• 8.4.2021
 • Lukáš Váňa

Instruktáž k testování a provoz školy od 12. 4. 2021

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ: Instruktáž pro školy - YouTube

PROVOZ ŠKOLY

 • je umožněna osobní přítomnost žákům 1. stupně ZŠ v podobě rotační výuky
  1. od 12. 4. 2021 bude probíhat presenční výuka žáků 1. – 3. tříd
  2. od 19. 4. 2021 bude probíhat presenční výuka žáků 4. – 5. tříd
  3. toto střídání bude zachováno až do odvolání
 • pro třídy, které budou mít presenční výuku, bude v provozu školní družina při zachování homogenity třídy/skupiny
 • žáci 2. stupně ZŠ a gymnázia se i nadále vzdělávají distančně
 • po domluvě jsou povoleny konzultace žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem, žákům 9. tříd pro potřeby přijímací zkoušky (nejvýše 6 žáků v jedné skupině)
 • po domluvě jsou povoleny individuální konzultace (1 žák, 1 pracovník) žákům středních škol
 • je povoleno konání přijímacích zkoušek na střední školy (nejvýše 20 osob v místnosti)
 • je povoleno konání maturitních zkoušek (nejvýše 20 osob v místnosti)
 • během presenční výuky neprobíhá výuka zpěvu a sportovní činnosti – v rámci hodin HV bude výuka organizována bez zpěvu, v rámci hodin TV absolvují žáci v případě pěkného počasí procházku
 • žáci presenčního i distančního vzdělávání mají nárok na odebírání obědů ve školní jídelně dle běžných podmínek; žáci vzdělávající se distančně si oběd musí odnést v jídlonosiči

 

Škola bude i nadále zajišťovat péči o žáky IZS; vybranými profesemi jsou: 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce škole doloží potvrzením zaměstnavatele - POTVRZENÍ PŘEDÁ HLAVNÍ VYCHOVATELCE. 

Péče o žáky IZS bude probíhat v prostorách školního klubu (vstup od Kulturního domu) v době provozu školní družiny - tj. od 6:30 do 16:30.

 

RANNÍ DRUŽINA

 • od 6:30 do 7:20 v budově 1. stupně ZŠ
 • děti vstupují do školy hlavním vchodem, kde budou otestovány pověřeným zaměstnancem a odcházejí do příslušných oddělení

 

 

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

12. – 16. 4. 2021

19. – 23. 4. 2021

Třída

Vychovatelka

Umístění

Třída

Vychovatelka

Umístění

1. A

Rusňáková

Ve své družině

4. A

Ďurišová

ŠD 1 patro

1. B

Malušková

Ve své družině

4. B

Rusňáková

Ve své družině

2. A

Šromotová

4. B

4. C

Tvrdá

Ve své družině

2. B

Baroňová

Ve své družině

5. A

Malušková

Ve své družině

2. C

Řehounková

Ve své družině

5. B

Řehounková

Nad halou1

3. A

Tvrdá

Ve své družině

5. C

Franková

Nad halou2

3. B

Sedlaříková

ŠD 1 patro

 

 

 

 • provoz odpolední družiny bude do 16:30

 

TESTOVÁNÍ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ Z HLEDISKA PROVOZU ŠKOLY

 • žáci (+ případné asistující osoby) vstupují do školy hlavním vchodem a odcházejí na určená místa 
 • testování bude probíhat vždy v pondělky a čtvrtky
 • žáci ranní družiny jsou otestování při příchodu, po ukončení družiny odchází do své třídy za třídní učitelkou
 • ostatní žáci budou testování následovně:
  1. 1. týden testování:
   • testování 1. tříd od 7:30 - 1. A v malé tělocvičně, 1. B ve velké tělocvičně
   • testování 2. tříd od 7:45 - 2. A v malé tělocvičně, 2. B, 2. C ve velké tělocvičně
   • testování 3. tříd od 8:00 - 3. A v malé tělocvičně, 3. B ve velké tělocvičně
  2. 2. týden testování
   • testování 4. tříd od 7:30 - 4. A v malé tělocvičně, 4. B, 4. C ve velké tělocvičně
   • testování 5. tříd od 7:45 - 5. A v malé tělocvičně, 5. B, 5. C ve velké tělocvičně
  3. testování bude probíhat ve stejném režimu i v dalších týdnech v souladu s rotační výukou
 • negativně testovaní žáci odcházejí do tříd, v případě pozitivity škola postupuje dle pokynů MŠMT - viz níže „TESTOVÁNÍ“
  1. izolační místnost po dobu výuky i provozu školní družiny = místnost vedle sekretariátu
 • v tělocvičnách budou zaměstnanci pověření evidencí testování a testováním (učitelé, vychovatelé, asistenti), pomůžou žákům a poradí zákonným zástupcům (tj. asistujícím osobám)
 • pověřeným osobám, které budou administrovat testování lze PŘEDAT POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU (VYTIŠTĚNÉ ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ, NEBO POTVRZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ/LÉKAŘ) - z hlediska zajištění co nejhladšího provozu nebude možné, aby škola v době testování dělala kopie těchto potvrzení!
 • s žákem může přijít pouze jedna asistující osoba a po vyhodnocení testu osoba neprodleně opouští školu (nedoprovází žáka ke skříňce, do třídy…!)
 • asistující osoba by měla mít v průběhu testování nasazeny rukavice (ty budou poskytovány pouze zaměstnancům školy)
 • poté, co budou žáci otestováni, jim v pondělí třídní učitelé ještě pustí instruktážní video MŠMT, které jim znovu popíše proces, který museli žáci absolvovat - video je k dispozici na stránkách MŠMT - viz odkaz v závěru těchto informací

 

 • žáci, kteří nebudou otestováni v testovací dny (Po, Čt), budou otestováni ihned, co přijdou do školy takto:
  1. žáci ranní družiny - v družině
  2. žáci, kteří budou přicházet až na vlastní výuku - na sekretariátě školy

TESTOVÁNÍ - VÝTAH Z MANUÁLŮ MŠMT

 • testování žáků a zaměstnanců školy vyplývá z mimořádného opatření MZd – je podmínkou pro účast na prezenční výuce
 • testování se netýká žáků, kteří navštíví školu za účelem individuální konzultace
 • testování bude probíhat v případě antigenního testování:
  1. 2x týdně – pondělí, čtvrtek antigenními testy u žáků a pedagogických pracovníků, kteří budou v osobním kontaktu s dětmi
  2. 1x týdně – testování u ostatních zaměstnance
 • neúčast žáka na testování = neúčastní se prezenčního vzdělávání – škola jeho absenci bude evidovat jako omluvenou, škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání (bude řešeno individuálně)
 • žák nemůže být nucen k účasti na testování, důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem
 • u žáků 1. – 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu 3. osobou, tato asistence je umožněna i v individuálních případech, kdy testování žák není schopen test sám provést; každá asistující osoba musí mít po celou dobu své přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření
 • testování se neprovádí u osob, které:
  1. doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a tyto osoby nemají příznaky COVID-19
  2. absolvovaly v důsledku onemocnění COVID-19 karanténu, neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem – tuto skutečnosti musí prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, nebo zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě
  3. mají certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace 2. dávky (při dvoudávkovém schématu) nebo 1. dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů
 • testování se provádí bezprostředně po příchodu do školy
 • pokud se žák či zaměstnanec nemůže zúčastnit testování v určené dny či čas, je testován ihned po svém příchodu do školy
 • škola povede seznam testovaných osob – bude evidovat datum, označení třídy, jméno a příjmení žáka, výsledek testu, k těmto údajům budou mít přístup pouze pověření pracovníci a zpracování bude probíhat v souladu s GDPR
 • škola bude hlásit souhrnné anonymizované údaje o výsledcích testů v den jejich provedení do aplikace CovidFormsApp
 • v případě nečitelného/chybného testu se musí vykonat nový test
 • v případě pozitivního výsledku při prvním testování v daném týdnu bude žák izolován
 • v případě pozitivního testu při dalším testování v daném týdnu se izolace a opuštění výuky vztahuje na všechny žáky, kteří byli s dotyčným v kontaktu v některý z předchozích 2 dnů před nebo 2 dnech po provedení testu
 • žák, který byl ve skupině s pozitivně testovaným, se může k prezenční výuce vrátit až po provedení konfirmačního PCR testu původního pozitivně testovaného žáka
 • pozitivně testovaný žák (resp. zákonný zástupce), u kterého byl proveden konfirmační test PCR s negativním výsledkem, neprodleně informuje školu, která dále informuje ostatní žáky (zákonného zástupce)
 • pozitivně testovaný žák (resp. zákonný zástupce), u kterého byl proveden konfirmační test PCR s pozitivním výsledkem, neprodleně informuje školu, která dále komunikuje s KHS (předá jí seznam žáků, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou; KHS nařídí karanténu)
 • škola v případě pozitivního testu informuje zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne, nebo může dát souhlas a dítě samo opustí školu; zletilý žák bude poučen a sám opouští školu
 • v případě pozitivního dítěte se izolace netýká zaměstnanců, pokud byla dodržena hygienická opatření a KHS nerozhodne jinak
 • pozitivní test zaměstnance – opouští bez zbytečného odkladu školu a izolace se vztahuje i na žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech před nebo 2 dnech po provedení testu
 • v případě pozitivního testu škola vydá pozitivně testované osobě (zákonnému zástupci) potvrzení a tato osoba (zákonný zástupce) je povinna informovat příslušného lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • pozitivně testovaná osoba se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního PCR testu – potvrzení vydává příslušný lékař – nebo po skončení izolace
 • pokud je nařízena karanténa více než polovině žáků dané třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku; žáci, kterých se zákaz prezenční výuky nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
 • pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, bude vše řešit s ředitelem školy

