• 18.3.2022
  • Lukáš Váňa

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR - základní škola

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

21. 3. 2022

 

ZDROJ INFORMACÍ:


Vztahuje se na ukrajinské děti povinná školní docházka?

Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů (azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany aj.).

Není potřeba řešit nástup do základní školy ihned, až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv

Platí, že základní škola nemusí mít pro přijetí tohoto žáka podmínky, např. kapacitní, a může tedy žáka nepřijmout.

 

Do kolika dnů po příchodu se musí děti do školy přihlásit?

Po dobu prvních třech měsíců pobytu v ČR není nutné zahájit povinnou školní docházku.

 

Jak určit, zda se na dítě povinná školní docházka vztahuje nebo ne?

Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015. 

Ve školním roce 2022/23 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016.

 

Mají děti určenou spádovou školu, která má povinnost je přijmout?

Ano, spádová škola se určuje podle místa (faktického) pobytu dítěte.

 

Podle jakého pravidla má škola děti zařazovat do ročníků?

Ředitel školy zařazuje žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Obvykle se zařadí žák do ročníku dle věku a využije individuální přístup pro postupnou integraci žáka. Je možné na některé předměty žáka zařadit do skupiny žáků z jiného ročníku. Žák by neměl být zařazen o více než jeden ročník níže, než kam přísluší věkem.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ?

  • zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí – buď písemně, nebo ústním podáním do protokolu
  • zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce; může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu
  • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení ubytovatele

 

Co když dítě v ČR nemá svého rodiče, zákonného zástupce? Kdo za něj může ve správním řízení jednat?

Podle § 183 odst. 7 školského zákona je zákonným zástupcem nejen rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník, ústavní zařízení. 

Pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat. Pokud by však přesto nastalo, že dítě nemá takového zákonného zástupce, kontaktujte OSPOD; v rámci správního řízení má případně také ředitel zákonnou možnost dítěti, které nemá zákonného zástupce, ustanovit pro účely správního řízení opatrovníka. 

 

Přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

3. 6. 2022 se v budově 1. stupně uskuteční mimořádný zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, určený pouze cizincům.

K zápisu bude využit rezervační systém ZápisyOnline. Veškeré informace budou zveřejněny s předstihem na webových stránkách školy.