„Kudy tudy na odpady“

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.

V druhé polovině školního roku 2019/2020 se naše škola, spolu s Publicznou Szkołou Podstawowou nr 1 w Kaletach, zapojila do projektu Kudy tudy na odpady, realizovaného Městem Vítkov.

Škola obdržela 5 sad nádob na tříděný odpad (papír, plast, sklo), které byly instalovány na chodbách. Žáci budou odpad nejen třídit, ale v rámci projektu také vážit, aby bylo možné výsledky obou škol porovnat.

Mgr. Marie Blaschke