PC učebna

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci výzvy MAS Opavsko – IROP – Vzdělávání 2020 s projektem „PC učebna“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014517), který je zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální techniky a rozšíření bezbariérovosti školy.

Celková výše způsobilých výdajů uznaných řídícím orgánem činila 989.970,40 Kč, skutečná výše dotace poskytnutá škole po vyúčtování činila 975.532,- Kč.  

V rámci projektu byla v průběhu února 2021 zrekonstruována PC učebna v budově 2. stupně ZŠ. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity žáků školy. Učebna byla vybavena novými počítači, projektorovým setem, 3D tiskárnou, klimatizací a zatemněním. Škola také získá schodolez, který zabezpečí bezbariérový přístup do této učebny.

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy