příspěvková organizace

Účelem projektu Integrace na druhou bylo navázání efektivní spolupráce pedagogických pracovníků se školním psychologem či speciálním pedagogem a zákonnými zástupci integrovaných žáků a dále zajištění metodické podpory školním poradenským pracovištím ze strany pedagogicko-psychologických poraden.

Cíl projektu směřoval ke zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách, které zřizovaly školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Do projektu se zapojilo dvacet spolupracujících základních škol MSK, na nichž byla zřízena ŠPP a kde byly větší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními potřebami.

Díky vysoce odbornému vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu realizace projektu se podařilo zkvalitnit a rozšířit péči o integrované žáky v ZŠ.

Kromě vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky byly zavedeny také nové podpůrné programy a činnosti do výuky i do volnočasových aktivit:

  • V programu společných dílen pracovali pedagogičtí pracovníci se žáky za přítomnosti a aktivní účasti jejich zákonných zástupců.
  • Společné činnosti integrovaných žáků z různých ročníků pod vedením proškolených pedagogů byly realizovány v programu projektových odpolední.

Hlavním cílem těchto aktivit bylo rozšíření péče o integrované žáky, podpora vzájemné spolupráce žáků různých postupných ročníků pod odborným vedením proškolených pedagogických pracovníků. K přípravě realizace jsme využili předem zpracovaný metodický plán zavádění, který obsahoval potřebné informace včetně příloh – k evaluaci, k pořízení závěrečné zprávy i fotodokumentaci apod…

V průběhu realizace projektu zařadila každá zapojená škola tuto aktivitu celkem třikrát, vznikl tak soubor 60 zpracovaných metodických námětů pro uskutečnění projektového odpoledne. Patřičnou pozornost jsme věnovali výběru pozitivní motivace v úvodu každého programu.

Naši pedagogové se velmi osobitým a originálním způsobem zhostili plnění stanovených cílů. Žáci byli spokojeni s výběrem aktivit a učitelé obohaceni o krásné společné zážitky při rozvíjení kompetencí dětí hravou formou.

Naše škola pokračuje v těchto aktivitách i po ukončení projektu.