 

Výskyt příznaků infekčního onemocnění:

 • při příchodu dítě v přítomnosti zákonného zástupce - nebude vpuštěno do budovy
 • při příchodu dítěte v nepřítomnosti zákonného zástupce – zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, dítě bude izolováno
 • v průběhu přítomnosti ve škole – dítě bude izolováno, budou informováni zákonní zástupci o nutnosti vyzvednutí dítěte
 • u dítěte s příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze, prokáže-li se potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost

 

 • žákům IZS, kteří jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, tyto děti se zapojují do distanční výuky své třídy
 • žáci IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce
 • žáci IZS se testují obdobně, jako je tomu v týdnu prezenční výuky

 

TESTOVÁNÍ - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU, MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • uchazeči při přijímací zkoušce bude umožněna přítomnost na zkoušce pokud:
  1. nemá příznaky COVID-19
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek testu provedený ve své základní škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky - uchazečům bude vydáno potvrzení
   • našim žákům, kteří jsou uchazeči k přijímacím zkouškám na některého střední školu bude na vyžádání proveden test na sekretariátě školy (tel. 556 300 229, sekretariat@zsgvitkov.cz)
  3. doklad může nahradit:
   • potvrzením o prodělání COVID-19 (neuplynulo více než 90 dní)
   • dokladem o negativním výsledku testu vydaným poskytovatelem zdravotních služeb
   • certifikátem MZd o provedeném očkování (uplynulo 14 dnů od 2. dávky při dvoudávkovém schématu, nebo od 1. dávky při jednodávkovém schématu)
  4. střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test a vydat o výsledku testu doklad
  5. střední škola, která organizuje přijímací zkoušku, neumožní účast na přijímací zkoušce, pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku testu (viz výše)
  6. pokud má uchazeč právo na přítomnost podporující osoby (asistenta) u přijímací zkoušky, musí tato osoba taktéž předložit doklad o negativním výsledku testu, jinak této osobě nebude umožněna účast na přijímací zkoušce
  7. zákonný zástupce uchazeče je povinen informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb (lékaře)
 • uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • v průběhu maturitních zkoušek budou uplatňována obdobná opatření, jako u přijímacích zkoušek

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření – např. učitel může využít ochranný štít, pokud je nutné, aby žák viděl na jeho ústa a učitel je ve vzdálenosti minimálně 2 metry
 • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty příslušnými ochrannými prostředky, které jsou platné dle aktuálního opatření MZd

 

PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY NALEZNETE NA WEBU ŠKOLY – V SEKCI ŠKOLA/ÚŘEDNÍ DESKA POD ČÍSLY 29 – 41 NEBO NA STRÁNKÁCH MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR27PrI9cY2ZoLov73P95Fb1DZAHc3iq8TUPsX6k_7OZ8MreRISI8agRfVM