příspěvková organizace

NAEP

COMENIUS REGIO

2013 – 2015

Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

Město Kalety, Komplex škol a Dům kultury v Kaletách

 HlavičkaComReg

Arts, music and dance in a teenager´s life

1. První projektové setkání 30. září – 1. říjen 2013

Zahajovací konference proběhla u našich partnerů v polském městě Kalety. V rámci prvního setkání učitelů a

zástupců organizací zapojených do projektu proběhlo jednání, na kterém jsme se diskutovali o procesu vývoje

projektu a upřesnili si plánované aktivity. Polská strana prezentovala své plánované aktivity a produkty projektu.

Dohodli jsme se na hodnocení pravidelnosti a kvality kontaktů s institucemi partnerů.

Vytvořili jsme harmonogram činností a hodnocení time managementu při návštěvě.

Zorganizovali pracovní návštěvy lidí zapojených do projektu.

Dohodli se na způsobech řešení problémů v průběhu projektu.

2. Druhé projektové setkání  2. prosinec – 3. prosinec 2013

Uvítání proběhlo na městském úřadě ve Vítkově, kde proběhly základní informace o průběhu projektu.

Následovala prezentace projektu, ve které jsou zaznamenány všechny dosavadní aktivity, které již proběhly ve

všech zúčastněných organizacích. Během odpoledne jsme se věnovali hudebním, výtvarným aktivitám na Základní

škole a gymnáziu Vítkov, p. o. a tanečním aktivitám na Středisku volného času ve Vítkově, p. o. V úterý jsme

pokračovali v projektovém setkání. Nejprve jsme zhodnotili průběh prvních aktivit a poté jsme naplánovali další

partnerské schůzky.

DSCF0221 DSCF0265

DSCF0176 DSCF0179

3. Třetí projektové setkání 3. leden – 4. leden 2014

Třetí setkání proběhlo v lednu 2014 v Kaletách. Účastníci projektu si mohli po příjezdu prohlédnout vernisáž

výtvarných prací dětí z Kalet, a dále vystoupily mažoretky a místní mládež, ta předvedla tanec ve stylu rockenrollu.

Následovalo vystoupení dechového orchestru. Po malém pohoštění následoval koncert smyčcového kvintetu

v nedalekém Chorzowu. Následující den probíhala jednání o dalším průběhu projektu a naplánování dalších aktivit.

DSCF0320 DSCF0328DSCF0321

 

4.Čtvrté projektové setkání 15. duben 2014 – 16. duben 2014

Čtvrtého projektového setkání se zúčastnili zástupci všech zúčastněných organizací. Setkání proběhlo ve Vítkově ve

dnech 15. a 16. dubna 2014. Na uvítání byl uspořádán koncert na Základní škole a gymnáziu Vítkov. Žáci zazpívali několik písní

vybraných do projektu Comenius Regio pod taktovkou Mgr. Heleny Kozlové. Poté následoval výtvarný workshop na téma

Velikonoce a shlédnutí výtvarné výstavy. Vše pod vedením Mgr. Terezie Šímové. Účastníci si vyzkoušeli pedig a malbu.

V odpoledních hodinách navštívili Středisko volného času ve Vítkově, kde si vyzkoušeli svou zručnost při dalších rukodělných

aktivitách.

Ve středu 16. dubna pokračovalo projektové setkání návštěvou Slezského zemského muzea v Opavě, kde jsme shlédli

expozici Slezsko, ukázky lidových zvyků a zúčastnili se exkurze památníku v Hrabyni. Proběhla diskuze na téma již proběhlých

aktivit projektu a naplánování další partnerské schůzky, která proběhne v květnu 2014 v Polsku. Dohodli jsme se na dalším

průběhu aktivit projektu.

DSCF0478

Výtvarný workshop

Výtvarný workshop

 

 

zemské muzeum Opava

zemské muzeum Opava

5.Páté projektové setkání 17. květen – 18. květen 2014

Pátého projektového setkání se zúčastnili zástupci všech tří organizací zapojených do projektu. Setkání proběhlo u našich

polských partnerů v Kaletách. Po příjezdu jsme se zúčastnili konference na téma Perspektivní rozvoj města. Shlédli jsme

vystoupení žáků Publicznej Szkoły Podstawowej v Kaletách a také jsme si vyzkoušeli výtvarné dílny na téma malba. V

odpoledních hodinách jsme si prohlédli zařízení modernizované díky fondům EU Slezského kulturního centra v Nákle Slezsku.

Druhý den jsme shlédli prezentaci na téma:“ Já a Evropa“, která byla vypracována k příležitosti studia a práci v EU. Poté byl

připraven koncert Great Line v Kaletách. V odpoledních hodinách proběhlo setkání s poslanci Evropského parlamentu. Dále jsme

prodiskutovali již proběhlé aktivity a domluvili se na průběhu dalších plánovaných aktivit.

