příspěvková organizace

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

Žadatel:Moravskoslezský kraj

Partneři:

 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Společně-Jekhetane, o.p.s.
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
 • Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019

Financování projektu:

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 36 755 894,65
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) 31 242 510,45
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 3 675 589,46
Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%) 1 837 794,74

 

Základní škola a gymnázium Vítkov:

Financování projektu:

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 2.641.904,39
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) 2.245.618,46
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 264.190,43
Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%) 132.095,50

 

 

 

               

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
-doučování v neformálních klubech
-kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)

Základní škola a gymnázium Vítkov:

–       3 skupiny doučování v neformálních klubech

–       3 kroužky rozvoje klíčových kompetencí –  ICT gramotnost, přírodovědná, gramotnost finanční gramotnost

–       Vybavení na realizaci kroužků – 4 PC, MS Office, videokamera, učební pomůcky, literatura a materiál pro kroužky

KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
-odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
-pilotní ověření pozice koordinátor inkluze

Základní škola a gymnázium Vítkov:

–       pracovní pozice psycholog – úvazek 0,5

–       pracovní pozice speciální pedagog – úvazek 1

–       pracovní pozice koordinátor inkluze

KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

Základní škola a gymnázium Vítkov:

–       pracovní pozice školní asistent – úvazek 1
KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání
-workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
-informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
-podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami

Základní škola a gymnázium Vítkov:

–       snídaňové kluby

–       informační kampaň směrem k veřejnosti

–       regionální setkání speciálních pedagogů a psychologů

–       regionální setkání asistentů pedagoga a školních asistentů

–       spolupráce s NNO
KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání – povinné aktivity
-DVPP
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání

Základní škola a gymnázium Vítkov:

Školní odborný tým:

1) Škola pro všechny I.

2) Intervizní setkání

3) Evaluace

 

Vedoucí pracovníci:

1)    Vyhodnocování práce učitelů v heterogenní třídě při uplatňování podpůrných opatření vybraným žákům

Školní tým:

1)    IVP k podpůrnému vedení žáků s SVP

2)    Plán podpůrných opatření

3)    Plánování zaměření člověka

4)    Profil na 1 stranu

5)    Kooperativní výuka

6)    Exkurze

7)    Práce s diferencovanou třídou v matematice

8)    Práce s diferencovanou třídou v 1. – 3. ročníku základní školy

9)    práce s diferencovanou třídou v českém jazyce

10)  Typologie MBTI jako nástroj zkvalitňování výuky

11)  Metoda dobrého startu

12)  Grafomotorika

13)  Reedukace vývojových poruch učení

14)  Prvky Montessori pro nácvik čtení a psaní

15)  Pomůcky Montessori pro nácvik čtení a psaní

Sborovny:

1) Škola pro všechny II.

2)Metody preventivní a intervenční práce s třídním kolektivem jako heterogenní skupinou

3)Šikana – diagnostické a intervenční možnosti školy

4) Komunikace s rodinou a komunitou, specifika vzdělávání romských dětí včetně práce se žáky

z kulturně odlišného prostředí

 

Koordinátor inkluze

1)    Studium pro koordinátory inkluze

2)    Osobnostní příprava k otevření učitelů k práci se sociokulturním kontextem

3)    Videotrénink

4)    Projektová práce

5)    Legislativa

6)    Praxe inkluzivního vzdělávání založená na důkazech

7)    IVP k podpůrnému vedení žáků s SDVP

8)    Plán podpůrných opatření

9)    Sdílna 1

10)  Sdílna 2

Pracovníci ŠPP

1)    Praxe inkluzivního vzdělávání založená na důkazech

2)    Umění facilitace a její uplatnění v inkluzivní škole

3)    Vzájemné návštěvy ŠPP mezi školami

Asistenti pedagoga a školní asistent:

1)    Tandem – spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

2)    Dítě s mentálním postižením ve výchovně vzdělávacím procesu

3)    Skupinové sdílení a řešení profesních problémů

4)    Vzájemné návštěvy na školách

5)     Regionální setkání AP a ŠA

Vybraní pedagogičtí pracovníci dle potřeb školy:

1)    Práce s diferencovanou třídou v matematice

2)    Práce s diferencovanou třídou v 1. – 3. ročníku základní školy

3)    práce s diferencovanou třídou v českém jazyce

4)    Typologie MBTI jako nástroj zkvalitňování výuky

5)    Metoda dobrého startu

6)    Kooperativní výuka

7)    IVP k podpůrnému vedení žáků s SVP

8)    Plán podpůrných opatření

9)    Exkurze

10)  Grafomotorika

11)  Reedukace vývojových poruch učení

12)  Prvky Montessori pro nácvik čtení a psaní

13)  Handle aneb skutečné důvody proč se dítě neučí

14)  Neklidné dítě

15)  Neklidné dítě ve škole

16)   Neklidné dítě – workshop
KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání – volitelné aktivity
-DVPP
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
-vzájemné návštěvy na školách
KA 7: Řízení projektu

Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).

 

 

Ve Vítkově dne 1. 10. 2016

Mgr. Blanka Váňová

ředitelka školy