příspěvková organizace

14. 1. 2014

Vyhodnocení projektu Etická výchova 2014 (docx)

12. 9. 2014

Projekt „Etický učitel – etický žák 2014“ finišuje

Naše škola získala na začátku letošního roku dotaci v rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“. Projekt nese  název „Etický učitel – etický žák 2014“.

V první polovině letošního roku absolvovali čtyři členové pedagogického sboru čtyřicetihodinový kurz „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi” akreditovaný MŠMT, který jim má do budoucna umožnit kvalitně učit tento doplňující vzdělávací obor.

V září pak byli vybraní žáci 6. – 9. ročníků základní školy a příslušných ročníků víceletého gymnázia rozděleni do dvou skupin, v nichž pilotují výuku předmětu Etická výchova, zaměřenou na oblast lidských práv a mezilidských vztahů.

Součástí pilotáže budou také tři další aktivity, které umožní setkání různých generací, žáků naší školy s handicapovanými dětmi (ve druhém týdnu měsíce října) a navštívit Osvětim (24. října 2014), místo jedné z největších lidských tragédií.

Veškerá tato aktivita má u žáků prohloubit jejich schopnost vžít se do situace druhých, pochopit a realizovat prosociální pomoc potřebným, aplikovat aktivní naslouchání, empatii, uplatňovat toleranci při týmové práci a ujasnit si mravní zásady a hodnoty důležité pro osobní život.

Závěrem celého projektu bude zpráva a prezentace, kterou žáci předmětu Etická výchova představí svým spolužákům. Rodiče si pak budou moci prohlédnout fotografie, pořízené během aktivit, během Vánoční akademie.

 

21. 1. 2014

Etický učitel – etický žák v roce 2014

Naše škola získala dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“. Projekt nese  název „Etický učitel – etický žák 2014“

Cílem našeho projektu je vyškolit čtyři členy pedagogického sboru v rámci prezenčního vzdělávání zaměřeného na „Etickou výchovu“, které jim umožní zkvalitnit výuku tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru na škole a následně vytvořit volitelný předmět „Etická výchova“, určený žákům 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia, který jim umožní 1) prohloubit jejich schopnost vžít se do situace druhých, 2) pochopit a realizovat prosociální pomoc potřebným, 3) aplikovat aktivní naslouchání, 4) být dostatečně empatický vůči druhým, 5) uplatňovat toleranci při týmové práci a 6) ujasnit si mravní zásady a hodnoty důležité pro osobní život.

Pilotně budou také realizovány dva podprojekty, zaměřené na lidská práva a mezilidské vztahy, které by se v budoucnu měly stát součástí tohoto volitelného předmětu. Krom klasické výuky tak dojde A) k návštěvám nejrůznějších institucí (domov důchodců, základní škola speciální, dětský domov atd.), a B) také uskutečnění poznávací exkurze do Osvětimi. Na závěr pak žáci o celém projektu zpracují zprávu a vytvoří prezentaci, kterou představí svým spolužákům a rodičům.

 

19. 9. 2013

Etický učitel – etický žák – aktivity v roce 2013

Naše škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Projekt nese  název Etický učitel – etický žák a v jeho rámci se uskuteční 5 čtyřhodinových workshopů, kterých se zúčastní 80 % pedagogických pracovníků školy. Cílem workshopů je seznámení se základními pojmy a získání orientace v problematice etické výchovy, aktivní zažití metod a činností, které mohou pedagogové uplatnit ve výuce se žáky, plánování implementace konkrétních aktivit a metod do jejich výuky a plánování zavádění prvků etické výchovy do různých vzdělávacích oblastí. Každá aktivita bude zakončena společnou reflexí.

Témata jednotlivých workshopů:

1. Pozitivní emoce a škola
2. Motivace žáků
3. Atribuce a akceptace žáka
4. Práce s odměnami
5. Práce s rodiči