DSCF0554

výtvarné dílny

 

koncert

6. Šesté projektové setkání 20. – 21. 6. 2014

Šesté projektové setkání proběhlo v polskýchKaletách. Opět se sešli zástupci obou partnerských zemí. Program byl zahájen ve městě Opole, kde jsme navštívili Muzeum Wsi Opolskiej. Toto muzeum mapuje historii Opolského Slezska. Expozice byla tvořena téměř 50 let a vznikla unikátní expozice vesnické dřevěné architektury. Další zastávkou bylo ZOO v Opole. Následoval odjezd do  Kalet, kde začaly oslavy města, při jejichž příležitosti vystoupil dechový orchestr města Vítkova a následně dechový orchestr města Kalety, včetně vystoupení místních mažoretek. Druhý den pokračoval program oslav dne města Kalety, kdy opět vystoupili umělci z oblasti hudby a kultury, prezentace hudebních nástrojů a následně proběhl minifestival dětských písní. V dopoledních hodinách také účastníci projektu debatovali nad průběhem celéhoprojektu a naplánovali další projektové setkání.

Šesté projektové setkání

Šesté projektové setkání

Šesté projektové setkání

 7. Sedmé projektové setkání 17. – 19. 10. 2014

Další projektové setkání proběhlo opět v polských Kaletách. Program byl zahájen naším příjezdem, kdy nás polský partner přivítal v domě kultury. V odpoledních hodinách proběhl program, který byl sestaven pro všechny pedagogy působící v Kaletách. Pro všechny zúčastněné si připravily děti pásmo písní, tanců a zábavných scének a na konci zahrála k poslechu dechová kapela z Kalet pod vedením Mariana Liesecky. Poté proběhl koncert Santo Subito v Koszecine, v podání umělců ze Zespól Pieśni i Tańca Ślask im. Stanislawa Hadyny. Byly zpívány sakrální písně v krásném prostředí kaple, kde k celkovému dojmu přispělo také originální oblečení umělců. V dalších dnech jsme vyráběli podzimní dekorace z přírodních materiálů, shlédli jsme velkolepou katedrálu sv. Petra a Pavla a navštívili jsme dny techniky v Gliwicích. Ke konci projektového setkání jsme prodiskutovali již proběhlé aktivity projektu a naplánovali příští setkání ve Vítkově.

Sedmé projektové setkání Sedmé projektové setkání

Sedmé projektové setkání

 

8. Osmé projektové  setkání 22. – 24. 10. 2014

Osmé projektové setkání projektu Comenius Regio proběhlo ve Vítkově. Zúčastnili se jej zástupci obou zemí a všech organizací. První den jsme shlédli zámek v Kuníně. Prohlédli jsme si pohostinské pokoje, ložnice a učebny zámecké školy se zařízením. Dále také empírovou nástěnnou malbu, zámeckou obrazárnu a lovecký pokoj. Poté jsme navštívili muzeum klobouků v Novém Jičíně. Výstava nese jedinečný název: „ Nechte nahlavě“. Je zde vidět nesčetné množství nejrůznějších klobouků, čepic, přileb a čepců. Některé z nich pocházejí dokonce už z 19. století.  Prošli jsme historickou částí města. Druhý den se prodiskutovali aktivity, které jsou naplánované na příští měsíce a v odpoledních hodinách shlédli památky města Brna. Třetí den jsme se zúčastnili slavnostního otevření výstavy lidových řemesel, kde jsme si také vyzkoušeli hrnčířství, drátenictví, pedig, výrobu keramiky a další.

 

9. Deváté projektové  setkání 24. – 26. 4. 2015

Devátého projektového setkání se zúčastnili zástupci všech zúčastněných organizací, města Vítkov, SVČ, ZŠaG a také zástupci polských partnerů. Setkání proběhlo v Zakopaném ve dnech 24. a 26. dubna 2015. Při první zastávce jsme shlédli muzeum pivovaru Zywiec.  Dále jsme pokračovali až do Zakopaného, kde proběhlo po ubytování první setkání, na kterém jsme prodiskutovali již proběhlé aktivity a zaměřili se informace týkající se závěrečné zprávy. Druhý den jsme si prohlédli stezku Chocholovská dolina. V odpoledních hodinách jsme prezentovali jednotlivé aktivity, týkající se závěrečných produktů.Třetí den jsme shlédli historické památky města Krakov.  Proběhla diskuze na téma již proběhlých aktivit projektu a naplánování poslední partnerské schůzky, která proběhne ve dnech 29. – 31. 5. 2016 v Polsku. Dohodli jsme se na dalším průběhu aktivit projektu.

Chocholovská dolina diskuze

DolníHlavComReg