
 5. Pokud budete žádat o odklad školní docházky nebo o něm uvažujete, přineste sebou v den zápisu také žádost o odklad školní docházky (opět podepsanou oběma zákonnými zástupci) a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře (pediatra). Tuto žádost naleznete opět na webových stránkách v sekci Zápis do 1. tříd. Když dodáte v den zápisu uvedené dokumenty, může ředitel školy rozhodnout o odkladu školní docházky.

K zápisu si dne 9. dubna 2021 přineste:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti rodičů nebo zákonného zástupce (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • Rozhodnutí o svěření dítěte do péče, popřípadě jiné dokumenty 
 • viz bod 3 - přihlášku o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci
 • pokud budete žádat o odklad, viz bod 5 - přineste také žádost o odklad podepsanou oběma zákonnými zástupci a jednotlivá doporučení 


V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Dášu Kalužovou na telefonním čísle 556 300 455 nebo e-mailové adrese dasa.kaluzova@zsgvitkov.cz.

 

Kritéria pro přijetí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace stanovuje níže uvedená kritéria zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 takto:

 1. Dítě mělo v naší škole odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 – 7 bodů
 2. Dítě má trvalý pobyt ve Vítkově, jeho místních částech a spádových obcích – 6 bodů
 3. Dítě má sourozence ve vyšších ročnících – 3 body
 4. Dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místních částí – 2 body

 

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato do 1. tříd 70 dětí. 

V případě, že u zápisu do 1. tříd bude přijat větší počet dětí než 70, bude se o přijetí dětí k plnění povinné školní docházky dle  bodu 4 (dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místních částí) pro školní rok 2021/2022 rozhodovat losem za účasti zákonných zástupců dětí. 

Předpokládáme, že k této situaci nedojde.

 

Ve Vítkově dne 15. 2. 2021                                           Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy